โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 20
ห้องเรียน : resource2
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศักดรินทร์ ขามธาตุ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61039 เด็กชาย กวินภพ มหาดไทย 3 14 1
2 61554 เด็กหญิง ฒิติรัตน์ ไชยกาล 2 5 25
3 62664 เด็กชาย ณชพัฒน์ เกษเพชร 1 10 2
4 62667 เด็กชาย ณัฏฐ์เดช ป่าดู่ 1 10 3
5 60139 เด็กหญิง ณัฐรุจา วงษ์โท 3 5 25
6 61556 เด็กหญิง ธนพร แก่นณรงค์ 2 5 27
7 62712 เด็กชาย ธนเทพ ศรีประเสริฐสุข 1 10 17
8 60630 เด็กหญิง นพรัตน์ ใจเกษม 3 9 32
9 62653 เด็กหญิง นลินภัทร กุลดิลก 1 9 29
10 62674 เด็กชาย ปภังกร ศรีอัศวิน 1 10 7
11 62400 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ บุญกลิ่นขจร 1 3 13
12 61563 เด็กหญิง พิชญธิดา สำนึกศักดิ์ศรี 2 5 34
13 60020 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ก้องเกียรตินคร 3 3 36
14 61565 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สุวิวัฒนพงศ์ 2 5 35
15 62620 เด็กหญิง ภัทราวดี รักธรรม 1 8 34
16 60130 เด็กชาย รพีภัทร ทรัพย์ประสงค์ 3 5 16
17 61925 เด็กชาย ศิวกร ดั่นเจริญ 2 14 19
18 62659 เด็กหญิง สุทัตตา สุธรรมคุณ 1 9 33
19 62777 เด็กหญิง สุวพิชชา ชารี 1 12 33
20 62703 เด็กชาย เกียรติสมยศ ของสันเทียะ 1 11 1