โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บรรณารักษ์ยอดนักอ่าน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : Easy Library
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปัทมา กุลชาติ        2. คุณครูฉัตรทอง ดวงลิดี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60132 เด็กหญิง กมลชนก ขันธ์วิจิตร 3 5 18
2 60009 เด็กหญิง ชนันท์ภัสส์ กองจันทร์ดี 3 3 25
3 60626 เด็กหญิง ชนิฉัตร จันทะจร 3 9 28
4 61065 เด็กหญิง ญาณปภา เผ่าภูรี 3 14 28
5 60011 เด็กหญิง ญาดาพรรดิ์ รัตนทิพย์ 3 3 27
6 60974 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ขวัญเมือง 3 12 24
7 61575 เด็กชาย ณฐภัทร คำพิทูรย์ 2 6 4
8 59989 เด็กชาย ณัชพล ฤาชัย 3 3 7
9 61024 เด็กหญิง ณัฐธยา ใจชื่น 3 13 30
10 60013 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ วรกิจ 3 3 29
11 60605 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ อาราษฎร์ 3 9 7
12 62843 เด็กหญิง ณิชกานต์ นาสมฝัน 1 14 26
13 61578 เด็กชาย ทวีสุข กนกคุณ 2 6 7
14 60141 เด็กหญิง ทอฝัน มองเพ็ชร 3 5 27
15 59934 เด็กหญิง ทักษพร จันทร์สุวรรณ 3 1 24
16 60208 เด็กชาย ธนภูมิ แสนคาน 3 7 6
17 60652 เด็กชาย ธนัชย์ โพธิ์ทรัพย์ 3 10 10
18 60015 เด็กหญิง นริศรา เพชรรักษา 3 3 31
19 59938 เด็กหญิง ปฐมาวดี สุดแสง 3 1 28
20 60102 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ศรีมุลตรี 3 4 32
21 62981 เด็กชาย ปรีชาพล กองศรี 1 14 5
22 62845 เด็กหญิง ปลายฝัน มองเพ็ชร 1 14 30
23 61644 เด็กหญิง ปวิมล มะโนชัย 2 7 32
24 61480 เด็กหญิง ปาณิศา เชษฐ์โชติศักดิ์ 2 3 37
25 61604 เด็กหญิง ปาณิสรา ศรีมัญจาบุรี 2 6 33
26 62380 เด็กหญิง พณิชา หอมอ่อน 1 2 29
27 60147 เด็กหญิง พรผกา ภูกาบเพ็ชร 3 5 33
28 60986 เด็กหญิง พลอยยินดี ลุนหอม 3 12 36
29 60148 เด็กหญิง พัทธนันท์ อามาตย์มนตรี 3 5 34
30 60019 เด็กหญิง พิมพ์ปารมี ชนิตรวงศ์ 3 3 35
31 60152 เด็กหญิง ยอดเศรษฐี ศรีสะอาด 3 5 38
32 60199 เด็กหญิง วราพร พละหาญ 3 6 40
33 60679 เด็กหญิง วิรัลภัชญ์ เจริญรัตน์ 3 10 37
34 61119 เด็กหญิง ศิรภัสสร กลางพระเนตร 3 15 38
35 60156 เด็กหญิง ศีลัชญา อ่างศิลา 3 5 42
36 61609 เด็กหญิง ศุจินธรา ถิ่นวิมล 2 6 38
37 60241 เด็กหญิง สุจิตตรา โสศรีทา 3 7 40
38 60158 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ เบี้ยวโกฎฺิ 3 5 44
39 60023 เด็กหญิง สุภารัตน์ ขุมรัตน์ 3 3 39
40 59946 เด็กหญิง สุภิญญา เดชวีระพานิชย์ 3 1 36
41 62741 เด็กหญิง หทัยรัตน์ สมมะวัง 1 11 38
42 62580 เด็กหญิง อนันตญา ตรีเหรา 1 7 38
43 60246 เด็กหญิง อัญชลิกา แสนศักดา 3 7 45
44 60994 เด็กหญิง อัญวีณ์ ธรรมรุจิราพงศ์ 3 12 44
45 61613 เด็กหญิง อารีลักษณ์ ดีปักษี 2 6 42
46 60984 เด็กหญิง เปมิกา สารพิสุทธิ์ 3 12 34