โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : แต้มสีเติมสรรค์
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 622
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูธนาผล ลากุล        2. คุณครูกัลยรัตน์ หนันทุม        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62370 เด็กหญิง กมลชนก เจียมเรืองจรัส 1 2 19
2 61969 เด็กหญิง กัณฐ์ณาพร สีน้อยขาว 2 15 23
3 62587 เด็กชาย ก้าวหน้า สุดเพาะ 1 8 4
4 60998 เด็กชาย จักรพันธ์ นาพันธ์โสภา 3 13 4
5 60224 เด็กหญิง จิรัชญา จังพล 3 7 22
6 62335 เด็กหญิง จิรัชญา แวมประชา 1 1 20
7 62374 เด็กหญิง จุฑามาศ นามวงษา 1 2 23
8 60184 เด็กหญิง ฐิตญาณินท์ ศุภฤกษ์ชัยศร 3 6 25
9 62976 เด็กหญิง ณัชรินทร์ ธารสมบัติ 1 13 37
10 61639 เด็กหญิง ดารัณ นันทะวงษ์ 2 7 28
11 62377 เด็กหญิง ธมนวรรณ งอสอน 1 2 26
12 62998 เด็กหญิง นิลดา สัจจาสิทธิ์ 3 11 46
13 60103 เด็กหญิง ปริชญา ภูคงคา 3 4 33
14 62379 เด็กหญิง ปวีย์สุดา ประทุมมา 1 2 28
15 60232 เด็กหญิง ปารัช จรูญเวชธรรม 3 7 30
16 62343 เด็กหญิง ปิยา ไกรนอก 1 1 28
17 60191 เด็กหญิง ปุณยวีร์ อาภาพงค์ภิรมย์ 3 6 32
18 62325 เด็กชาย พงศ์พศวัต เหลืองรัตนา 1 1 10
19 61562 เด็กหญิง พลอยพรรณ เหล่าธรรมธร 2 5 33
20 60233 เด็กหญิง พัทธนันท์ ภาคถ้อย 3 7 31
21 61731 เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ พับพิมพ์สัย 2 9 37
22 60108 เด็กหญิง พีรดา พานสายตา 3 4 38
23 60193 เด็กหญิง ภคพร เกิดบุญมา 3 6 34
24 61960 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ยอดประทุม 2 15 13
25 60946 เด็กหญิง ภิรัญญา สุวรรณโสภา 3 11 39
26 62818 เด็กหญิง มาริสา ลักษมีเศรษฐ 1 13 33
27 60151 เด็กหญิง มินตรา เกียรติกำจร 3 5 37
28 61774 เด็กหญิง รติรัตน์ ผิวขาว 2 10 37
29 61646 เด็กหญิง รวิกันต์ ยินดีสุขสิริ 2 7 35
30 60195 เด็กหญิง รินรดา คำเรืองศรี 3 6 36
31 61675 เด็กชาย วีรวิชญ์ พงษ์ฤทธิ์ 2 8 21
32 62386 เด็กหญิง ศศิประภา แสงประกาย 1 2 35
33 60156 เด็กหญิง ศีลัชญา อ่างศิลา 3 5 42
34 61650 เด็กหญิง สิรภัทร สัมพันธ์เวชกุล 2 7 39
35 61652 เด็กหญิง สุภัสรา อินทร์หอม 2 7 41
36 61569 เด็กหญิง สุวพิชญ์ แสนกอง 2 5 39
37 61570 เด็กหญิง อริสรา บุตรกสก 2 5 40
38 61443 เด็กหญิง อัมพร ปทุมชัย 2 2 36
39 61654 เด็กหญิง อินทิรา ภูพานเพชร 2 7 43
40 62344 เด็กหญิง แพรวา เกิดตรวจ 1 1 29