โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : วอลเล่ย์บอล
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 16 / 16
ห้องเรียน : สนามวอลเลย์บอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูแก้วทิพย์ ภูงามเงิน        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59185 นาย กฤตย์ สามารถ 4 13 13
2 57549 นาย กฤษณพงศ์ พลวัน 5 3 1
3 57801 นาย จิรภัทร เยื่องกลาง 5 9 2
4 61146 นาย ชินวัตร ทิพยามาตย์ 6 4 13
5 57920 นางสาว ณัฐธิดา เลพล 5 16 22
6 58985 นางสาว ณัฐภัสสร สุนทอง 4 14 24
7 57828 นางสาว นันทนียา บดินทร์ชัยสิริ 5 12 26
8 58616 นาย ปฏิพล มีพูล 4 4 5
9 57832 นางสาว พรธิดา ระเวงวัน 5 14 18
10 56681 นางสาว พิมพ์ชนก ส่างแก้ว 6 8 16
11 56986 นางสาว ศิวัตรารินทร์ ทองสมบูรณ์ 6 4 25
12 58977 นาย สิทธิโชค มาเจริญ 4 10 2
13 57210 นาย อธิธัช ธนภรสุวรรณ 6 10 21
14 61192 นาย อิศรานุวัฒน์ แก้วคาม 6 10 23
15 59025 นาย อิสยาห์ พงษ์สระพัง 4 7 10
16 58960 นาย เกียรติภูมิ ยะอัมพันธุ์ 4 14 10