โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 1
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 38 / 46
ห้องเรียน : 623
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูณัฏฐิญา คุ้มตะบุตร        2. คุณครูไกรสร รัตนวงศ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62889 เด็กชาย กกนาคพงษ์ โชคชัย 1 16 1
2 61676 เด็กหญิง กัญจนพร หลานวงษ์ 2 8 22
3 60908 เด็กชาย กัษณ ศรีฐานสุขะกุล 3 11 2
4 60665 เด็กหญิง กานต์พิชชา ชะนะสุข 3 10 23
5 60270 เด็กหญิง จัสมิน ไวโอเลต คาลเวอร์เรย์ 3 8 24
6 62856 เด็กชาย ชนสรณ์ ล้ำเลิศหล้า 1 15 1
7 62891 เด็กชาย ชวโรจน์ นิลโสม 1 16 3
8 60122 เด็กชาย ชัชนันท์ อุ่นแก้ว 3 5 8
9 60183 เด็กหญิง ชุติกานต์ จันทวี 3 6 24
10 61887 เด็กหญิง ฐาปณี อินทร์พรหม 2 13 24
11 61596 เด็กหญิง ณชนก รูปต่ำ 2 6 26
12 61425 เด็กหญิง ณัชชา คำภูวงศ์ 2 2 18
13 61067 เด็กหญิง ณัฐพร มาลาหอม 3 14 30
14 61450 เด็กชาย ณัฐพิชญ์ เหมนนท์ 2 3 7
15 61785 เด็กชาย ทักษ์ พงษ์ศิริจันทร์ 2 11 6
16 61557 เด็กหญิง ธนัชชา มาขำ 2 5 28
17 61453 เด็กชาย ธนันณัฏฐ วัฒนชัยยงค์ 2 3 10
18 60916 เด็กชาย นวพล ศรีสิทธิ์ 3 11 10
19 62896 เด็กชาย นวัฒน์ อุ่นตูม 1 16 8
20 61601 เด็กหญิง นันท์นภัส ลิ่มสกุลชูโรจน์ 2 6 30
21 61604 เด็กหญิง ปาณิสรา ศรีมัญจาบุรี 2 6 33
22 61689 เด็กหญิง พรพิชญ์นรี พลบุตร 2 8 35
23 61669 เด็กชาย พิสุทธิศักดิ์ สุพรรณ์ 2 8 15
24 62986 เด็กชาย พีรดนย์ อามาตย์พล 1 16 15
25 62774 เด็กหญิง ภัณฑิลา อร่ามศรี 1 12 31
26 60921 เด็กชาย ภูวริชย์ กองแก้ว 3 11 15
27 61796 เด็กชาย รัชฏ จอมคำสิงห์ 2 11 17
28 62760 เด็กชาย วชิราวุฒิ จิตต์ไตรรัตน์ 1 12 13
29 62978 เด็กชาย ศรัณยพงค์ อาวรรณดี 1 16 14
30 61798 เด็กชาย ศิวัช ฤทธิมนตรี 2 11 19
31 62387 เด็กหญิง ศุภกานต์ ทวีวัฒน์ 1 2 36
32 61903 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ เกตุพัด 2 13 39
33 61035 เด็กหญิง ศุภิศรา คำญา 3 13 41
34 62899 เด็กชาย สรวิชญ์ เกษมพร 1 16 11
35 61122 เด็กหญิง สุนันทา ชัยรัตนวงศ์กุล 3 15 41
36 61055 เด็กชาย สุวิชาญ วชิรสุนทรพจน์ 3 14 17
37 62867 เด็กชาย อธิการ อันเพ็ชร 1 15 12
38 61612 เด็กหญิง อภิญญา ทองดี 2 6 41