โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ศิลปะประดิษฐ์
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 544
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเฉลิมชัย พันธุรักษ์        2. คุณครูเกศสุดา จุฬานนท์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62450 เด็กหญิง กรณ์ศศิร์ เฮียงเฮี้ย 1 4 22
2 61488 เด็กชาย กฤติเดช อ่อนกาสิน 2 4 2
3 61802 เด็กหญิง กัลยภัส มีดี 2 11 24
4 61423 เด็กหญิง กานดาวดี พันธ์โนราช 2 2 16
5 62452 เด็กหญิง กานต์ธีรา ไชยะอินทร์ 1 4 24
6 61928 เด็กหญิง กานต์รวี สำราญภูมิ 2 14 23
7 61929 เด็กหญิง กานพู เพ็งศรี 2 14 24
8 61930 เด็กหญิง กิตติกาญจน์ ไชยะอินทร์ 2 14 25
9 62723 เด็กหญิง จรรยากร ภักดีไทย 1 11 21
10 61804 เด็กหญิง จริยาภรณ์ ขันทะมูล 2 11 26
11 62982 เด็กหญิง จารุวรรรณ กังวลงาน 1 13 39
12 61492 เด็กชาย ชนม์ณภัทร วัฒนดิลกวิทย์ 2 4 5
13 61932 เด็กหญิง ชนิดาภา สมพงษ์ 2 14 27
14 60010 เด็กหญิง ชัญญา ศรีพล 3 3 26
15 61719 เด็กหญิง ญาณิศา โพนสิงห์ 2 9 25
16 60975 เด็กหญิง ฐิตามร สิงห์นา 3 12 25
17 62455 เด็กหญิง ณัชริยา ศรีสุนทร 1 4 27
18 60012 เด็กหญิง ณัฐธีรา ไชยชุน 3 3 28
19 59992 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ 3 3 10
20 61497 เด็กชาย ตรัยคุณ ลาคำ 2 4 10
21 61499 เด็กชาย ธนกฤต จันทร์ปัญญา 2 4 12
22 61500 เด็กชาย ธนากร พูลเงิน 2 4 13
23 60978 เด็กหญิง ธัญมน อรัญเสน 3 12 28
24 61430 เด็กหญิง นภัสสรณ์ จันทวรรณ 2 2 23
25 60014 เด็กหญิง นรินธร คำสอนทา 3 3 30
26 61936 เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีชมภู 2 14 31
27 60963 เด็กชาย ประดิพัทธ์ เสริมศรีทอง 3 12 13
28 61502 เด็กชาย ปรัตถกร พิมพสุต 2 4 15
29 61729 เด็กหญิง ปารมิตา แสนงาม 2 9 35
30 61812 เด็กหญิง ปุณชยา บัวระภา 2 11 34
31 60983 เด็กหญิง ปุณยวีร์ โชติพันธุ์ 3 12 33
32 61503 เด็กชาย พงศ์ศรัณย์ เจริญสว่าง 2 4 16
33 61433 เด็กหญิง พิมลรัตน์ อึ๊งภากรณ์ 2 2 26
34 61435 เด็กหญิง รวิสรา คำภักดี 2 2 28
35 61944 เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ แซ่อึ้ง 2 14 39
36 62404 เด็กชาย รุจ พัชรากิตติ 1 3 17
37 62821 เด็กหญิง สุชาดา ชาติมนตรี 1 13 35
38 62445 เด็กชาย สุวิจักขณ์ อุดมวรรธน์ 1 4 17
39 61905 เด็กหญิง อภินันท์ ร่องบุดสี 2 13 41
40 60026 เด็กหญิง เอกธิดา สุขเสน 3 3 42