โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : MC junior
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 21 / 23
ห้องเรียน : 741
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูแพรวพรรณ เพ็งบุญ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60093 เด็กหญิง กนกพร ใสบาล 3 4 23
2 60952 เด็กชาย กวีวุฒิ กงวงษ์ 3 12 2
3 60971 เด็กหญิง กัลยรัตน์ กาบบัวลอย 3 12 21
4 61511 เด็กหญิง จิรัจฌา พุ่มมี 2 4 24
5 60973 เด็กหญิง ฉัตรณิชานันท์ จันทร์เทาว์ 3 12 23
6 62453 เด็กหญิง ชัญญานุช ปวีณาภรณ์ 1 4 25
7 62648 เด็กหญิง ณัฐวดี เสนาเพ็ง 1 8 28
8 60958 เด็กชาย ธนภูมิ วงษาบุตร 3 12 8
9 61557 เด็กหญิง ธนัชชา มาขำ 2 5 29
10 61373 เด็กชาย ธนาธิป อุบลจร 2 1 2
11 60951 เด็กชาย ปกรณ์ ศรีทา 3 12 1
12 62613 เด็กหญิง ประภารัตน์ พรมมาหอม 1 8 30
13 60981 เด็กหญิง ปุญจิรภา นวอนุรักษ์ 3 12 31
14 61029 เด็กหญิง พิมชนก หล่อสุวรรณ 3 13 35
15 60967 เด็กชาย พิสิษฐ์ ขันทอง 3 12 17
16 60944 เด็กหญิง ภวรัญชน์ เลิศตวงสิทธิศิริ 3 11 37
17 61032 เด็กหญิง ภัทรวดี พุดห้อย 3 13 38
18 62620 เด็กหญิง ภัทราวดี รักธรรม 1 8 36
19 62655 เด็กหญิง วรัชยา สัตย์พันธ์ 1 8 39
20 60617 เด็กชาย วรโชติ ทองเฟื่อง 3 9 19
21 61820 เด็กหญิง เหมือนฝัน พันธ์กิ่ง 2 11 41