โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 23
ห้องเรียน : สนามฟุตบอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกนกพล แก้ววิเศษ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60643 เด็กชาย กฤตเมธา อินสาคร 3 10 1
2 61740 เด็กชาย ก้องภพ ยี่สารพัฒน์ 2 10 3
3 62473 เด็กชาย ชวนากร ศรีหงอก 1 5 7
4 62628 เด็กชาย ชัยศรีราม เวียงวิเศษ 1 5 19
5 61575 เด็กชาย ณฐภัทร คำพิทูรย์ 2 6 4
6 61743 เด็กชาย ณัฐ สาลีวัน 2 10 6
7 61579 เด็กชาย ธนกฤต ผาเหลา 2 6 8
8 61580 เด็กชาย ธนวัฒน์ ยศปัญญา 2 6 9
9 61581 เด็กชาย ธนัทเทพ พินนอก 2 6 10
10 60960 เด็กชาย ธีรดนย์ ฉิมหลวง 3 12 10
11 62510 เด็กชาย ปรมัส วิสัชนาม 1 6 5
12 61956 เด็กชาย ปุณภิชณัฏฐ์ นัดทะยาย 2 15 9
13 61750 เด็กชาย พงศพัศ เรืองนิธิเศรษฐ 2 10 13
14 61751 เด็กชาย ภัทรพล ศรีวิวัฒน์ 2 10 14
15 61923 เด็กชาย ภาษิต ฤทธิยงค์ 2 14 17
16 61754 เด็กชาย ภูเมศ พันธ์ศรี 2 10 17
17 62679 เด็กชาย รชานนท์ พันธุ์ศิริ 1 10 11
18 61757 เด็กชาย รเณศ วภักดิ์เพชร 2 10 20
19 61713 เด็กชาย วินท์ณกร แสนนาวิน 2 9 18
20 62331 เด็กชาย อภิวันท์ ดาวเชิญ 1 1 16