โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : วิทยาการหุ่นยนต์ ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : resouce2
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปาริฉัตร์ ไวคำ        2. คุณครูปรีชา สอนศรี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62153 นางสาว กนกวรรณ ถานะการณ์ 5 16 37
2 57110 นาย กฤษณ ทิพยเนตร 6 15 7
3 59095 เด็กชาย กษมพรรณ ศรีจันดารี 4 7 2
4 58874 นาย กิตินันท์ ธนาคุณ 4 17 1
5 58736 เด็กชาย คชินทร์ชัย โสภาที 4 6 4
6 57092 นางสาว คุณัญญา ดาทุมมา 6 1 27
7 58609 นาย จักรภัทร หาปู่ทน 4 4 2
8 59100 นาย ณภัทร โตริต 4 11 7
9 58987 เด็กหญิง ณีรนุช นามอาษา 4 8 17
10 57032 นาย ธนกร รัตนบดีเดชา 6 15 6
11 58652 นาย ธฤษณุ ไสยกิจ 4 11 10
12 57987 นาย ธัชกร เบญจปิยะพร 5 11 23
13 58654 นาย นันทพงศ์ ไชยเชษฐ์ 4 6 13
14 57016 นางสาว นาถตยา มาจรูญ 6 12 26
15 58655 นาย ปภาวิน ดวงมาลา 4 3 8
16 57878 นางสาว ปาณิสรา ฟ้องเลียง 5 11 39
17 58085 นาย พงศธร โชคดี 5 11 30
18 61270 นางสาว พิทยาภรณ์ นิกรเทศ 6 17 41
19 57680 นาย ภีรภัทร ด่านภูมิพัฒนา 5 11 9
20 61253 นาย ภูมิพัฒน์ จันทรดี 6 16 17
21 62122 นาย ภูริณัฐ ศรีบุรินทร์ 5 12 14
22 57685 นาย วิชชากร ครองกิจศิริ 5 6 7
23 56943 นางสาว วิลาสินี ทองขวาง 6 11 34
24 57996 นาย วีรภัทร พาณิชย์ 5 11 25
25 56944 นางสาว ศิริรัตน์ ชัยชนะ 6 11 35
26 61215 นางสาว สุวิชาดา รัตนอุบล 6 12 43
27 58666 เด็กชาย อริย์ธัช หลวงพล 4 3 18
28 57980 นางสาว อิสรีย์ ศรีเศวตศุภรักษ์ 5 16 27
29 57968 นางสาว เปรมิกา อินทศรี 5 16 26
30 58824 นางสาว ไอริณดา พัฒนเพ็ญ 4 9 30