โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 22 / 23
ห้องเรียน : 731
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเพลินจิต หิรัญคำ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62804 เด็กหญิง กัลยานุช เสนามนตรี 1 13 22
2 62337 เด็กหญิง ณัฐณิชา ประโมจนีย์ 1 1 22
3 62731 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ศิริมงคล 1 11 28
4 61766 เด็กหญิง ดวงธิดา ขีดแต้ม 2 10 29
5 61768 เด็กหญิง ทัชชล ดวงจิตร 2 10 31
6 61769 เด็กหญิง นพวรรณ คำขาว 2 10 32
7 61770 เด็กหญิง นภัสสร ใจสมคม 2 10 33
8 61982 เด็กหญิง บุญญาพร ชัยรัตนศิริกุล 2 15 35
9 62342 เด็กหญิง ปราณิสา โชติศิลากุล 1 1 27
10 62382 เด็กหญิง พิมพ์วิภา พาฉิมพลี 1 2 31
11 62383 เด็กหญิง ภัทรภร โพธิ์สม 1 2 32
12 61983 เด็กหญิง ภัทราพร โพธิ์จันทร์ 2 15 36
13 62347 เด็กหญิง รุจิราพร นันท์ดี 1 1 32
14 61986 เด็กหญิง ลภนพร พระคุณ 2 15 39
15 60639 เด็กหญิง วรัญญา ทิพย์ภูมิ 3 9 41
16 62720 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ประจันตะเสน 1 11 18
17 61405 เด็กหญิง ศิรดา โชคศิรกาญจน์กุล 2 1 34
18 61121 เด็กหญิง สิริณธิรดา พิศุทธิสุวรรณ 3 15 40
19 62350 เด็กหญิง สุจารี โสศรีทา 1 1 35
20 61442 เด็กหญิง อภิสรา แก้วโพธิ์ทอง 2 2 35
21 59982 เด็กหญิง อรรัมภา หลิง 3 2 36
22 62582 เด็กหญิง อักษรศิริ นาเมืองจันทร์ 1 7 40