โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บรรณารักษ์ยอดนักอ่าน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : ห้องสมุดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูฉัตรทอง ดวงลีดี        2. คุณครูปัทมา กุลชาติ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60132 เด็กหญิง กมลชนก ขันธ์วิจิตร 3 5 18
2 61906 เด็กชาย กรวิชษ์ รุ่งกิจธนโชติ 2 14 1
3 61552 เด็กหญิง กวิสรา นาคผิว 2 5 23
4 60952 เด็กชาย กวีวุฒิ กงวงษ์ 3 12 2
5 62561 เด็กหญิง กัญญาพัชร สาระวัน 1 7 16
6 62607 เด็กหญิง จิดาภา วิศิลา 1 7 38
7 61469 เด็กหญิง จิรภิชญา กาญจนวรเศรษฐ์ 2 3 26
8 61909 เด็กชาย จีรวิชญ์ สัตยพันธ์พงศ์ 2 14 4
9 60973 เด็กหญิง ฉัตรณิชานันท์ จันทร์เทาว์ 3 12 23
10 60933 เด็กหญิง ฉัตรพร น้อยวัน 3 11 27
11 61388 เด็กหญิง ชนัญชิดา สวัสดินา 2 1 17
12 62562 เด็กหญิง ชนัญธิดา พวงมะลิ 1 7 17
13 61019 เด็กหญิง ชนาภา เสนาสิงห์ 3 13 25
14 61024 เด็กหญิง ณัฐธยา ใจชื่น 3 13 30
15 60958 เด็กชาย ธนภูมิ วงษาบุตร 3 12 8
16 60208 เด็กชาย ธนภูมิ แสนคาน 3 7 6
17 61622 เด็กชาย ธนากร ใจแน่น 2 7 10
18 62182 เด็กหญิง นิชานันท์ โฮชิน 3 12 45
19 62509 เด็กชาย บรรณวิชญ์ ทองเจริญ 1 6 4
20 60951 เด็กชาย ปกรณ์ ศรีทา 3 12 1
21 60938 เด็กหญิง ปณิตา อุทัยรัตน์ 3 11 32
22 62981 เด็กชาย ปรีชาพล กองศรี 1 14 14
23 62845 เด็กหญิง ปลายฝัน มองเพ็ชร 1 14 25
24 60980 เด็กหญิง ปัณณพร นามมนตรี 3 12 30
25 59975 เด็กหญิง ปุญ เอื้ออังคณากุล 3 2 29
26 61919 เด็กชาย พชร พรมมี 2 14 14
27 61398 เด็กหญิง พชรพร ไชยมีสุข 2 1 27
28 61401 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พิมพ์มหา 2 1 30
29 62208 เด็กชาย พีรชา สุริวงษ์ขันธ์ 3 15 21
30 61921 เด็กชาย ภัครวรรธน์ ภูมิเนาว์นิล 2 14 16
31 62347 เด็กหญิง รุจิราพร นันท์ดี 1 1 32
32 62850 เด็กหญิง ศิริประภา แก้วหานาม 1 14 30
33 62350 เด็กหญิง สุจารี โสศรีทา 1 1 35
34 61406 เด็กหญิง สุภิชญา นามปรีดา 2 1 35
35 62741 เด็กหญิง หทัยรัตน์ สมมะวัง 1 11 34
36 62580 เด็กหญิง อนันตญา ตรีเหรา 1 7 34
37 59950 เด็กชาย เขมณัฏฐ์ โชติมโนธรรม 3 2 4
38 62558 เด็กหญิง เอื้อลภัส ขวัญเมือง 1 7 13
39 60943 เด็กหญิง แพรทอง ทองเรียง 3 11 36
40 61898 เด็กหญิง ไปรยา บุริสตระกูล 2 13 34