โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Play & Learn เพลินภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 46
ห้องเรียน : 723
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอาทิตยา มวลเมืองสอง        2. คุณครูสุบรรณ์ ชัยคำดี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59951 เด็กชาย จิรสิน วงศ์พันธุ์ 3 2 5
2 61847 เด็กหญิง ชนนเนษฏ์ บุษบงก์ 2 12 26
3 61532 เด็กชาย ฐิติพงษ์ ล้อมทอง 2 5 3
4 59954 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ดีไพร 3 2 8
5 62646 เด็กหญิง ณปภัช สิทธิวิบูลย์ชัย 1 9 24
6 62566 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา ถิ่นวิมล 1 7 20
7 62669 เด็กชาย ธนกฤต อิทธิชัยโย 1 9 9
8 62732 เด็กหญิง ธรรญธร สีเล 1 10 26
9 61640 เด็กหญิง ธัญชนก สุภธีระ 2 7 28
10 59957 เด็กชาย นราวิชญ์ ทับน้อย 3 2 11
11 59962 เด็กชาย ภูวิศ วิจิตรเฉลิมพงษ์ 3 2 16
12 62694 เด็กหญิง รังสิมา บิกมอร์ 1 10 33
13 60659 เด็กชาย วสุธร แก้วมีสกุล 3 10 17
14 62515 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ บุญจันทร์ 1 6 12
15 62662 เด็กหญิง อิชยา เชื้อบุญมี 1 9 40