โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บาสเกตบอล
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : สนามบาส
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนรินทร์ มหามิ่งมงคล        2. คุณครูธนะสิทธิ์ วงษ์ศรีธาตุ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61907 เด็กชาย กฤติชนม์ จรุงจิตตานุสนธิ์ 2 14 2
2 62389 เด็กชาย กฤษณพร สมอออน 1 3 2
3 62745 เด็กชาย กันต์กวี กองวาจา 1 12 2
4 62625 เด็กชาย ก้าวกิตติ เลาะไธสง 1 9 2
5 60646 เด็กชาย คณพศ วีระนนท์ 3 10 4
6 61908 เด็กชาย จตุรภัทร บุตตะโคตร 2 14 3
7 61530 เด็กชาย ชณภงม์ กองศูนย์พนิช 2 5 1
8 61824 เด็กชาย ชนิตว์นันท์ เฉิดละออ 2 12 3
9 62393 เด็กชาย ชัชช์ เวโรจนสรรค์ 1 3 6
10 61700 เด็กชาย ชัยโรจน์ ดีเลิศ 2 9 5
11 62824 เด็กชาย ชโนดม จิรยาภากร 1 14 2
12 60604 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ ตั้งวัฒนสุวรรณ 3 9 6
13 60098 เด็กหญิง ณัชชา พาลี 3 4 28
14 62629 เด็กชาย ณเดชน์ ภู่ทับทิม 1 9 5
15 61914 เด็กชาย ดุลเทพ ยวงวิภักดิ์ 2 14 9
16 59969 เด็กหญิง ทิพย์วัชร์ พิมพ์กมลวัต 3 2 23
17 62748 เด็กชาย ธนกานต์ อรรคฮาต 1 12 5
18 61534 เด็กชาย ธนธรณ์ เหล่าสินชัย 2 5 5
19 62433 เด็กชาย ธัญสิทธิ์ อิทธิสันติสุข 1 4 6
20 62752 เด็กชาย ธัญเทพ แก้วใส 1 12 8
21 61538 เด็กชาย นันทวุฒิ มูลเทพพิชัย 2 5 9
22 60100 เด็กหญิง บุรฑริกา สุขแสงประยูร 3 4 30
23 62436 เด็กชาย ปารมี ทินทา 1 4 9
24 62796 เด็กชาย พงศ์สุวิทธิ์ ชื่นบุญเพิ่ม 1 13 13
25 61541 เด็กชาย พิสิษฐ์ อ่วงอารีย์ 2 5 11
26 61418 เด็กชาย ภากร วิบูลย์วัฒนากุล 2 2 11
27 61542 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พิมพ์ตา 2 5 12
28 61543 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ โพธิมาศ 2 5 13
29 60970 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ทองทวี 3 12 20
30 62637 เด็กชาย ภูรี พรวินไทย 1 9 11
31 60129 เด็กชาย รชต เข็มขาว 3 5 15
32 61545 เด็กชาย รัชชานนท์ อุปฮาต 2 5 15
33 61402 เด็กหญิง รินทร์ปภัส สัมฤทธิ์ยากรณ์ 2 1 31
34 62996 เด็กชาย วัทธิกร ทองเรียง 1 12 20
35 61547 เด็กชาย ศิรา งามยิ่ง 2 5 17
36 61420 เด็กชาย ศุภสิน เลิศดิเรกรัตน์ 2 2 13
37 61548 เด็กชาย สิรวิชญ์ ขานทะราชา 2 5 18
38 60005 นาย สุวิจักขณ์ เทศศรีเมือง 3 3 22
39 61056 เด็กชาย อภิศลระวี อ่อนเฉวียง 3 14 18
40 60092 เด็กชาย อัฑฒ์ เวโรจนสรรค์ 3 4 22