โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : English for you
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : 331
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุกัลยา วิทย์ตะ        2. คุณครูนิตยา ขันทะวงษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61614 เด็กชาย กวิน พันธ์แก้ว 2 7 1
2 62705 เด็กชาย กันตชาติ บวรพิกานน 1 11 3
3 60176 เด็กหญิง กัลยา ยุตรินทร์ 3 6 18
4 60665 เด็กหญิง กานต์พิชชา ชะนะสุข 3 10 23
5 61355 เด็กหญิง คนัสนันท์ จันทร์กระจ่าง 3 12 47
6 61698 เด็กชาย จักรภัทร แสนวัตร 2 9 3
7 62506 เด็กชาย ชยานันต์ ทองกุนา 1 6 3
8 61952 เด็กชาย ชยานันต์ ภูแล่นกล้า 2 15 5
9 63009 เด็กหญิง ชุติสรา ซ้ายสุข 2 10 44
10 62547 เด็กชาย ญาณาธิป ประกิจ 1 7 3
11 61451 เด็กชาย ณัฐภูมิ พลราช 2 3 8
12 62632 เด็กชาย ธนกร สว่างนึก 1 9 8
13 62670 เด็กชาย ธนกฤต ราษฎร์ภักดี 1 10 8
14 61620 เด็กชาย ธนทัต รัตนศรี 2 7 7
15 60914 เด็กชาย ธนธรณ์ บัณฑิตวงษ์ 3 11 8
16 62633 เด็กชาย ธนภัทธ เลพล 1 9 10
17 62593 เด็กชาย ธนโชติพัชรเดช ฟูวงค์ 1 8 12
18 61624 เด็กชาย ธีรณัฏฐ์ ศิลปดอนบม 2 7 11
19 62794 เด็กชาย นพพล วัชรรัตนากุล 1 12 10
20 62673 เด็กชาย นรวิชญ์ อภิชิตศักดิ์ชัย 1 10 10
21 60186 เด็กหญิง นัทธ์หทัย ภูมิพาณิชย์ชัย 3 6 27
22 62595 เด็กชาย นิธิศ โสภาวัฒน์ 1 8 14
23 62509 เด็กชาย บรรณวิชญ์ ทองเจริญ 1 6 6
24 62416 เด็กหญิง บุญนิศา ศรีบุญสม 1 3 29
25 60917 เด็กชาย ปรวัฒน์ วิชาดี 3 11 11
26 59919 เด็กชาย ปองภพ เสนารัตน์ 3 1 9
27 60232 เด็กหญิง ปารัช จรูญเวชธรรม 3 7 31
28 61026 เด็กหญิง ปาริฉัตร ฉิมเพ็ง 3 13 32
29 60919 นาย พัชรสรณ์ กลัดทอง 3 11 13
30 59959 เด็กชาย พาวสันต์ จินาพรธรรม 3 2 13
31 60218 เด็กชาย ภัทรกร ศุภฤกษ์นำชัย 3 7 16
32 61752 เด็กชาย ภาคิน หลานวงษ์ 2 10 15
33 62758 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ชาธรรม 1 12 13
34 62513 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บรรพสินธุ์ 1 6 10
35 62676 เด็กชาย ภูวิทย์ จิรันดร 1 9 16
36 61756 เด็กชาย ภูวิศะ นารอง 2 10 19
37 61774 เด็กหญิง รติรัตน์ ผิวขาว 2 10 37
38 62719 เด็กชาย วชิรวิทย์ บุตรโคตร 1 10 17
39 60238 เด็กหญิง วณัชพร วังอินทร์ 3 7 37
40 60286 เด็กหญิง วรินทร ศักดิ์วิลาวัณย์ 3 8 40
41 60240 เด็กหญิง สิริกร โพธิรุกข์ 3 7 39
42 62776 เด็กหญิง สุริวัสสา ขุนไกร 1 11 37
43 62641 เด็กชาย อชิตพงศ์ นามวงษา 1 9 19
44 60222 เด็กชาย อภิสิทธิ์ มาเมือง 3 7 20
45 61779 เด็กหญิง อารยา ดอเฮอร์ตี้ 2 10 42
46 61716 เด็กชาย โอโซน สุจิตตกุล 2 9 21