โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : รด. (พิเศษ)
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 19 / 15
ห้องเรียน : ลานหน้าอาคาร 8
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศุภชัย กองเกิด        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56824 นาย ชนาธิป เสนาสิงห์ 6 10 6
2 59143 นาย ฐาปนเดช ศรีภักดี 4 10 4
3 62137 นางสาว ฐิติภา สีโนน 5 13 33
4 59191 นาย ธนบดี สร้อยอั้ว 4 16 5
5 57113 นาย ธนภัทร ไชยเวียง 6 15 8
6 57073 นาย ธนโชติ ดีราษฎร์วิเศษ 6 14 6
7 57677 นาย พชร วงษ์วิจารณ์ 5 6 6
8 57635 นาย พรรษวุฒิ แถนสีแสง 5 6 4
9 57836 นางสาว พิมพ์ชนก จันทะวาลย์ 5 14 18
10 57681 นาย ภูมิปัญญา นารีไผ่ 5 5 7
11 57140 นางสาว รวิปรียา พระคุณ 6 9 35
12 58932 เด็กชาย วชิรหัตถ์ จันทะรัตน์ 4 11 20
13 57642 นาย ศตายุ ปรีดี 5 6 5
14 58976 นาย สฤษดิ์ เฉยไสย 4 11 26
15 59204 เด็กชาย สุดเขตต์ คุณอุดม 4 15 17
16 58865 นางสาว สุพัตรา โสดาลี 4 7 38
17 59025 เด็กชาย อิสยาห์ พงษ์สระพัง 4 7 17
18 58064 นางสาว เมธญา ปึกไธสง 5 14 26
19 58024 นางสาว ไอรดา จันทรเทพ 5 16 31