โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เกษตรพอเพียง
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 20
ห้องเรียน : 923
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอุมาพร สุขสอาด        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61801 เด็กหญิง กรภัทร์ พรถาวรพ์ 2 11 23
2 62869 เด็กหญิง กฤษฎิ์มณี หอมสุดใจ 1 15 16
3 60073 เด็กชาย กันทรากร หานะพันธ์ 3 4 3
4 61471 เด็กหญิง ชญาณิดา คำมี 2 3 28
5 59953 เด็กชาย ชนพล ทองพั้ว 3 2 7
6 61472 เด็กหญิง ชัชญาภา ฐากุลธเนศ 2 3 29
7 62874 เด็กหญิง ณิชา ชาติวงษ์ 1 15 21
8 60078 เด็กชาย ธราเทพ แสงรูจีย์ 3 4 8
9 62878 เด็กหญิง นริสรา แพงไทย 1 15 25
10 62572 เด็กหญิง ปริม มะระครอง 1 7 27
11 60080 เด็กชาย ปิยพัทธุ์ รัตนเรืองศรี 3 4 10
12 62883 เด็กหญิง พัทธรศยา พยัคฆพงษ์ 1 15 30
13 61484 เด็กหญิง ภรติพร ขันทะวงษ์ 2 3 41
14 60088 เด็กชาย ศุภกฤต หาญห้าว 3 4 18
15 60089 เด็กชาย สันฐิติ สมนาแซง 3 4 19
16 60641 เด็กหญิง สุภณิชย์ ทนก่ำ 3 9 43
17 62579 เด็กหญิง สุริวิภา ขันทะ 1 7 33
18 62887 เด็กหญิง อริสรา กตัญญสูตร 1 15 34
19 62557 เด็กหญิง เนรัญชลา ไชยต้นเทือก 1 7 12
20 60632 เด็กหญิง เบญญาภา เลิศไธสง 3 9 34