โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 2
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : 623 , ลานใต้อาคาร 11
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูดวงรัตน์ ดียา        2. คุณครูไกรสร รัตนวงษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57727 นางสาว กชพรรณ ชาวงษ์ 5 5 22
2 58980 เด็กหญิง กวินนาฎ ธาตุดี 4 11 29
3 57088 นางสาว กัณณิกา สอนถม 6 12 30
4 58981 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า ศิริโชติ 4 5 15
5 59096 เด็กชาย กานต์ธี สวัสดิ์พีระ 4 10 1
6 59118 เด็กหญิง ชญานิศ นพรัตน์ 4 17 21
7 59119 เด็กหญิง ชนรวี สืบสวน 4 11 30
8 56930 นางสาว ชนัญธิญา ซ้ายโฮง 6 14 28
9 57174 นางสาว ชลิตา ตันสมหมาย 6 9 37
10 56737 นาย ณัฐพัชร์ ยืนบุรี 6 7 6
11 62119 นาย ดลฤทธิ์ จันทร์เพ็ง 5 12 11
12 59082 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ มาตรแสง 4 9 16
13 61269 นางสาว นพวรรณ ทองอุทัยศรี 6 17 40
14 56677 นางสาว ปฏิญญา วงษ์ราช 6 5 11
15 58146 นางสาว ปภัสราภรณ์ หมั่นเดช 5 14 34
16 57923 นางสาว ปรียาภา มารี 5 11 41
17 59128 เด็กหญิง ปาณัฐฏีญา วงษา 4 7 28
18 58991 เด็กหญิง ปุญณิศา รวดเร็ว 4 8 26
19 56936 นางสาว พรนัชชา เอี้ยวชัยพร 6 9 29
20 57102 นางสาว พลอยลักษญ์ เพ็งวิชัย 6 2 28
21 58993 นางสาว พิมพ์ชนก บรรลือ 4 12 30
22 56772 นางสาว พิมพ์ชนก เชื้อรื่น 6 16 22
23 58996 เด็กหญิง ภัทรวดี โนราช 4 14 39
24 58154 นางสาว ภูริชญา พลยิ่ง 5 12 31
25 58767 นางสาว มนัญชยา ศรีคุ้ม 4 8 31
26 62964 นางสาว รารินนา กรีฟซัน 4 17 35
27 56904 นางสาว สุธีมา อวบสำอางค์ 6 9 28
28 55771 นางสาว หทัยกร วรรณพฤกษ์ 6 12 13
29 58997 เด็กหญิง เยาวดี พงษ์สะคำ 4 11 38
30 59163 นางสาว โชติกา นันทา 4 12 19