โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : การถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้น ม.ต้น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 713
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศักดรินทร์ ขามธาตุ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62823 เด็กชาย กฤคเมธ ปัทมรัตน์ 1 14 1
2 62451 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คำแหงพล 1 4 23
3 61782 เด็กชาย จิรพล เรืองไชยวุฒิ 2 11 3
4 61974 เด็กหญิง ชลิดา มรกตศรีวรรณ 2 15 27
5 62839 เด็กหญิง ณัชชา ชูพันธ์ 1 14 22
6 62454 เด็กหญิง ณัชญานันทน์ สอนเพชร 1 4 26
7 61533 เด็กชาย ณัฐจักร์ หลักคำ 2 5 4
8 60139 เด็กหญิง ณัฐรุจา วงษ์โท 3 5 25
9 61556 เด็กหญิง ธนพร แก่นณรงค์ 2 5 28
10 62339 เด็กหญิง ธัญชนก วงศ์เพชรอนันต์ 1 1 24
11 60607 เด็กชาย ธีรภัทร รัตนพลที 3 9 9
12 60940 เด็กหญิง ปรีญาวัสส์ ขนิษฐวงศ์ 3 3 43
13 61027 เด็กหญิง ปุญรวิถา นวอนุรักษ์ 3 13 33
14 61791 เด็กชาย ปุลวัชร หัดขุนทด 2 11 12
15 61481 เด็กหญิง พิชญาภา หิรัญนุเคราะห์ 2 3 38
16 61114 เด็กหญิง พิมพ์พัชชา ประดากรณ์ 3 15 33
17 60020 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ก้องเกียรตินคร 3 3 36
18 61985 เด็กหญิง มธุรดา แสนเสริม 2 15 38
19 61925 เด็กชาย ศิวกร ดั่นเจริญ 2 14 19
20 62721 เด็กชาย ศิวัช สิทธิเกษร 1 11 19
21 62466 เด็กหญิง ศุภัสรา โรจน์เจริญ 1 15 37
22 60993 เด็กหญิง อัญชิษฐา ตีอกทำ 3 12 43
23 62703 เด็กชาย เกียรติสมยศ ของสันเทียะ 1 11 1