โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : นักเล่าเรื่อง Storyteller
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : Easy Library
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูชนิดาภา โสหา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62178 นางสาว กนกวรรณ ทองห่อ 3 8 46
2 60276 เด็กหญิง ณิชารีย์ โพธิ์ศรี 3 8 30
3 61915 เด็กชาย ตะวัน เอี่ยมละออง 2 14 10
4 61745 เด็กชาย ธนัช โคตรตาแสง 2 10 8
5 61723 เด็กหญิง ธัญยชนก ภูมูลนา 2 9 29
6 61475 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ รุ่งศรี 2 3 32
7 61726 เด็กหญิง นริศรา อุปถัมภ์ 2 9 32
8 61728 เด็กหญิง บุญนิสา เจริญศิริ 2 9 34
9 61073 เด็กหญิง ปารณีย์ กิจใบ 3 14 36
10 60259 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อภิขันติกุล 3 8 13
11 61721 เด็กหญิง พัชรีวรรณ กองสุข 2 9 27
12 60280 เด็กหญิง พิชัยญา เกษนาค 3 8 34
13 61731 เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ พับพิมพ์สัย 2 9 37
14 62208 เด็กชาย พีรชา สุริวงษ์ขันธ์ 3 15 21
15 61485 เด็กหญิง ภูมิวรินทร์ ลี้ 2 3 42
16 60262 เด็กชาย วริทธิ์ธร นรากรสิริพัชร 3 8 16
17 60263 เด็กชาย วิทย์กร เกียรติมหาผล 3 8 17
18 62638 เด็กชาย ศรรวริศ ถาปาบุตร 1 9 17
19 61733 เด็กหญิง ศศิประภา แสงจันทร์ 2 9 39
20 62722 เด็กชาย สรวิศ พูละพัฒน์ 1 11 20
21 62740 เด็กหญิง สุตาภัทร มนตรี 1 10 37
22 61735 เด็กหญิง อภิญญา ทรงศิริ 2 9 41
23 61737 เด็กหญิง อังสุสิริ รัตนมงคล 2 9 43