โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เสน่ห์ปลายจวัก
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 30
ห้องเรียน : 124
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพชรภรณ์ เสนาสิงห์        2. คุณครูชุลีพร จันทร์ไตรรัตน์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57869 นางสาว กนกภัณฑ์ จันทะเส 5 17 20
2 58561 นาย กรวิวัฒน์ โชติพัชรอนันต์ 5 14 14
3 57957 นางสาว กัญญาภัค โรจนแสงชัย 5 13 22
4 56760 นางสาว ฉัฐศิรมาศ มงคลอินทร์ 6 14 22
5 58139 นางสาว ชลดา จันทร์หอม 5 10 33
6 58185 นางสาว ญาณวดี วงศ์ษา 5 10 34
7 57602 นางสาว ญาณินท์ บุตรมา 5 4 18
8 57894 นาย ณรงค์เดช ศรีคำ 5 9 6
9 59213 นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรีชัยปัญหา 4 13 38
10 57895 นาย ณัฏฐ์ อาวัชนาการ 5 9 7
11 62161 นางสาว ธณัสญา เครือทองศรี 5 17 36
12 58654 นาย นันทพงศ์ ไชยเชษฐ์ 4 6 6
13 57854 นาย บุญฤทธิ์ โอดพิมพ์ 5 14 5
14 56935 นางสาว ปภัชญา ศรีสร้างคอม 6 11 33
15 61200 นางสาว ปภาดา นิธิธนาธร 6 11 42
16 62139 นางสาว ปลายฟ้า สายเมือง 5 13 34
17 57100 นางสาว ปวิตรา ชมภูโคตร 6 4 37
18 58679 เด็กหญิง พรรวินท์ มาซา 4 6 27
19 62140 นางสาว พรไพลิน แผ่นทอง 5 13 35
20 56937 นางสาว พัชรพิม อยู่ฉิม 6 17 23
21 59221 นางสาว พันดารา สุวคนธ์ 4 8 39
22 58063 นางสาว ภูษณิศา ชื่นใจ 5 10 32
23 57860 นาย รุ่งโรจน์ บุญเลิศ 5 13 3
24 56943 นางสาว วิลาสินี ทองขวาง 6 11 34
25 62142 นางสาว ศิริรัตน์ ชัยมหา 5 13 36
26 61254 นาย ศุภชัย ซามาตรา 6 16 17
27 58157 นางสาว สรัลชนา เตชะ 5 17 33
28 57908 นาย สราวุฒิ คำแข็งขวา 5 6 14
29 62143 นางสาว สุธาริณี ศรีภูธร 5 13 37
30 62136 นาย อคิณ ศิลาอาสน์ 5 13 15
31 56756 นาย อิทธิ วิวัฒน์วงตระกูล 6 17 3
32 58144 นางสาว เบญญาภา ทวีวัฒน์ 5 7 34