โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ละครภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 11 / 46
ห้องเรียน : 743
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจิราพร ฉิมหลวง        2. คุณครูกุนตี ภูพานเพชร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62370 เด็กหญิง กมลชนก เจียมเรืองจรัส 1 2 19
2 61658 เด็กชาย จักรภัทร ฐิฏิภัทรสกุล 2 8 4
3 62374 เด็กหญิง จุฑามาศ นามวงษา 1 2 23
4 62894 เด็กชาย ณัฐธเดชน์ โชติทรัพย์นิมิตร 1 16 6
5 62377 เด็กหญิง ธมนวรรณ งอสอน 1 2 26
6 61666 เด็กชาย ธีร์ธวัชร เนื่องภักดี 2 8 12
7 62795 เด็กชาย ปิยังกูร นิลแก้ง 1 13 14
8 62882 เด็กหญิง พรลภัส โสภาราษฎร์ 1 15 32
9 62381 เด็กหญิง พิชญธิดา แสงสุริยากาศ 1 2 30
10 61674 เด็กชาย วรวรรธน์ ปัญญาวัน 2 8 20
11 62583 เด็กชาย เกียรติจรัส กงอินทร์ 1 8 1