โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : วงโยธวาทิต
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 23
ห้องเรียน : 611
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจิตริน เทศแก้ว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61572 เด็กชาย กรวรรธน์ จันทะวงษ์ 2 6 1
2 61843 เด็กหญิง กฤตธิดา กล้ารอด 2 12 22
3 62803 เด็กหญิง กัญญาวีร์ บุญอนันต์ 1 13 20
4 62708 เด็กชาย ชวนนท์ ทอดทอง 1 11 5
5 62429 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ญาติพรหม 1 4 2
6 61373 เด็กชาย ธนาธิป อุบลจร 2 1 2
7 61374 เด็กชาย ธีรากรกุล หยาง 2 1 3
8 61375 เด็กชาย ปราชญกฤษณ์ คลังเกตุ 2 1 4
9 62438 เด็กชาย พงศ์วิสิฐ ฉิมจันทึก 1 4 10
10 61835 เด็กชาย พชรพล นามไธสง 2 12 14
11 61376 เด็กชาย พัณณกร โควบุตร 2 1 5
12 61813 เด็กหญิง พิชญาดา รามศรีดา 2 11 35
13 61380 เด็กชาย ภูดินันท์ พันธ์ภักดี 2 1 9
14 61381 เด็กชาย ภูมิณภัทร หาญปรี 2 1 10
15 61860 เด็กหญิง รมิดา ยวนแก้ว 2 12 39
16 61383 เด็กชาย ศตพิชญากันต์ ดอนสกุล 2 1 12
17 61384 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร อัมภรัตน์ 2 1 13
18 61714 เด็กชาย สุภัคพิเชฐย์ บำรุงธนากุล 2 9 19
19 61385 เด็กชาย อชิตพนธ์ แทบมะลัย 2 1 14
20 61820 เด็กหญิง เหมือนฝัน พันธ์กิ่ง 2 11 42