โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ถึงแก่น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : ลานหน้าห้อง 612
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพัชรินทร์ แสนพลเมือง        2. คุณครูเชิดศักดิ์ ศรีเมือง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61845 เด็กหญิง กัญญารัตน์ วงศ์อามาตย์ 2 12 24
2 61408 เด็กชาย กันตภณ ภูถอดใจ 2 2 1
3 62409 เด็กหญิง กานดาภา ปรียานุพันธ์ 1 3 22
4 61803 เด็กหญิง กุลจิรา จูมศรีสิงห์ 2 11 25
5 62746 เด็กชาย ขอบคุณ พระกาย 1 12 3
6 61805 เด็กหญิง จิดาภร ฉันท์มิตร 2 11 27
7 62838 เด็กหญิง ชนม์ณกานต์ สืบสายอ่อน 1 14 18
8 61424 เด็กหญิง ชนาพร บุญฉวี 2 2 17
9 61808 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นามบ้านค้อ 2 11 30
10 59990 เด็กชาย ณัฏฐ์ณภัทร พรมมานอก 3 3 8
11 62591 เด็กชาย ณัฐดนัย จินตมุทธา 1 8 7
12 62413 เด็กหญิง ณัฐนรี พระคุณ 1 3 26
13 61411 เด็กชาย ทยากร กู้เกียรติตระกูล 2 2 4
14 61412 เด็กชาย ธนภัทร เหลาเกลี้ยงดี 2 2 5
15 61414 เด็กชาย นำชัย มูลมาตย์ 2 2 7
16 61856 เด็กหญิง ปิยธิดา สิงห์เพียง 2 12 35
17 61416 เด็กชาย พงศพัศ เหลืองรัตนา 2 2 9
18 61417 เด็กชาย พัทธนันท์ สถิรวงศ์วรรณ 2 2 10
19 61859 เด็กหญิง พีรดา คำภาหล้า 2 12 38
20 61419 เด็กชาย ภูมิรพี เลิกชัยภูมิ 2 2 12
21 62692 เด็กหญิง มิสึกิ ซึรุ 1 9 37
22 60616 เด็กชาย วงศพัทธ์ วงศ์วิจิตรกุล 3 9 18
23 61816 เด็กหญิง วรินยุพา ชิดชัยภูมิ 2 11 38
24 62181 เด็กหญิง วิสสุตา นาชัย 3 11 44
25 62639 เด็กชาย ศรวัสย์ ภูห้องเพชร 1 9 13
26 62849 เด็กหญิง ศรัณย์พร พรพิชิตโยธิน 1 14 29
27 61817 เด็กหญิง ศศิประภา พินิจ 2 11 39
28 62761 เด็กชาย ศักดิ์ทอง ทรงปัญญาวุฒิ 1 12 14
29 62657 เด็กหญิง ศินารินทร์ บุญเกษม 1 9 31
30 61818 เด็กหญิง ศิริรัตน์ สงจันทร์ 2 11 40
31 61965 เด็กชาย สิงหวัสส์ เบี้ยวโกฎิ 2 15 18
32 62408 เด็กชาย สิปปกร วรรณการ 1 3 21
33 61966 เด็กชาย สืบคุณ ทักษะวรบุตร 2 15 19
34 62424 เด็กหญิง สุชญา ชัยนา 1 3 37
35 62854 เด็กหญิง อรอนงค์ ศิริวิชา 1 14 34
36 61821 เด็กหญิง อริญชยา แก้วใส 2 11 43
37 62183 เด็กหญิง อิงชิตา อันประเสริฐ 3 13 45
38 62662 เด็กหญิง อิชยา เชื้อบุญมี 1 9 35
39 60001 เด็กชาย เมธาวิน บุญเพลิง 3 3 19
40 61947 เด็กหญิง เฮเลน ราฟเฟอร์ตี้ 2 14 42