โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Five – A - Side
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 28 / 30
ห้องเรียน : สนามฟุตซอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี        2. คุณครูณัฐวุฒิ เล็กสุวงษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58689 เด็กชาย กันตพัฒน์ สร้อยพิมาย 4 13 2
2 58119 นาย จักรกฤษณ์ เมธาวีศิริกุล 5 15 10
3 59098 นาย จักรพงษ์ ศิลาอาสน์ 4 16 3
4 58781 นาย ชนาธิป สร้อยพิมาย 4 7 4
5 57852 นาย ณัฐภน นิพัทธาอภิภู 5 10 3
6 56827 นาย ธนดล ลาภเวที 6 4 3
7 59887 นาย ธนพล แคนหมั้น 5 6 28
8 59101 เด็กชาย ธนภัทร สุวรรณธาร 4 15 10
9 58079 นาย ธนากร พรมวิชา 5 6 20
10 58082 นาย ธีรเมธ เศษสุวรรณ 5 10 17
11 58967 เด็กชาย ธีร์จุฑา ไวโสภา 4 13 8
12 58083 นาย นราธิป ปาละสานต์ 5 17 7
13 58968 นาย นันทกร ผายแสง 4 16 7
14 59014 เด็กชาย ปณพน ชิยางคะบุตร 4 15 12
15 57813 นาย พงศกร ยะตัน 5 17 2
16 57676 นาย พชร พิมพ์ดี 5 15 1
17 59197 เด็กชาย พัทธนันท์ ทับบุญ 4 11 17
18 59064 นาย ภูจรัส วิมลโนช 4 8 9
19 59108 นาย ภูฟ้า ศรีสว่าง 4 6 23
20 58889 เด็กชาย ภูมิกริชญ์ สุขาภิวัฒน์ 4 15 15
21 58041 นาย ภูริ โสภา 5 11 28
22 62123 นาย วชิรวิทย์ พนมเริงไชย 5 12 15
23 58088 นาย วัชรกรณ์ สอนศิลป์ชัย 5 10 19
24 58087 นาย วัชรภัทร ไวโสภา 5 17 8
25 59201 นาย ศักดิ์รวิชญ์ ถิร์รัชช์บวรชัย 4 7 14
26 59070 นาย อานุภาพ อุดม 4 7 16
27 58924 เด็กชาย เตชินท์ วัจนามัย 4 15 7
28 59109 นาย เมธาสิทธิ์ จึงมีชัย 4 14 12