โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เสพศิลป์เสนาะกรรณ
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 21 / 23
ห้องเรียน : 521
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูรัชนีวัลย์ พรหมแสง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61572 เด็กชาย กรวรรธน์ จันทะวงษ์ 2 6 1
2 61595 เด็กหญิง ชนัญชิดา สุริฉาย 2 6 25
3 62562 เด็กหญิง ชนัญธิดา พวงมะลิ 1 7 16
4 61041 เด็กชาย ชวิน เอมอมร 3 14 3
5 61720 เด็กหญิง ฐิตาภา แก้วหล้า 2 9 26
6 62666 เด็กชาย ณฐนน ศิริเคน 1 10 4
7 62988 เด็กหญิง ณิชาภัทร อดทน 1 15 23
8 61722 เด็กหญิง ตรีชฎา บ่อคุ้ม 2 9 28
9 61785 เด็กชาย ทักษ์ พงษ์ศิริจันทร์ 2 11 6
10 62876 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ จึงมีชัย 1 15 25
11 61047 เด็กชาย บุญรพี จงโยธา 3 14 9
12 61729 เด็กหญิง ปารมิตา แสนงาม 2 9 35
13 62974 เด็กชาย ภูริฑัตต์ สาริภา 1 14 10
14 61838 เด็กชาย ภูรินท์ ศุภิกมลเสนีย์ 2 12 17
15 61459 เด็กชาย ราชิต วรเวชปรีชา 2 3 15
16 61053 เด็กชาย ศกตะ เฮงพระธานี 3 14 15
17 61798 เด็กชาย ศิวัช ฤทธิมนตรี 2 11 19
18 62987 เด็กหญิง อชิรญา นิติพัฒนาภิรักษ์ 1 14 38
19 61056 เด็กชาย อภิศลระวี อ่อนเฉวียง 3 14 18
20 62447 เด็กชาย อรุณรัตน์ ต้นกันยา 1 4 20
21 61045 เด็กชาย เตชินท์ จริยลักษณกุล 3 14 7