โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : 732
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนุสรา ตันติยาสวัสดิกุล        2. คุณครูนิชดา บุญชิด        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60664 เด็กหญิง กวิสรา โพธิิพรม 3 10 22
2 62372 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คำโคตร 1 2 21
3 62683 เด็กหญิง กัณฑิวา บุตรทา 1 10 21
4 61803 เด็กหญิง กุลจิรา จูมศรีสิงห์ 2 11 24
5 60998 เด็กชาย จักรพันธ์ นาพันธ์โสภา 3 13 4
6 62644 เด็กหญิง จารุพิชญา เรืองวรรณศิลา 1 9 22
7 61469 เด็กหญิง จิรภิชญา กาญจนวรเศรษฐ์ 2 3 26
8 62564 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ครุฑสุวรรณ 1 7 18
9 62375 เด็กหญิง ฐิตาพร เค้าสิม 1 2 24
10 62766 เด็กหญิง ณฐพร รักษาเคน 1 12 23
11 62840 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ชินดร 1 14 23
12 61889 เด็กหญิง ณัฐณิชา โพธิ์ศรี 2 13 26
13 60671 เด็กหญิง ณัฐณิชา สมพิทักษ์ 3 10 29
14 62528 เด็กหญิง ณัฐนันท์ อินทรพาณิช 1 6 23
15 62549 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ภูดวงจิตร 1 7 5
16 61391 เด็กหญิง ณิชชา ประไพพงษ์ 2 1 20
17 62529 เด็กหญิง ณิชาภา บริหาร 1 6 24
18 62398 เด็กชาย ธนากร วรรณศรี 1 3 11
19 60673 เด็กหญิง ธัญยพร พรนิคม 3 10 31
20 60937 เด็กหญิง ธาวินันต์ กากแก้ว 3 11 31
21 62713 เด็กชาย นภัทร เจือไธสง 1 11 10
22 60014 เด็กหญิง นรินธร คำสอนทา 3 3 30
23 62495 เด็กหญิง ปภาดา ยอดประทุม 1 5 30
24 62531 เด็กหญิง ปริชญา สุประเสริฐการกิจ 1 6 27
25 62532 เด็กหญิง ปลายฟ้า พุทธปิยบูชา 1 6 28
26 60676 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ศิริพรอดุลศิลป์ 3 10 34
27 61479 เด็กหญิง ปัณณพร สูงนารถ 2 3 36
28 61561 เด็กหญิง พรรณปพร ปาระมี 2 5 33
29 61939 เด็กหญิง พรอัมรินทร์ เทพสุคนธ์ 2 14 34
30 62362 เด็กชาย พีรวิชญ์ สุขสงวน 1 2 11
31 62618 เด็กหญิง พีร์ชญา ชาวกล้า 1 8 34
32 62420 เด็กหญิง ภคมน ณ ระนอง 1 3 33
33 59944 เด็กหญิง รักษ์ญดา บัวระภา 3 1 34
34 61944 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ แซ่อึ้ง 2 14 39
35 62441 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เชิดพานิช 1 4 15
36 61816 เด็กหญิง วรินยุพา ชิดชัยภูมิ 2 11 37
37 61651 เด็กหญิง สิรินดา พิมพลชาย 2 7 39
38 62700 เด็กหญิง สิริมนต์ ชื่นเนาวพันธ์ 1 9 37
39 62517 เด็กชาย สุธีนนต์ แสงโลกีย์ 1 6 14
40 62702 เด็กหญิง อภิชญา ขลิบทองคำ 1 10 39
41 61550 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ฉวีวรรณชล 2 5 21
42 61821 เด็กหญิง อริญชยา แก้วใส 2 11 42
43 61989 เด็กหญิง อารยา ฉัตรศรี 2 15 42
44 62427 เด็กหญิง อิงค์อริสสา จารุตระกูลชัย 1 3 40
45 61476 เด็กหญิง เธียรกัลยา โชติพันธ์ 2 3 33
46 61635 เด็กหญิง โกลัญญา อุ่นศิลป์ 2 7 23