โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ดนตรีพาเพลิน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 40
ห้องเรียน : 626
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเพชรัตน์ จารุตัน        2. คุณครูศุภฤกษ์ วงษาไฮ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62519 เด็กหญิง กชพร สริมา 1 6 17
2 60094 เด็กหญิง กมลนันท์ วรหาญ 3 4 24
3 59928 เด็กชาย กฤษฎากร ดวงพิมพ์ 3 1 18
4 60074 เด็กชาย กิตติพิชญ์ นาขาม 3 4 4
5 62606 เด็กหญิง จรรยวรรธน์ เพิ่มพูล 1 7 37
6 62204 เด็กหญิง จริญญา ประภาการ 3 11 45
7 60647 เด็กชาย ชินโชติ สุรไพฑูรย์ 3 10 5
8 61888 เด็กหญิง ณัชญ์ชนกนันท์ ตันกิจเจริญ 2 13 25
9 61869 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ โพธิ์งาม 2 13 6
10 61705 เด็กชาย ณัฐศาสตร์ พลวิฑูรย์ 2 9 10
11 60140 เด็กหญิง ดาราวดี ภูมาลัย 3 5 26
12 60649 เด็กชาย ติณณ์ ชินอ่อน 3 10 7
13 62203 เด็กชาย ธันวา สุดอาราม 2 13 21
14 60961 เด็กชาย ธีรเมธ สุวรรณสม 3 12 11
15 60962 เด็กชาย นครินทร์ นาแพงเมือง 3 12 12
16 61455 เด็กชาย นวพล โล่วณิชเกียรติกุล 2 3 12
17 61046 เด็กชาย นิปุณ ผิวขาว 3 14 8
18 60213 เด็กชาย ปภังกร ศิริธรรมจักร 3 7 10
19 60102 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีมุลตรี 3 4 32
20 60655 เด็กชาย ปวีณ์กร ปิตรัมย์ 3 10 13
21 61074 เด็กหญิง พรนัชชา วัฒน์วรกาญจน์ 3 14 37
22 62882 เด็กหญิง พรลภัส โสภาราษฎร์ 1 15 29
23 60610 เด็กชาย พสิษฐ์ สุวรรณธาร 3 9 12
24 61540 เด็กชาย พิชญะ เรืองแสน 2 5 10
25 62847 เด็กหญิง พิชญา สุริยันต์ 1 14 27
26 61711 เด็กชาย พิตรพิชัย ทองเพชร 2 9 16
27 61076 เด็กหญิง ฟ้าประทานพร ปิยะพงศ์พิสุทธิ์ 3 14 39
28 62575 เด็กหญิง ภัทรภา วงศ์กันทรากร 1 7 30
29 60656 เด็กชาย ภาคภูมิ ภูมั่ง 3 10 14
30 61051 เด็กชาย ภูดิส ห่มสิงห์ 3 14 13
31 60657 นาย ภูมิรพี ดาหาญ 3 10 15
32 62536 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปุเรนเต 1 4 40
33 60153 เด็กหญิง วนา แก้วเจริญวงษ์ 3 5 39
34 61902 เด็กหญิง วิชญาพร คำรังษี 2 13 38
35 62680 เด็กชาย ศตราชัย ชูพันธุ์วิเศษวงศ์ 1 10 12
36 61054 เด็กชาย ศักรินทร์ แก้วโคตร 3 14 16
37 60661 นาย สหรัฐ ปัญญาปะสุโต 3 10 19
38 61904 เด็กหญิง สิริณิชา ผลวัฒนา สุวรรณโค 2 13 40
39 61079 เด็กหญิง สิริยา สีหนาท 3 14 42
40 61716 เด็กชาย โอโซน สุจิตตกุล 2 9 21