โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : แต้มสีเติมฝัน
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 60 / 60
ห้องเรียน : 622 , 624
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุจินต์ หอมสิน        2. คุณครูไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์        3. คุณครูกัลยรัตน์ หนันทุม        4. คุณครูธนาผล ลากุล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57771 นางสาว กชพร อ่วมเชื้อ 5 13 16
2 61193 นางสาว กชมน กมลวัทน์ 6 10 37
3 57048 นางสาว กฤติณา จิตต์เภตรา 6 3 32
4 57871 นางสาว กวิสรา นามบุดดี 5 6 35
5 57915 นางสาว กัญญาวีร์ เตชะกำธร 5 11 40
6 61210 นางสาว ชนกนันท์ กัญญาสุด 6 12 38
7 59027 นางสาว ชนนิกานต์ ทองสา 4 12 20
8 57173 นางสาว ชนัญชิดา ก้านคำ 6 10 33
9 56971 นางสาว ชนานันท์ ก่อสกุลชัย 6 17 25
10 57093 นางสาว ญาณภัทร ลุนบง 6 4 35
11 56972 นางสาว ญาณิน วชิรโกวิทย์ 6 11 36
12 61211 นางสาว ฐานวรรณ นาถวิล 6 12 39
13 56848 นางสาว ณชพร ไชยรา 6 13 26
14 57201 นาย ณฐพัฒน์ สุริยันต์ 6 6 23
15 57044 นางสาว ณัจฉรียา มณฑา 6 12 27
16 56975 นางสาว ณัฐณิชา ศิริอุเทน 6 6 34
17 59214 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทรโท 4 9 34
18 59030 นางสาว ณัฐนพิน กองทา 4 16 22
19 56891 นางสาว ณิชกมล ไวโสภา 6 8 27
20 58051 นางสาว ณิชาภัทร เวินเสียง 5 6 37
21 59190 นาย ธธรรธร ก้อนทอง 4 7 6
22 59149 เด็กชาย ธนวิชญ์ สุพรรณฝ่าย 4 16 6
23 57780 นางสาว ธนัสสรณ์ เตชสิทธิสุนทร 5 16 18
24 57781 นางสาว ธนาพร อันทะปัญญา 5 6 31
25 58851 นางสาว ธนิชาห์ เส้งรอด 4 17 23
26 56765 นางสาว ธัญญารัตน์ นาทัน 6 8 19
27 59034 เด็กหญิง ธันยพร พึ่งภาษี 4 11 33
28 57049 นางสาว ธิญาดา เดชรัตน์ 6 4 32
29 58926 เด็กชาย ธีธัช ธาตุไพบูลย์ 4 8 7
30 57783 นางสาว นภัสสร ชำนาญพงษ์ 5 11 34
31 58948 นางสาว ปิยะฉัตร์ กองเพชร 4 8 24
32 57787 นางสาว ปีติพร สังขะบุญญา 5 5 29
33 58195 นางสาว ปุณยนุช บุตรจันทร์ 5 5 40
34 56896 นางสาว พรพรรณ ภูมิเวียงศรี 6 17 22
35 57788 นางสาว พัชรินทร์ ศรีจำปา 5 11 35
36 57103 นางสาว พิชญ์สินี คนซื่อ 6 3 35
37 56897 นางสาว พิณิฌา ทัตตานนท์ 6 9 27
38 58954 เด็กหญิง ภัทรธิดา ศรีพนัสกุล 4 11 37
39 61177 นางสาว ภัทรภร วรนุช 6 6 41
40 58619 เด็กชาย ภานุพงศ์ ชื่นคำ 4 3 12
41 57228 นางสาว ภิชญาภา กานนท์ 6 10 35
42 57791 นางสาว ภูษณิศา ตรัสศรี 5 8 22
43 57795 นางสาว ฤทัยภัทร งามชัด 5 10 25
44 57907 นาย วชิรวิทย์ นาคประเวศน์ 5 11 18
45 57796 นางสาว วรรณชนก แสนบุตร 5 6 32
46 57661 นางสาว วิชญาดา นิ่มนาง 5 6 30
47 57798 นางสาว วิลาสินี ชารีดี 5 9 22
48 62132 นางสาว ศศิชา เหล่าพิลัย 5 12 39
49 56858 นางสาว ศิรประภา หาญสุริย์ 6 10 27
50 56965 นาย ศุภกร พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 6 17 9
51 56798 นาย สรชัย นิยะนุช 6 11 14
52 58866 เด็กหญิง สุภัคนิชาฐ์ บำรุงธนากุล 4 15 39
53 59046 เด็กหญิง สุมิตรา แก้วสุโพธิ์ 4 11 40
54 57934 นางสาว อนุสรา หาปู่ทน 5 16 24
55 57911 นาย อลัน กันอริ 5 11 20
56 57935 นางสาว อันนา จินตภูมิ 5 8 29
57 56907 นางสาว อินทราณี สะตะ 6 6 32
58 59049 นางสาว อินทิราพร อุตสาหะ 4 17 39
59 56864 นางสาว อุษาณิชา เหนือแสน 6 11 32
60 57147 นางสาว เสาวรักษ์ จุฬาคำ 6 6 38