โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คหกรรม ทำอาหาร
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 933
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูรัตนาพร น้อยลำ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56695 นาย ก้องภูรินทร์ มหิทธิโชติ 6 2 3
2 57090 นางสาว ขวัญข้าว โคตรพัฒน์ 6 5 21
3 61230 นาย ฐาปนินทร์ มังธานี 6 14 15
4 56719 นางสาว ณัฏฐนิดา แก้วบุญเรือง 6 4 19
5 56740 นาย ธนบดี ปทุมไกยะ 6 14 1
6 57220 นางสาว นริศรา งามพร้อม 6 7 41
7 61237 นางสาว ปวัณรัตน์ ภัทรสิริโรจน์ 6 14 42
8 57222 นางสาว ปิยะรัตน์ นุชชำนาญ 6 13 34
9 57000 นาย ปิยังกูร ตรุณทิพากร 6 3 5
10 57077 นาย พัชรพล พลหาญ 6 3 7
11 59907 นาย ศุภวิชญ์ พลฤทธิ์ 4 17 12
12 61171 นางสาว ศุภอัญญ์ สิงขร 6 5 41
13 56734 นางสาว ศุภิสรา โพธิ์ศรี 6 3 27
14 56693 นางสาว สุรัสวดี แก้วพรม 6 14 20
15 61239 นางสาว เอวิตา สุขเจริญ 6 14 44