โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เกมและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 20
ห้องเรียน : 812
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกรรณิกา พลพุฒ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61968 เด็กหญิง กมลวรรณ พุทธศร 2 15 22
2 60997 เด็กชาย กัลยกฤต บัวพันธ์ 3 13 3
3 61974 เด็กหญิง ชลิดา มรกตศรีวรรณ 2 15 28
4 61912 เด็กชาย ณฐพงศ์ ญาติเฉลิมรัตน์ 2 14 7
5 61005 เด็กชาย ณัฐณกร คำเสียง 3 13 11
6 61475 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ รุ่งศรี 2 3 32
7 61979 เด็กหญิง ธิมาพร พันธ์ละออ 2 15 33
8 62715 เด็กชาย นวปฎล เผ่าภูรี 1 11 10
9 61981 เด็กหญิง นิรมล ศรศักดา 2 15 35
10 61957 เด็กชาย พงศกร ทะสังขา 2 15 10
11 62828 เด็กชาย พสิษฐ์ สันติพงศ์ศุภกร 1 14 6
12 61857 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ชินธรัณเศรษฐ์ 2 12 36
13 59961 เด็กชาย ภัทรพล สีดามล 3 2 15
14 61485 เด็กหญิง ภูมิวรินทร์ ลี้ 2 3 42
15 61985 เด็กหญิง มธุรดา แสนเสริม 2 15 39
16 62833 เด็กชาย รัชพล มิตรอุดม 1 14 11
17 59965 เด็กชาย อติกันต์ อยู่ยงวัฒนา 3 2 19
18 61988 เด็กหญิง อริสา พนาวัลย์สมบัติ 2 15 42
19 61014 เด็กชาย อัครพัชร์ เหมือนอินทร์ 3 13 19
20 61989 เด็กหญิง อารยา ฉัตรศรี 2 15 43