โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : นักวาดการ์ตูน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 60 / 60
ห้องเรียน : 716
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพิมกมล บัวละคร        2. คุณครูปาริฉัตต์ ไวคำ        3. คุณครูนงคราญ บุญอนันต์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59984 เด็กชาย กฤตพล สุนทะโรจน์ 3 3 2
2 62744 เด็กชาย กวิศร์ นรากรสิริพัชร 1 11 16
3 60006 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ธรรมกุล 3 3 23
4 60116 เด็กชาย กันตินันท์ ทะวาผักแว่น 3 5 2
5 61104 เด็กหญิง กัลยกร สามารถเจริญ 3 15 23
6 59987 เด็กชาย จิรภัทร วงศ์สมุทร 3 3 5
7 61823 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ภัคจารุกิตติ์ 2 12 2
8 62825 เด็กชาย ชนวัฒน์ ทีติเนตร 1 14 3
9 62709 เด็กชาย ชวิศ ครองชนม์ 1 11 6
10 61106 เด็กหญิง ชัญญเนตร นะคะสอน 3 15 25
11 61911 เด็กชาย ชินาธิป ชัยบัวลา 2 14 6
12 61390 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แท่นมณเฑียร 2 1 19
13 61000 เด็กชาย ฒกฤษ ลันศรี 3 13 6
14 61889 เด็กหญิง ณัฐณิชา โพธิ์ศรี 2 13 26
15 62806 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ศรีไตรเฮือง 1 13 22
16 61849 เด็กหญิง ณัฐภัชศร อาจหาญ 2 12 28
17 62668 เด็กชาย ณิชกุล สายเมฆ 1 9 17
18 62394 เด็กชาย ดิษย์วรัชญ์ รุจิเกียรติกำจร 1 3 7
19 62632 เด็กชาย ธนกร สว่างนึก 1 9 6
20 62808 เด็กหญิง ธนัญภรณ์ สุวรรณไตร 1 13 24
21 62355 เด็กชาย ธนเดช พรหมโคตร 1 2 4
22 62809 เด็กหญิง ธิตยา ภู่ทอง 1 13 25
23 61516 เด็กหญิง ธีราภรณ์ แก้วกิ่ง 2 4 29
24 62979 เด็กหญิง นภสภรณ์ วิรักษา 1 13 38
25 62714 เด็กชาย นราวิชญ์ ต้นสีนนท์ 1 11 9
26 62480 เด็กชาย นำโชค ชวนอยู่ 1 5 12
27 61852 เด็กหญิง นิรมิตรา กัลยา 2 12 31
28 61830 เด็กชาย ปณตกร ศรีทองดี 2 12 9
29 62975 เด็กหญิง ปณัฏฎา โยกมา 1 16 37
30 62651 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ยืนนาน 1 9 27
31 61854 เด็กหญิง ปภิชญา ประโยชน์อุดม 2 12 33
32 61501 เด็กชาย ปรวิชญ์ สฤษชสมบัติ 2 4 14
33 61831 เด็กชาย ปรเมศวร์ อันภักดี 2 12 10
34 61479 เด็กหญิง ปัณณพร สูงนารถ 2 3 36
35 62813 เด็กหญิง ปัณณ์ชนุตม์ โน๊ตศิริ 1 13 28
36 59974 เด็กหญิง ปารณีย์ แก้วบ่อ 3 2 28
37 60125 เด็กชาย พชรพล พรหมอินทร์ 3 5 11
38 62848 เด็กหญิง พิมพ์มาดา พัวพันธ์ศรี 1 14 28
39 60214 เด็กชาย พีรภัทร์ ใยแก้ว 3 7 11
40 62909 เด็กหญิง ภรธิดา สีกอกมาตย์ 1 16 24
41 62815 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ธรรมศรีทิพย์ 1 13 30
42 62816 เด็กหญิง ภัชชรดา น้อยสุวรรณ 1 13 31
43 60217 เด็กชาย ภัทรกร เลาหวณิช 3 7 14
44 62799 เด็กชาย ภัทรพล ช่วยศรี 1 13 15
45 62675 เด็กชาย ภากร มูลทิพย์ 1 10 8
46 62758 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ชาธรรม 1 12 12
47 62995 เด็กชาย ภูริช วสุนธราโศภิต 1 11 20
48 62831 เด็กชาย ภูวิศ หิรัญพรหม 1 14 9
49 62885 เด็กหญิง มนัชญา บุษมงคล 1 15 32
50 60000 เด็กชาย มาโปรด ฮาดภักดี 3 3 18
51 60219 เด็กชาย รัชภูมิ บุญโส 3 7 16
52 61712 เด็กชาย วชิรวิทย์ วุวรรณสาร 2 9 17
53 61797 เด็กชาย วรปรัชญ์ อภิชาตบรรลือ 2 11 18
54 62916 เด็กหญิง วราศิริ บัวราญ 1 16 31
55 62656 เด็กหญิง วิจิตตรา บุญฉิม 1 9 30
56 61842 เด็กชาย วิศวะ แก้วมาศ 2 12 21
57 62577 เด็กหญิง ศศิกานต์ ละพิมาย 1 7 31
58 62762 เด็กชาย ศุภกร หุมอาจ 1 12 15
59 61036 เด็กหญิง สุชัญญา บุตรรินทร์ 3 13 42
60 60131 เด็กชาย อิทธิพล เจี้ยมเด้ง 3 5 17