โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : กรีฑา
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 20
ห้องเรียน : สนามฟุตบอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจักรี ปรินทอง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59983 เด็กชาย กรวิชช์ ปิยสาธิต 3 3 1
2 60995 เด็กชาย กฤษณะ สะตะ 3 13 1
3 61574 เด็กชาย คุณากร ไกยวินิจ 2 6 3
4 61090 เด็กชาย คุณานนต์ คุณเมืองปักษ์ 3 15 8
5 62588 เด็กชาย จารุวัฒน์ แก้วจันทา 1 8 5
6 61444 เด็กชาย จิรวัฒน์ โสดาพรม 2 3 1
7 61531 เด็กชาย ชนาธิป กุญแจ 2 5 2
8 61825 เด็กชาย ชัยพจน์ สาลีพงษ์ 2 12 4
9 62634 เด็กชาย ธนวินท์ ไชยโคตร 1 9 8
10 61828 เด็กชาย ธราเทพ แก้วใส 2 12 7
11 62792 เด็กชาย ธันวา ฤทธิ์มนตรี 1 13 10
12 61665 เด็กชาย ธีธัช เถียรทอง 2 8 11
13 61536 เด็กชาย นนฑาวัฒน์ ฝ่ายหมื่นไวย์ 2 5 7
14 61837 เด็กชาย พศุตม์ โลห์ปัญญา 2 12 16
15 62596 เด็กชาย พิชญ์ปวีย์ ขันธะหัตถ์ 1 8 12
16 62439 เด็กชาย พุฒิพัชร ศรีโคตร 1 4 11
17 61586 เด็กชาย รัฐพงษ์ คำมูล 2 6 15
18 61588 เด็กชาย วชิรวัชร ใจกระจ่าง 2 6 17
19 60024 เด็กหญิง อชิรญา ทองสิงห์ 3 3 40
20 61464 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สิริพงศ์พันธ์ 2 3 20