โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Love Song
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 44 / 45
ห้องเรียน : 626 , ห้อง Tattoo Color
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูณัฏฐิญา คุ้มตะบุตร        2. คุณครูเพชรรัตน์ จารุตัน        3. คุณครูศุภฤกษ์ วงษาไฮ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57912 นางสาว กชนิภา ลิ้มประเสริฐ 5 13 20
2 58561 นาย กรวิวัฒน์ โชติพัชรอนันต์ 5 14 14
3 57109 นาย กฤชสร ธีรเวชานนท์ 6 16 12
4 58138 นางสาว จณิสตา ภูกิ่งเงิน 5 17 32
5 57776 นางสาว จุฬามณี ภาคถ้อย 5 7 20
6 57215 นางสาว ชญาดา ศรีสมบูรณ์ 6 17 34
7 57069 นาย ชญานินท์ จรทะผา 6 5 2
8 57216 นางสาว ชนันธร ทีเหล็ก 6 17 35
9 59142 นาย ชนาธิป ชาธรรม 4 11 5
10 57804 นาย ชัยชนะชน หมอกไชย 5 17 1
11 56889 นางสาว ฑลิตตญา มาเจริญ 6 17 21
12 58714 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีชัยชนะ 4 3 23
13 58758 นางสาว ณัฐณิชา วนารักษ์ 4 8 16
14 58739 นาย ณัฐพงษ์ วงศ์คำ 4 4 7
15 61250 นาย ณัฐวัฒน์ ขจรศรี 6 16 15
16 62971 นางสาว ณิชกานต์ ปรีชาดิเรก 4 15 23
17 58740 เด็กชาย ดิลวิล มูลบัวภา 4 5 7
18 58597 นางสาว ธนพร ภาระพงษ์ 4 3 25
19 57098 นางสาว ธิตาพร ขามธาตุ 6 14 31
20 57597 นาย บรรณวิชญ์ สังหาวิทย์ 5 5 2
21 58902 นางสาว ปรัชิญาดา ขุ่ยร้านหญ้า 4 14 35
22 59152 นาย ปรัญชัย ชิตไธสง 4 15 14
23 57786 นางสาว ปาริญ ศิริพรรณ 5 8 21
24 58702 เด็กชาย พงศธร พรทวีคูณ 4 4 13
25 58745 นาย พงศ์ธร เพชรรั่ว 4 6 17
26 58971 นาย พชรพล คุณกัณหา 4 16 10
27 58688 เด็กหญิง พัณณชิตา เหล่าเลิศวรกุล 4 4 31
28 58602 นางสาว พิชชาภา เรืองแสน 4 3 30
29 58812 นางสาว ภัทรธิตา เจริญศรี 4 6 36
30 57817 นาย ภัทรภูมิ โนราช 5 16 4
31 56836 นาย ภากร รุจิโรจน์สุวรรณ 6 7 8
32 59063 เด็กชาย ภาสกร ทองไทย 4 3 13
33 57858 นาย ภูริณัฐ คนว่อง 5 10 5
34 58910 นางสาว รวิสา กาวิน 4 8 32
35 57081 นาย วชิรภูมิ ไม่เศร้า 6 5 5
36 58816 เด็กหญิง วนัสรินทร์ ต่ออำนาจ 4 5 32
37 57533 นาย วรภัทร ปทุมมาศ 6 9 13
38 62957 เด็กหญิง วรีวรรณ์ จรัญวจีธรรม 4 16 39
39 58706 เด็กชาย ศิรายุ สุริยวนากุล 4 3 16
40 57821 นาย อริยะ วิสุทธางกูร 5 6 10
41 58916 เด็กชาย เจตน์สฤษฏิ์ เชื้อสาวะถี 4 9 1
42 57802 นาย เจตภาณุ มโนสาร 5 6 8
43 58180 นาย เอกรัตน์ แสนหาญ 5 6 26
44 58741 นาย ไดจิ ซึรุ 4 8 4