โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับสังคม
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 41 / 40
ห้องเรียน : 433
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวิไลลักษณ์ แก้วจุมพล        2. คุณครูสมถวิล ภูแก้ว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60622 เด็กหญิง กัญญาภัทร สุขสวัสดิ์ 3 9 24
2 62586 เด็กชาย กันตพงศ์ สร้อยพิมาย 1 8 3
3 60204 เด็กชาย กันตวิชญ์ ศรีแก้ว 3 7 2
4 62706 เด็กชาย การัญภัทร ใจสุขใส 1 11 3
5 61781 เด็กชาย กิตติเดช โพธิ์ตาดทอง 2 11 2
6 62428 เด็กชาย ก้องภพ คนใหญ่ 1 4 1
7 60601 เด็กชาย คูณคณิน แพนดี 3 9 3
8 62707 เด็กชาย จักรดุลย์ รัตนพิบูลย์ศิริ 1 11 4
9 62977 เด็กชาย จิตติพัฒน์ นิ่งใจเย็น 1 15 13
10 60602 เด็กชาย จิรพงศ์ บึงล้อม 3 9 4
11 60603 เด็กชาย ชนันสิริ วิถีเทพ 3 9 5
12 60625 เด็กหญิง ชนิกานต์ พิมพิสัย 3 9 27
13 60626 เด็กหญิง ชนิฉัตร จันทะจร 3 9 28
14 61784 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุรกาญจน์ 2 11 5
15 62590 เด็กชาย ฐิติพงศ์ วงศ์วิพัฒน์ 1 8 6
16 61618 เด็กชาย ณัฐกฤต เทพแพง 2 7 6
17 61704 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์ 2 9 9
18 60605 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ อาราษฎร์ 3 9 7
19 60252 เด็กชาย ณุภาวี แก้วจันทร์ 3 8 6
20 60606 นาย ธนพล ทองหวาง 3 9 8
21 60629 เด็กหญิง ธัญพิมล ทุงจันทร์ 3 9 31
22 60608 เด็กชาย นฤสรณ์ ศิริคำ 3 9 10
23 61916 เด็กชาย นิติ แสนเทพ 2 14 11
24 60016 เด็กหญิง นิภารัตน์ ไชยเดช 3 3 32
25 60609 เด็กชาย บรรณาราม โสภณ 3 9 11
26 61791 เด็กชาย ปุลวัชร หัดขุนทด 2 11 12
27 62417 เด็กหญิง ผักหวาน เจริญบุญ 1 3 30
28 62716 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ โคตรโสภา 1 11 11
29 60634 เด็กหญิง พงษ์ธิดา สาระบูรณ์ 3 9 36
30 61792 เด็กชาย พชร วิริยะอาชา 2 11 13
31 62756 เด็กชาย พุฒิพงศ์ อินทร์คำ 1 11 19
32 60611 เด็กชาย พุทธศวรรษ แถนสีแสง 3 9 13
33 60612 เด็กชาย ภควัฒน์ วชิรเดชวงศ์ 3 9 14
34 60637 เด็กหญิง ภัทร์ฐิตา พัฒนะพูลศิริ 3 9 39
35 60613 นาย ภิรมย์ภักดี อภิรมยานนท์ 3 9 15
36 60614 เด็กชาย รัชต์พล ศรีทัน 3 9 16
37 60618 เด็กชาย วัชรภัทร์ อรรคจันทร์ 3 9 20
38 60619 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทะไหล 3 9 21
39 62722 เด็กชาย สรวิศ พูละพัฒน์ 1 11 15
40 61800 เด็กชาย อาชวินย์ สายขุน 2 11 21
41 61701 เด็กชาย เซซิล โคแลงน์ 2 9 6