โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Yc : Youth Counselor วิถีใหม่
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 60 / 60
ห้องเรียน : 332 , 333
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูภัสราภรณ์ พินิจ        2. คุณครูภูเบศ นามทะจันทร์        3. คุณครูจีรยานนท์ บุญทวี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60928 เด็กหญิง กนิษฐา จำปาราช 3 11 22
2 62604 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คลังแสง 1 8 22
3 60930 เด็กหญิง กัลยกร โคตรมณี 3 11 24
4 62194 เด็กหญิง กัลยาภรณ์ กัญญะบุญ 3 9 46
5 61105 เด็กหญิง กิตติกาญจน์ กิตติบริสุทธิ์ 3 15 24
6 61762 เด็กหญิง จิรภัทร ช่วยวงศ์ญาติ 2 10 26
7 60623 เด็กหญิง จิรวดี กังวลงาน 3 9 25
8 61763 เด็กหญิง ชณารัศมิ์ หลวงพล 2 10 27
9 61717 เด็กหญิง ชนัญชิดา วิเชียรเทียบ 2 9 23
10 61064 เด็กหญิง ชยุตรา แสนวังสี 3 14 27
11 61021 เด็กหญิง ชวัลลิกา อัครโสภา 3 13 27
12 63009 เด็กหญิง ชุติสรา ซ้ายสุข 2 10 43
13 61409 เด็กชาย ณัฐกรณ์ จันทร์สม 2 2 2
14 61426 เด็กหญิง ณัฐฐิกาญจน์ฎา ชัยพฤกษ์ 2 2 19
15 61597 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุดมมิตรรัก 2 6 27
16 61514 เด็กหญิง ณิชามล วิจิตรศุภการ 2 4 27
17 62904 เด็กหญิง ณิชารีย์ บัวศรี 1 16 19
18 62184 เด็กชาย ดรัณภพ เลิศไพจิตร 3 14 21
19 61598 เด็กหญิง ทัฬห์พิชชา บัวระภา 2 6 28
20 62749 เด็กชาย ธนดล ฝ่ายแก้ว 1 12 6
21 61723 เด็กหญิง ธัญยชนก ภูมูลนา 2 9 29
22 62906 เด็กหญิง ธิตยา จันทรโท 1 16 21
23 60607 เด็กชาย ธีรภัทร รัตนพลที 3 9 9
24 61094 เด็กชาย ธเนศพล คำมูล 3 15 12
25 62649 เด็กหญิง นรมนพร อิ่มเจือ 1 9 25
26 61727 เด็กหญิง นลินี ดีชัยชนะ 2 9 33
27 61982 เด็กหญิง บุญญาพร ชัยรัตนศิริกุล 2 15 36
28 61958 เด็กชาย พงศ์พณิช ทองบริบูรณ์ 2 15 11
29 61096 เด็กชาย พลัฏฐ์ แพงมา 3 15 14
30 60987 เด็กหญิง พิมชนก แสนสีแก้ว 3 12 37
31 61116 เด็กหญิง พีรญา บุระคำ 3 15 35
32 62798 เด็กชาย ภณธฤต เข็มเวียง 1 12 17
33 61773 เด็กหญิง ภัทรธิดา พันธ์จรุง 2 10 36
34 61983 เด็กหญิง ภัทราพร โพธิ์จันทร์ 2 15 37
35 62757 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ นาไชยเพิ่ม 1 12 11
36 60237 เด็กหญิง มนพร บ่อคุ้ม 3 7 35
37 61117 เด็กหญิง มนัสนันท์ นนทะนำ 3 15 36
38 61942 เด็กหญิง มัชฌิมา ทวีสุข 2 14 37
39 61434 เด็กหญิง รมิดา วีระนาคินทร์ 2 2 27
40 61608 เด็กหญิง รสสุคนธ์ แก้วหานาม 2 6 37
41 60990 เด็กหญิง รินรดา ลักษิตานนท์ 3 12 40
42 61986 เด็กหญิง ลภนพร พระคุณ 2 15 40
43 61775 เด็กหญิง วัชราภรณ์ โหว่สงคราม 2 10 38
44 61776 เด็กหญิง วิชญาพร สอนภักดี 2 10 39
45 61881 เด็กชาย วิสุทธิ์ คงทอง 2 13 17
46 61119 เด็กหญิง ศิรภัสสร กลางพระเนตร 3 15 38
47 62802 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ เพชรฤาชา 1 12 19
48 61777 เด็กหญิง สุชาวดี ด้วงพันนา 2 10 40
49 62919 เด็กหญิง สุธิดา ชาสุวรรณ 1 16 34
50 61610 เด็กหญิง สุพรรษา ดอกไม้ 2 6 39
51 61441 เด็กหญิง สุพิชญา ผาจันทา 2 2 34
52 61611 เด็กหญิง สุภญา วงษ์ราช 2 6 40
53 60642 เด็กหญิง สุภาวิณี สีหามาตย์ 3 9 44
54 61123 เด็กหญิง สุริย์วิภา สุวรรณไตรย์ 3 15 42
55 62185 เด็กหญิง อนันตยา อะภัยลุน 3 15 46
56 62920 เด็กหญิง อรกัญญา สตานิคม 1 16 35
57 62921 เด็กหญิง อัจฉริยา สมตา 1 16 36
58 61970 เด็กหญิง ุกุลพัชร แก่นบุดดี 2 15 24
59 61645 เด็กหญิง เปมิกา สามงามยา 2 7 34
60 61089 เด็กชาย แกงเขียวหวาน ขวาลำธาร 3 15 7