โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 22 / 23
ห้องเรียน : 336
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสถาพร แซ่จ๋าว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61968 เด็กหญิง กมลวรรณ พุทธศร 2 15 21
2 61806 เด็กหญิง จิดาภา เยาวะไสย 2 11 27
3 62507 เด็กชาย ทยากร โล่ห์ติวิกุล 1 6 4
4 61980 เด็กหญิง ธีรกานต์ ด้วงพันนา 2 15 33
5 62322 เด็กชาย นันทพงศ์ อุทรส 1 1 7
6 63000 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เพ็ชรกอง 3 13 0
7 62907 เด็กหญิง ประภาพร ศรวิเศษ 1 16 23
8 62846 เด็กหญิง ปุญญาดา แสนมาโนช 1 14 31
9 61688 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ไสวดี 2 8 34
10 62535 เด็กหญิง พิชญาภา พิพิธพัฒน์ไพสิฐ 1 6 32
11 62690 เด็กหญิง ภริดา พุทธา 1 9 30
12 61814 เด็กหญิง ภูริชญา แสงโสภาพรรณ 2 11 35
13 62818 เด็กหญิง มาริสา ลักษมีเศรษฐ 1 13 37
14 62537 เด็กหญิง รดา ศิลาศรี 1 6 34
15 62423 เด็กหญิง วริศา กรรณิการ์ 1 3 36
16 62405 เด็กชาย วลัชจิรัฎฐ์ ธีรเวชกุล 1 3 18
17 62657 เด็กหญิง ศินารินทร์ บุญเกษม 1 9 35
18 62542 เด็กหญิง สุชญาดา ไชยดา 1 6 38
19 62919 เด็กหญิง สุธิดา ชาสุวรรณ 1 16 37
20 62544 เด็กหญิง อริสรา อาษานอก 1 6 40
21 60269 เด็กหญิง เขมจิรา บวบขม 3 8 23
22 60289 เด็กหญิง โสวชิรญา ศรัทธามหาดำรงค์ 3 8 43