โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Crossword Game
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 69 / 69
ห้องเรียน : 738 , 739
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุจิน นามสทอน        2. คุณครูปฏิพัฒน์ สุดงาม        3. คุณครูหทัยชนก ธรรมศรี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62369 เด็กหญิง กนกพร อรรถจินดา 1 2 18
2 62520 เด็กหญิง กนกพิชญ์ มนกิจ 1 6 17
3 62522 เด็กหญิง กมลชนก วงศ์หาริมาตย์ 1 6 18
4 61551 เด็กหญิง กฤตพร สิทธิขวา 2 5 23
5 62784 เด็กชาย กันตินันท์ แซ่จึง 1 13 2
6 60115 เด็กชาย กันต์กวี ภูแล่นคู่ 3 5 1
7 62625 เด็กชาย ก้าวกิตติ เลาะไธสง 1 9 2
8 60180 เด็กหญิง จุฑาทิพ คลังชำนาญ 3 6 22
9 62411 เด็กหญิง ฉัตราภรณ์ โง๊ะบุดดา 1 3 24
10 61553 เด็กหญิง ชยลิตา ศรีจูม 2 5 25
11 62609 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ สิทธิวรศิลป์ 1 8 25
12 61910 เด็กชาย ชัยพัฒตร์ ศิริคุรุรัตน์ 2 14 5
13 61911 เด็กชาย ชินาธิป ชัยบัวลา 2 14 6
14 59968 เด็กหญิง ชิษณุชา ครูโคกกรวด 3 2 22
15 62684 เด็กหญิง ญาริศา ศิริธร 1 10 22
16 60184 เด็กหญิง ฐิตญาณินท์ ศุภฤกษ์ชัยศร 3 6 25
17 62610 เด็กหญิง ณฐพร บัวผัน 1 8 26
18 61091 เด็กชาย ณฐภัทร เจริญธนะดี 3 15 9
19 60226 เด็กหญิง ณฤดี สิงห์ทอง 3 7 25
20 62591 เด็กชาย ณัฐดนัย จินตมุทธา 1 8 9
21 61449 เด็กชาย ณัฐพล ศุภวิจิตรพันธุ์ 2 3 6
22 61914 เด็กชาย ดุลเทพ ยวงวิภักดิ์ 2 14 9
23 61412 เด็กชาย ธนภัทร เหลาเกลี้ยงดี 2 2 5
24 61558 เด็กหญิง ธันยานุช ปินอะ 2 5 30
25 61747 เด็กชาย นราวิชญ์ สิมเสน 2 10 10
26 62480 เด็กชาย นำโชค ชวนอยู่ 1 5 13
27 62399 เด็กชาย ปกรณ์ พลชารี 1 3 12
28 62435 เด็กชาย ปฐวี เอี่ยมเพ็ชร 1 4 10
29 62652 เด็กหญิง ปภาวี อนุชิตชาตรี 1 9 28
30 62180 เด็กหญิง ปิยธิดา ปัญเศษ 3 10 45
31 62437 เด็กชาย พงศ์พล ทองสิงห์ 1 14 7
32 62418 เด็กหญิง พรนัชชา ธนวิบูลย์ชัย 1 3 31
33 61520 เด็กหญิง พัชญาภา แถวเพีย 2 4 33
34 61417 เด็กชาย พัทธนันท์ สถิรวงศ์วรรณ 2 2 10
35 62688 เด็กหญิง พิชชาอร มิตรเจริญพันธ์ 1 10 29
36 62755 เด็กชาย พิชญพงษ์ ชุมพล 1 11 14
37 61505 เด็กชาย พุทธคุณ วรรณกิจชัย 2 4 18
38 60680 นางสาว ฟาติมา ดวงอุปมา 3 10 38
39 59979 เด็กหญิง ภคมน เกษมศรีวิวัฒน์ 3 2 33
40 62691 เด็กหญิง ภัทรปภา ภูทองเงิน 1 10 31
41 62499 เด็กหญิง ภัทรวดี พรมภักดี 1 5 33
42 61418 เด็กชาย ภากร วิบูลย์วัฒนากุล 2 2 11
43 60128 เด็กชาย ภูมิภักดี ปัญญายาว 3 5 14
44 62637 เด็กชาย ภูรี พรวินไทย 1 9 15
45 61753 เด็กชาย ภูเมธ เอมสวัสดิ์ 2 10 16
46 62692 เด็กหญิง มิสึกิ ซึรุ 1 9 31
47 62693 เด็กหญิง รักษิตา โชคบำรุง 1 10 32
48 62514 เด็กชาย รุจิภาส น้อยสุข 1 6 11
49 61757 เด็กชาย รเณศ วภักดิ์เพชร 2 10 20
50 61460 เด็กชาย วงศธร ศรีสถาน 2 3 16
51 62539 เด็กหญิง วัชพร สว่างชื่น 1 6 36
52 62482 เด็กชาย วิริยากรณ์ ศิริศรีเพ็ชร์ 1 5 15
53 62697 เด็กหญิง ศรุดา ศักดิภัทรสุนทร 1 9 34
54 62850 เด็กหญิง ศิริประภา แก้วหานาม 1 14 35
55 61420 เด็กชาย ศุภสิน เลิศดิเรกรัตน์ 2 2 13
56 61567 เด็กหญิง สรัสวลี ใจอ่อน 2 5 39
57 61036 เด็กหญิง สุชัญญา บุตรรินทร์ 3 13 42
58 60157 เด็กหญิง สุชานันท์ โมลีวิศิลา 3 5 43
59 62444 เด็กชาย สุทธิรักษ์ คำทะมูล 1 4 18
60 60266 เด็กชาย อธิชาติ ตุ้มวารี 3 8 19
61 61407 เด็กหญิง อภิชญา ภูวศิษฎ์เบญจภา 2 1 36
62 62642 เด็กชาย อัครดนัย พรเลิศนภาลัย 1 9 20
63 62742 เด็กหญิง อัยรัศมิ์ บุตรตั้ว 1 10 40
64 62505 เด็กหญิง อัสมาภรณ์ ศุภมาตร 1 5 40
65 62446 เด็กชาย อาชวิน จำนงชอบ 1 4 21
66 60113 เด็กหญิง อาภาศิริ บูรณรักษ์ 3 4 43
67 61464 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สิริพงศ์พันธ์ 2 3 20
68 62852 เด็กหญิง แอมเมอร์ลี ปลื้มจิตร ลี 1 14 37
69 62518 เด็กหญิง ไรวินท์ หร่อยดา 1 6 33