โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : English from Movies
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : 724
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์        2. คุณครูรัฐพล ศิริภูมิ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60928 เด็กหญิง กนิษฐา จำปาราช 3 11 22
2 60268 เด็กหญิง กมลวรรณ หมู่บ้านม่วง 3 8 22
3 60134 เด็กหญิง กัญจน์ญาณัช สืบสายอ่อน 3 5 20
4 60175 เด็กหญิง กัญญ์วรา อุ่นโคตร์ 3 6 17
5 61969 เด็กหญิง กัณฐ์ณาพร สีน้อยขาว 2 15 22
6 60930 เด็กหญิง กัลยกร โคตรมณี 3 11 24
7 61423 เด็กหญิง กานดาวดี พันธ์โนราช 2 2 16
8 61471 เด็กหญิง ชญาณิดา คำมี 2 3 28
9 62838 เด็กหญิง ชนม์ณกานต์ สืบสายอ่อน 1 14 21
10 62563 เด็กหญิง ชลมัย คำเรือน 1 7 17
11 61494 เด็กชาย ชินกฤต หนองนงค์ 2 4 7
12 61976 เด็กหญิง ฐิติมา ยี่วาศรี 2 15 29
13 61523 เด็กหญิง ดีน่า โลซิน ภัณฑะประทีป 2 4 36
14 61515 เด็กหญิง ธนพรรณ สว่างปัญญา 2 4 28
15 61413 เด็กชาย ธรรมโชติ สะตะ 2 2 6
16 61978 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ภูผิวโคก 2 15 31
17 61979 เด็กหญิง ธิมาพร พันธ์ละออ 2 15 32
18 60163 เด็กชาย ธีรโชติ ชัยยะ 3 6 5
19 61430 เด็กหญิง นภัสสรณ์ จันทวรรณ 2 2 23
20 62567 เด็กหญิง นลินวิภา อรุณศรี 1 7 22
21 60144 เด็กหญิง นัตธิยา เชื่องดี 3 5 30
22 61518 เด็กหญิง นิชาภา นาไสยา 2 4 31
23 60016 เด็กหญิง นิภารัตน์ ไชยเดช 3 3 32
24 61539 เด็กชาย พชรพล กมลทิพย์ 2 5 10
25 60084 เด็กชาย พสิษฐ์ บุษบงค์ 3 4 14
26 60126 เด็กชาย พสิษฐ์ พูลชะนะ 3 5 12
27 62687 เด็กหญิง พัชญ์พิดา โพธิขำ 1 10 28
28 62533 เด็กหญิง พัชรีวรรณ ตั้งวัฒนสุวรรณ 1 6 30
29 62534 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา แสงกล้า 1 6 31
30 60192 เด็กหญิง พาขวัญ รัตน์นลินโภคิน 3 6 33
31 60234 เด็กหญิง พิชญธิดา พันธุ์ศิริ 3 7 33
32 61433 เด็กหญิง พิมลรัตน์ อึ๊งภากรณ์ 2 2 26
33 60193 เด็กหญิง ภคพร เกิดบุญมา 3 6 34
34 59980 เด็กหญิง มนัสนันท์ โรจน์เพียรธรรม 3 2 34
35 61435 เด็กหญิง รวิสรา คำภักดี 2 2 28
36 60198 เด็กหญิง วรัชยา นาคทัด 3 6 39
37 62540 เด็กหญิง วาสิตา สันทา 1 6 37
38 62639 เด็กชาย ศรวัสย์ ภูห้องเพชร 1 9 18
39 61732 เด็กหญิง ศรีสุดา อาจวาที 2 9 38
40 60242 เด็กหญิง สุธัญญา ถิ่นวงษ์เกอร์ 3 7 41
41 62543 เด็กหญิง อธิลดา ปัทมาคม 1 6 39
42 60949 เด็กหญิง อรวรรณ ดาทุมมา 3 11 42
43 60188 เด็กหญิง เบญญทิพย์ สาครเจริญ 3 6 29
44 60145 เด็กหญิง เบญญาภา โสภาราษฎร์ 3 5 31
45 61513 เด็กหญิง โชติกา สร้อยหิน 2 4 26
46 62560 เด็กหญิง โพธิศรินทร์ โพธิศรีเรือง 1 7 30