โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เพื่อนที่ปรึกษา YC
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : 321 , 322
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูภัสราภรณ์ พินิจ        2. คุณครูเฟื่องฟ้า กัณหาชัย        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60621 เด็กหญิง กัญญวรา เรืองรัตน์ 3 9 23
2 60907 เด็กชาย กันต์กวี โชติกวี 3 11 1
3 61931 เด็กหญิง กุลณ์พิธา บุญเจริญ 2 14 26
4 60623 เด็กหญิง จิรวดี กังวลงาน 3 9 25
5 60910 เด็กชาย จิรายุ บุปผาชาติ 3 11 4
6 61763 เด็กหญิง ชณารัศมิ์ หลวงพล 2 10 26
7 61717 เด็กหญิง ชนัญชิดา วิเชียรเทียบ 2 9 23
8 61932 เด็กหญิง ชนิดาภา สมพงษ์ 2 14 27
9 61064 เด็กหญิง ชยุตรา แสนวังสี 3 14 27
10 59988 เด็กชาย ญาณศรณ์ เจียมสถิตย์ 3 3 6
11 61719 เด็กหญิง ญาณิศา โพนสิงห์ 2 9 25
12 60976 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ราชบรรเทา 3 12 26
13 60672 เด็กหญิง ณัฐณิชา สิมมี 3 10 30
14 61108 เด็กหญิง ณัฐธิชา บุตรโพธิ์ 3 15 27
15 61514 เด็กหญิง ณิชามล วิจิตรศุภการ 2 4 27
16 62490 เด็กหญิง ณิษชรัณย์ มั่นคงดี 1 5 25
17 62508 เด็กชาย ธณาภัทธ์ คำดำ 1 6 5
18 61872 เด็กชาย ธนวรรธน์ โสพุฒอ่อน 2 13 9
19 60277 เด็กหญิง ธัญชนก เวชแพทย์ 3 8 31
20 61875 เด็กชาย ธีรวิชญ์ ศรีวงษา 2 13 12
21 61094 เด็กชาย ธเนศพล คำมูล 3 15 12
22 62649 เด็กหญิง นรมนพร อิ่มเจือ 1 9 25
23 60674 เด็กหญิง นริศรา กองไตร 3 10 32
24 61727 เด็กหญิง นลินี ดีชัยชนะ 2 9 33
25 61007 เด็กชาย บรรณวัชร ฤกษะสุต 3 13 13
26 60939 เด็กหญิง ปุญญิศา ปุณณะบุตร 3 11 33
27 61812 เด็กหญิง ปุณชยา บัวระภา 2 11 33
28 61009 เด็กชาย ปุณภวัฒน์ บ่วงนาวา 3 13 15
29 61010 เด็กชาย พงศ์ภัทร เฉลิมวิทยานนท์ 3 13 16
30 61771 เด็กหญิง พรธิชา คำมี 2 10 34
31 60106 เด็กหญิง พัชรพร บัวมาตร 3 4 36
32 62419 เด็กหญิง พิชญธิดา เที่ยงสุนทร 1 3 32
33 61116 เด็กหญิง พีรญา บุระคำ 3 15 35
34 60108 เด็กหญิง พีรดา พานสายตา 3 4 38
35 60989 เด็กหญิง ภคพร สุขสันติชัย 3 12 39
36 60237 เด็กหญิง มนพร บ่อคุ้ม 3 7 36
37 61117 เด็กหญิง มนัสนันท์ นนทะนำ 3 15 36
38 61942 เด็กหญิง มัชฌิมา ทวีสุข 2 14 37
39 60284 เด็กหญิง รตนกมล บัวขวา 3 8 38
40 60195 เด็กหญิง รินรดา คำเรืองศรี 3 6 36
41 61883 เด็กชาย ศิวกร เคล้าพิมาย 2 13 19
42 61777 เด็กหญิง สุชาวดี ด้วงพันนา 2 10 40
43 61123 เด็กหญิง สุริย์วิภา สุวรรณไตรย์ 3 15 42
44 62185 เด็กหญิง อนันตยา อะภัยลุน 3 15 46
45 60095 เด็กหญิง เขมจิรา พรมชาติ 3 4 25
46 61089 เด็กชาย แกงเขียวหวาน ขวาลำธาร 3 15 7