โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เกมต่ออักษรภาษาไทยเพื่อความเป็นเลิศ
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 38 / 46
ห้องเรียน : 524
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกุลวดี บงแก้ว        2. คุณครูนงนุช จันทรโสภณ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61948 เด็กชาย กัญจน์ สืบนุการวัฒนา 2 15 1
2 62194 เด็กหญิง กัลยาภรณ์ กัญญะบุญ 3 9 46
3 60667 เด็กหญิง ข้าวหอม เนื้อดี 3 10 25
4 61783 เด็กชาย ชนะชัย แก้วเหลา 2 11 4
5 61951 เด็กชาย ชนาเมธ คำประสาร 2 15 4
6 62626 เด็กชาย ชลธร ทองอินทร์ 1 9 3
7 62872 เด็กหญิง ชาลิสา เลียวประโคน 1 15 19
8 61448 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ ละภักดี 2 3 5
9 62429 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ญาติพรหม 1 4 3
10 61450 เด็กชาย ณัฐพิชญ์ เหมนนท์ 2 3 7
11 62842 เด็กหญิง ณัฐริกานต์ สิงหศรี 1 14 25
12 62431 เด็กชาย ธนวัช สวนสอน 1 4 5
13 62635 เด็กชาย ธราเทพ โคตรบรรเทา 1 9 13
14 61708 เด็กชาย ธีวสุ สืบนุการวัฒนา 2 9 13
15 62769 เด็กหญิง นันท์ณรัตน์ ศรีเชียงสา 1 12 27
16 61852 เด็กหญิง นิรมิตรา กัลยา 2 12 31
17 61854 เด็กหญิง ปภิชญา ประโยชน์อุดม 2 12 33
18 62880 เด็กหญิง ปวีณ์พร นามเหล่า 1 15 29
19 62438 เด็กชาย พงศ์วิสิฐ ฉิมจันทึก 1 4 12
20 62735 เด็กหญิง พรธิตา ไตรศิริพานิช 1 11 31
21 61794 เด็กชาย พริษฐ์ แก่นสุวรรณ 2 11 15
22 62815 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ธรรมศรีทิพย์ 1 13 34
23 61963 เด็กชาย ระพีพัชร์ พิมพ์กมลวัต 2 15 16
24 60684 เด็กหญิง วชิราภรณ์ วงศ์มยุรา 3 10 42
25 60239 เด็กหญิง วัชราพร แนวขี้เหล็ก 3 7 38
26 61126 นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญรส 3 15 45
27 61964 เด็กชาย ศุภรุจ มะลิพันธ์ 2 15 17
28 62864 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีวิชา 1 15 11
29 61965 เด็กชาย สิงหวัสส์ เบี้ยวโกฎิ 2 15 18
30 62600 เด็กชาย สินธุ์สิระ สีสันต์ 1 8 18
31 61966 เด็กชาย สืบคุณ ทักษะวรบุตร 2 15 19
32 62802 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ เพชรฤาชา 1 12 20
33 60641 เด็กหญิง สุภณิชย์ ทนก่ำ 3 9 43
34 60642 เด็กหญิง สุภาวิณี สีหามาตย์ 3 9 44
35 62886 เด็กหญิง อภิชญา เพชรประกายพร 1 15 38
36 60244 เด็กหญิง อภิสรา ทายตะคุ 3 7 43
37 60632 เด็กหญิง เบญญาภา เลิศไธสง 3 9 34
38 62822 เด็กหญิง ไอรินทร์ อาริสสา เกบเซอร์ 1 13 40