โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : World Englishes
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 29 / 46
ห้องเรียน : 729
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูณดาภา หัศภาดล        2. คุณครูพัชราภรณ์ จันทรโคตร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62643 เด็กหญิง กวินธิดา สิทธิศักดิ์ 1 9 21
2 63008 เด็กชาย กษิดิ์คณิน สุภาพ 2 15 43
3 62604 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คลังเเสง 1 8 22
4 60644 เด็กชาย กานต์ชนก แสงมณี 3 10 2
5 60249 เด็กชาย จีรัฐติกุล พัฒน์ดำรงจิตร 3 8 3
6 61824 เด็กชาย ชนิตว์นันท์ เฉิดละออ 2 12 3
7 60138 เด็กหญิง ชลดา โทรักษา 3 5 24
8 62627 เด็กชาย ชวกร ศรีวิเศษ 1 9 4
9 60272 เด็กหญิง ชิตาภา ทมถา 3 8 26
10 61867 เด็กชาย ฐิตากร วิถีเทพ 2 13 4
11 60274 เด็กหญิง ณัฐณิชา ต่อชีพ 3 8 28
12 60253 เด็กชาย ดลธรรม โฮมคำจันทร์ 3 8 7
13 62768 เด็กหญิง ธมลวรรณ จินดาจำนง 1 12 26
14 60255 นาย ธรณ์ณพล ธนธัญญ์กนก 3 8 9
15 62753 เด็กชาย นฎิศวร์ ลี้ชัยกิจเจริญ 1 12 9
16 60278 เด็กหญิง นิชชาภัทร นัดทะยาย 3 8 32
17 60654 เด็กชาย ปภังกร สุระนาถ 3 10 12
18 60166 เด็กชาย ปิติ ยูระศรี 3 6 8
19 61920 เด็กชาย พชรพล ใจวีระวัฒนา 2 14 15
20 60279 เด็กหญิง พรญาณีธ์ นำสุขเศรษฐวงษ์ 3 8 33
21 60168 เด็กชาย พิเชษฐพงษ์ สีดาโคตร 3 6 10
22 62757 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ นาไชยเพิ่ม 1 12 12
23 60261 เด็กชาย ภูรินท์ นามโยธา 3 8 15
24 60921 เด็กชาย ภูวริชย์ กองแก้ว 3 11 15
25 60658 เด็กชาย ยศวีร์ เปรมไกรสร 3 10 16
26 60170 เด็กชาย วรัญญู แคว้นเขาเม็ง 3 6 12
27 62656 เด็กหญิง วิจิตตรา บุญฉิม 1 9 33
28 61841 เด็กชาย เมธานนท์ เช้าวงศ์พาณิชย์ 2 12 20
29 62344 เด็กหญิง แพรวา เกิดตรวจ 1 1 29