โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ลีลาศ
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : ห้องลีลาศ
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกมลวรรณ ซื่อตรง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61139 นางสาว กชกร อุทัยพล 6 3 37
2 57728 นางสาว กานต์สินี ภูมิสถาน 5 14 15
3 61157 นางสาว กุลนิษฐ์ ลีนะกนิษฐ์ 6 5 27
4 58875 เด็กชาย จักรภัทร สีหาบัว 4 7 3
5 62118 นาย ชนธร อุบลจร 5 12 10
6 56647 นางสาว ณัฐพร จิรกุลสมโชค 6 3 16
7 57535 นางสาว นรินทร์พร ประชากูล 6 7 43
8 57739 นางสาว ปพิชญา ศิริเลิศ 5 12 19
9 57052 นางสาว ปาณิศา อำพล 6 8 32
10 57053 นางสาว ปิยมาพร ฤทธิ์ลือไกล 6 8 33
11 58197 นางสาว พัชรพร เข็มลา 5 10 37
12 57742 นางสาว พิชญาภา วรรณกิจชัย 5 12 20
13 57745 นางสาว ภูริชญา ศรีมุงคุณ 5 12 21
14 57747 นางสาว วรรณพร ชัยลาภวัฒนา 5 5 24
15 57751 นางสาว สิรินภาพรรณ กิตติลาภ 5 5 27