โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : จิตอาสานำพาโรงเรียนสะอาด
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : สำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวสัญ จันทร์พยา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61157 นางสาว กุลนิษฐ์ ลีนะกนิษฐ์ 6 5 27
2 56657 นาย คีตกานต์ ละพิมาย 6 10 1
3 59186 นาย ชยพล จรบุรมย์ 4 6 24
4 56996 นาย ชัยวรรธน์ ติยวรนันท์ 6 4 6
5 59187 นาย ณัฐพัชร์ โตวิวัฒน์ 4 5 14
6 56673 นางสาว ณิชาภัทร กาญจนจิตติ 6 5 9
7 59056 นาย ธนวัต ปัถพี 4 13 10
8 57738 นางสาว นันท์นภัส พงศ์เลิศธนาธร 5 5 23
9 56894 นางสาว ปณิดา นาพิลา 6 16 24
10 56679 นางสาว ปัทมาภรณ์ ไชยปรีชา 6 3 19
11 59203 นาย สิทธิกานต์ โพธิยันต์ 4 11 28
12 56903 นางสาว สิริญา ขุนนราศัย 6 10 28
13 57800 นางสาว สิริรัตน์ ราชพลแสน 5 5 30
14 56690 นางสาว สุกฤตา พลงาม 6 3 22
15 56989 นางสาว อรนิชา สุนมา 6 10 30
16 57152 นาย ไกรวิชญ์ ศิริพานิชย์ 6 6 16