โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : หลังหอพระพุทธสุวรรณมหามงคล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกุลวดี บงแก้ว        2. คุณครูนงนุช จันทรโสภณ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60599 เด็กชาย กรวิทย์ ปาเวียง 3 9 1
2 61015 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พลโยธี 3 13 21
3 62785 เด็กชาย กีรติ กิ่งสำโรง 1 13 4
4 61697 เด็กชาย คุณัชญ์ ลิ้มประเสริฐ 2 9 2
5 60271 เด็กหญิง จิรัชญา ลุนใต้ 3 8 25
6 61532 เด็กชาย ฐิติพงษ์ ล้อมทอง 2 5 3
7 61002 นาย ณรงค์ ศรีคำ 3 13 8
8 61703 เด็กชาย ณัฐชัย ร่มโพธิ์ 2 9 8
9 60671 เด็กหญิง ณัฐณิชา สมพิทักษ์ 3 10 29
10 60275 เด็กหญิง ณัฐนรี ไม้ดี 3 8 29
11 60648 เด็กชาย ณิชภณกฤษฎิ์ ทองสุข 3 10 6
12 61915 เด็กชาย ตะวัน เอี่ยมละออง 2 14 10
13 62507 เด็กชาย ทยากร โล่ห์ติวิกุล 1 6 2
14 62858 เด็กชาย ทาวิน ธนูทอง 1 15 3
15 62631 เด็กชาย ทินกฤต ภูลายดอก 1 8 19
16 62594 เด็กชาย ธนวินท์ ประภาศิริ 1 8 10
17 60977 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ตั้งภัทรนันท์ 3 12 27
18 61724 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ไชยบัง 2 9 30
19 62794 เด็กชาย นพพล วัชรรัตนากุล 1 12 16
20 62567 เด็กหญิง นลินวิภา อรุณศรี 1 7 22
21 60631 เด็กหญิง บรรณฑรวรรณ ตรีพงษ์รัตนกุล 3 9 33
22 61008 เด็กชาย ปิยังกูร บุญหมั่น 3 13 14
23 61097 เด็กชาย พีรวิชญ์ โสชารี 3 15 15
24 60680 นางสาว ฟาติมา ดวงอุปมา 3 10 38
25 61544 เด็กชาย ภูริวัฒน์ มีหอม 2 5 14
26 62863 เด็กชาย ยอดกานต์ นาคหมื่นไวย์ 1 15 8
27 61459 เด็กชาย ราชิต วรเวชปรีชา 2 3 15
28 61034 เด็กหญิง ลลิตพรรณ เอี่ยมศรี 3 13 40
29 61100 เด็กชาย ศตายุ ปั้งจันอัด 3 15 18
30 60660 เด็กชาย สรกฤช จอมคำศรี 3 10 18
31 62640 เด็กชาย สิรภพ สิงห์หลง 1 8 20
32 62866 เด็กชาย สุทธิยุทธ ใยแก้ว 1 15 11
33 60991 เด็กหญิง สุธีธิดา อรุโณทัย 3 12 41
34 60265 เด็กชาย สุวิจักขณ์ เขียวเพชร 3 8 18
35 62601 เด็กชาย อธิธัช ขาวไชยมหา 1 6 15
36 60290 เด็กหญิง อรวรรยา สมตา 3 8 44
37 61102 เด็กชาย อะนีโฆ ตะนุรักษ์ 3 15 20
38 62790 เด็กชาย เตชภณ ลีเจ้ยวะระ 1 13 9
39 62597 เด็กชาย เวชพิสิฐ เหนือกาฬสินธุ์ 1 8 13
40 62560 เด็กหญิง โพธิศรินทร์ โพธิศรีเรือง 1 7 15