โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : วรรณคดีไทย Excited!
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 524
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเพ็ญนิภา ทองโคตร        2. คุณครูคัมภีรพรรณ ไชยธรรม        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62178 นางสาว กนกวรรณ ทองห่อ 3 8 46
2 62352 เด็กชาย กรวิชญ์ ขันธ์วิจิตร 1 2 1
3 62332 เด็กหญิง กวิสรา นามวงษา 1 1 17
4 60666 เด็กหญิง กานต์สิรี บูรณะ 3 10 24
5 62589 เด็กชาย จิรเดช จันทะนนท์ 1 6 14
6 61042 เด็กชาย ฑยาธร ศิริสถิตย์ 3 14 4
7 61826 เด็กชาย ณฐพงศ์ พรหมรินทร์ 2 12 5
8 62454 เด็กหญิง ณัชญานันทน์ สอนเพชร 1 4 26
9 61044 เด็กชาย ณัฐชนน สุดโต 3 14 6
10 62894 เด็กชาย ณัฐธเดชน์ โชติทรัพย์นิมิตร 1 16 6
11 62431 เด็กชาย ธนวัช สวนสอน 1 4 4
12 61070 เด็กหญิง ธรรมพร ไชยธรรม 3 14 33
13 62432 เด็กชาย ธัชพล ศรีแสนยง 1 4 5
14 62612 เด็กหญิง ธัญชนก คุณวิโรจน์ลักษณ์ 1 6 39
15 62492 เด็กหญิง ธัญญา ทองแดง 1 5 25
16 61788 เด็กชาย ธีรศิริ อังอัจฉะริยะ 2 11 9
17 62458 เด็กหญิง บุญญาพร สิงห์ขรณ์ 1 4 30
18 61047 เด็กชาย บุญรพี จงโยธา 3 14 9
19 62570 เด็กหญิง บุษบา มาตย์สมบัติ 1 7 25
20 62855 เด็กหญิง บุษปศร แซ่อึ้ง 1 14 35
21 62399 เด็กชาย ปกรณ์ พลชารี 1 3 12
22 62459 เด็กหญิง ปวริศา ชารีรัตน์ 1 4 31
23 61480 เด็กหญิง ปาณิศา เชษฐ์โชติศักดิ์ 2 3 37
24 62437 เด็กชาย พงศ์พล ทองสิงห์ 1 4 10
25 61050 เด็กชาย ภพธนภัต พัฒนิบูลย์ 3 14 12
26 62738 เด็กหญิง ภิรัญญา กรองไตร 1 11 32
27 61962 เด็กชาย ภูมิ อนุพันธ์ 2 15 15
28 62888 เด็กหญิง รินรดา ชาติชัชวาลย์ 1 15 35
29 62576 เด็กหญิง วรินทร์นิภา ดอนมิ่งคุณ 1 5 40
30 62538 เด็กหญิง วริศรา สังฆพันธ์ 1 6 33
31 61052 เด็กชาย วิชชากร นวนคำ 3 14 14
32 62482 เด็กชาย วิริยากรณ์ ศิริศรีเพ็ชร์ 1 5 14
33 62406 เด็กชาย วีรภัทร์ จิรพรเกษมสุข 1 3 19
34 61053 เด็กชาย ศกตะ เฮงพระธานี 3 14 15
35 62698 เด็กหญิง ศิริขวัญ ศรีขวาพา 1 10 31
36 61126 นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญรส 3 15 45
37 62443 เด็กชาย สิปปกร อ่อนเหลา 1 4 15
38 62987 เด็กหญิง อชิรญา นิติพัฒนาภิรักษ์ 1 14 37
39 61081 นางสาว อดิวรรณ คะสา 3 14 44
40 62779 เด็กหญิง เอื้ออังกูร โทวันนัง 1 11 37