โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Hola! ภาษาสเปน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : 722
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนันทภัค แซ่โค้ว        2. คุณครูวษิรฏา ภูวรกิจ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61552 เด็กหญิง กวิสรา นาคผิว 2 5 24
2 60177 เด็กหญิง กานต์มณี ลังการิน 3 6 19
3 60178 เด็กหญิง กานต์รวี ชื่นดวง 3 6 20
4 60666 เด็กหญิง กานต์สิรี บูรณะ 3 10 24
5 60646 เด็กชาย คณพศ วีระนนท์ 3 10 4
6 59932 เด็กหญิง ชญาดา สุวรรณทอง 3 1 22
7 61021 เด็กหญิง ชวัลลิกา อัครโสภา 3 13 27
8 60010 เด็กหญิง ชัญญา ศรีพล 3 3 26
9 61106 เด็กหญิง ชัญญเนตร นะคะสอน 3 15 25
10 61022 เด็กหญิง ฐานิตา กานิล 3 13 28
11 61554 เด็กหญิง ฒิติรัตน์ ไชยกาล 2 5 26
12 61953 เด็กชาย ณัฐ ทองหอม 2 15 6
13 59991 เด็กชาย ณัฐชนน จินตมุทธา 3 3 9
14 59992 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ 3 3 10
15 59935 เด็กหญิง ทักษวร ใหญ่เย็น 3 1 25
16 60651 เด็กชาย ธนธัส นาชัยรอง 3 10 9
17 59915 เด็กชาย ธนนันต์ อภิชัยกิจดำรง 3 1 5
18 60209 เด็กชาย ธนรรฐธิพัฒน์ ชามะรัตน์ 3 7 7
19 60210 เด็กชาย ธนา ธนัญชยะ 3 7 8
20 61071 เด็กหญิง ธัญชนก ทัพซ้าย 3 14 34
21 62492 เด็กหญิง ธัญญา ทองแดง 1 5 27
22 60256 เด็กชาย ธิติวุฒิ ใจใส 3 8 10
23 61535 เด็กชาย ธีรดนย์ ป้านภูมิ 2 5 6
24 61516 เด็กหญิง ธีราภรณ์ แก้วกิ่ง 2 4 29
25 59937 เด็กหญิง บุวรลักษณ์ เตชะศิริโชคมงคล 3 1 27
26 62674 เด็กชาย ปภังกร ศรีอัศวิน 1 10 11
27 61519 เด็กหญิง ปาลิตา โพธิ์สุการ 2 4 32
28 61028 เด็กหญิง พรกนก สมมุติรัมย์ 3 13 34
29 63007 เด็กหญิง พรจิรา กันยาคำ 2 14 43
30 59940 เด็กหญิง พรวิไล ไชยศึก 3 1 30
31 59942 เด็กหญิง พิชชาภา พันธ์แก้ว 3 1 32
32 60942 เด็กหญิง พิชญาภา สารพล 3 11 35
33 61115 เด็กหญิง พิมพ์พิศา โสภัณณา 3 15 34
34 61565 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สุวิวัฒนพงศ์ 2 5 37
35 60283 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ วันทวี 3 8 37
36 60285 เด็กหญิง รุ่งระวี วงศ์สว่าง 3 8 39
37 61588 เด็กชาย วชิรวัชร ใจกระจ่าง 2 6 17
38 61589 เด็กชาย ศรัณย์ปกรณ์ ศิริโชติ 2 6 18
39 60022 นางสาว ศิรดา บุญหล้า 3 3 38
40 60202 เด็กหญิง สิริกานต์ ศรีสวัสดิ์ 3 6 43
41 60662 เด็กชาย สุนิธิ กันยาคำ 3 10 20
42 61037 เด็กหญิง อามีลีน ปาทาน 3 13 43
43 62183 เด็กหญิง อิงชิตา อันประเสริฐ 3 13 45
44 61061 เด็กหญิง เขมนิจ บ้านศิลา 3 14 24
45 61947 เด็กหญิง เฮเลน ราฟเฟอร์ตี้ 2 14 42
46 61291 เด็กหญิง แคทลียา พวงศิลป์ 3 8 45