โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ผู้ตัดสินฟุตบอล
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : สนามฟุตบอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุขสรรค์ มะระครอง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56823 นาย กวินภพ บุตรโพธิ์ศรี 6 11 16
2 61262 นาย จักรกฤษณ์ สิงห์โคตร 6 17 15
3 62967 นาย จิรภัทร มีพรหมดี 4 10 2
4 56868 นาย จิราธิวัฒน์ แก้ววิเศษ 6 10 10
5 56994 นาย ชยางกูร เหล่าเราวิโรจน์ 6 10 0
6 56625 นาย ต่อตระกูล พิทักษ์ 6 6 1
7 61198 นาย ธนกฤต สมานทอง 6 11 31
8 56700 นาย ธนพล ศิลาอำ 6 6 3
9 62193 นาย ปิยบุตร บุษรากรณ์ 6 14 19
10 57539 นาย ผ่านศึก วงหาเทพ 6 11 29
11 61252 นาย ภัคพล ทิพรส 6 16 16
12 61189 นาย ภูญฤทธิ์ ปานเหง้า 6 9 15
13 58086 นาย ลักษณ์บวร เดชาธนาวิโรจน์ 5 10 18
14 58891 นาย อัษฏาวุธ ผิวผ่อง 4 13 14
15 56841 นาย อิทธิวัฒน์ เสียงไพรพันธ์ 6 4 4