โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : วอลเลย์บอล
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 30
ห้องเรียน : สนามวอลเลย์บอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูแก้วทิพย์ ภูงามเงิน        2. คุณครูหนึ่งฤทัย สาตแสนเมือง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59185 เด็กชาย กฤตย์ สามารถ 4 13 3
2 57940 นาย คณินนภัส วราทิพัฒน์ 5 12 5
3 59026 เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ขันทะมูล 4 9 10
4 57801 นาย จิรภัทร เยื่องกลาง 5 9 2
5 62926 นาย ชญาวัส ปิติพัฒนวงศ์ 4 2 2
6 59028 เด็กหญิง ชัญญานุช ทศทะศรี 4 9 13
7 61146 นาย ชินวัตร ทิพยามาตย์ 6 4 13
8 57920 นางสาว ณัฐธิดา เลพล 5 16 22
9 56933 นางสาว ณีรนุช มาตย์สมบัติ 6 15 27
10 62188 เด็กชาย ตฤณภัท ครุฑชัย 4 12 6
11 58883 นาย ธนภัทร เถื่อนนาดี 4 5 9
12 56829 นาย ธนาเดช บรรเทาทึก 6 16 4
13 59033 เด็กหญิง ธัญพร สุธรรมคุณ 4 9 17
14 57828 นางสาว นันทนียา บดินทร์ชัยสิริ 5 12 26
15 58616 นาย ปฏิพล มีพูล 4 4 9
16 59218 นางสาว ปภัสวรรณ หล่อยดา 4 15 31
17 58617 เด็กชาย ปวีณ ปวีณาภรณ์ 4 12 9
18 59037 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ ประเสริฐพร 4 8 25
19 56681 นางสาว พิมพ์ชนก ส่างแก้ว 6 8 16
20 57106 นางสาว มัชฌิมาย์ เคนชมภู 6 1 28
21 61271 นางสาว ศศิประภา ทิพย์มนตรี 6 17 42
22 59156 นาย ศุภกฤต โพนทอง 4 9 7
23 58977 เด็กชาย สิทธิโชค มาเจริญ 4 10 8
24 59047 เด็กหญิง อรัญญา วงษ์กิจ 4 9 27
25 62923 เด็กชาย อริญชย์ เบญจปิยะพร 4 1 15
26 59048 เด็กหญิง อังศุมาลี ยืนยั่ง 4 9 28
27 57091 นางสาว เขมมิกา อภิสกุลชาติ 6 6 36
28 59008 นาย เจษฎาภรณ์ สีละพัฒน์ 4 11 3
29 59035 เด็กหญิง เบญญาทิพย์ กล้าจอหอ 4 9 18
30 59223 เด็กหญิง เพ็ญประภา อุตสาหมงคลชัย 4 9 21