โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เย็บปักถักร้อย
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 23
ห้องเรียน : 922
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเพ็ญศิลป์ แสนใจวุฒิ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61931 เด็กหญิง กุลณ์พิธา บุญเจริญ 2 14 26
2 62837 เด็กหญิง จุศิยาภรณ์ นามบุญลาภ 1 14 17
3 62725 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ผาพันธุ์ 1 11 23
4 61933 เด็กหญิง ญาณภัทร เพชรตะกั่ว 2 14 28
5 62840 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ชินดร 1 14 20
6 62842 เด็กหญิง ณัฐริกานต์ สิงหศรี 1 14 22
7 62731 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ศิริมงคล 1 11 27
8 62478 เด็กชาย ธราเทพ เจริญรัตน์ 1 5 11
9 61726 เด็กหญิง นริศรา อุปถัมภ์ 2 9 32
10 62734 เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ประกิจ 1 11 29
11 62617 เด็กหญิง พรชนก สิมมา 1 8 31
12 62735 เด็กหญิง พรธิตา ไตรศิริพานิช 1 11 30
13 59940 เด็กหญิง พรวิไล ไชยศึก 3 1 30
14 61483 เด็กหญิง พิชามญชุ์ จวงโส 2 3 40
15 62737 เด็กหญิง ภัทราพร ชัยคำมุ่ง 1 11 31
16 62974 เด็กชาย ภูริฑัตต์ สาริภา 1 14 13
17 61733 เด็กหญิง ศศิประภา แสงจันทร์ 2 9 39
18 61735 เด็กหญิง อภิญญา ทรงศิริ 2 9 41
19 61737 เด็กหญิง อังสุสิริ รัตนมงคล 2 9 43
20 62556 เด็กหญิง เจนนี่ สุมานันท์ 1 7 11