โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ท่องโลกกว้าง
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 424
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนิลาวัลย์ น้อยชมภู        2. คุณครูอรติยา เทียบพระ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61466 เด็กหญิง กรวรรณ อุปัญญ์ 2 3 23
2 61088 เด็กชาย กฤติคุณ โยโพธิ์ 3 15 6
3 62200 เด็กหญิง จุฑามาศ ไฝขาว 2 7 44
4 61681 เด็กหญิง ชนานันท์ สาตร์นอก 2 8 27
5 61022 เด็กหญิง ฐานิตา กานิล 3 13 28
6 60627 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ วิจารวงษ์ 3 9 29
7 60206 เด็กชาย ณตะวัน ขวาลา 3 7 4
8 61637 เด็กหญิง ณลิตญดา มาเจริญ 2 7 26
9 61092 เด็กชาย ณัฎชนน คนว่อง 3 15 10
10 62337 เด็กหญิง ณัฐณิชา ประโมจนีย์ 1 1 22
11 61683 เด็กหญิง ณัฐริกา หาวอง 2 8 29
12 62179 เด็กหญิง ณิชนันทน์ สละ 3 9 45
13 62751 เด็กชาย ธนายุทธ โขติศิลากุล 1 12 7
14 59970 เด็กหญิง ธันยรัตน์ หล้าฤทธิ์ 3 2 24
15 59971 เด็กหญิง ปมิตา จันทดวง 3 2 25
16 62342 เด็กหญิง ปราณิสา โชติศิลากุล 1 1 27
17 61642 เด็กหญิง ปวริศา สมทอง 2 7 31
18 59972 เด็กหญิง ปวีณรัตน์ เพียสังกะ 3 2 26
19 60633 เด็กหญิง ปวีณ์นุช ห่มขวา 3 9 35
20 59977 เด็กหญิง พิชชาพร ภูธร 3 2 31
21 61482 เด็กหญิง พิชามญชุ์ แทนสุโพธิ์ 2 3 39
22 60966 เด็กชาย พิทยา เย็นละออง 3 12 16
23 62402 เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ ชัยบุตร 1 3 15
24 59978 เด็กหญิง พิรุฬห์ธาร จิตรไธสง 3 2 32
25 62462 เด็กหญิง พีรดา พิริยศิลป์ 1 4 34
26 60215 เด็กชาย พีรวัชร์ โชคดี 3 7 12
27 60635 เด็กหญิง ภคพร คุณสันติพงษ์ 3 9 37
28 60636 เด็กหญิง ภคพร บัวพรมมา 3 9 38
29 60969 เด็กชาย ภักดี เพ็ชรสีเขียว 3 12 19
30 59997 เด็กชาย ภัทรดล ทองเดช 3 3 15
31 59980 เด็กหญิง มนัสนันท์ โรจน์เพียรธรรม 3 2 34
32 60658 เด็กชาย ยศวีร์ เปรมไกรสร 3 10 16
33 62819 เด็กหญิง รัญชนาภา ตรีสินสกุลชัย 1 13 34
34 62330 เด็กชาย วชิรวิทย์ จันทร์ผิว 1 1 15
35 62464 เด็กหญิง วนิดา คุ้มสุข 1 4 36
36 62348 เด็กหญิง วรรณกร อุปัญญ์ 1 1 33
37 62501 เด็กหญิง ศศิรัสยา เจริญจารุวงศ์ 1 4 39
38 62465 เด็กหญิง ศิลัญญาดา เยาวราช 1 4 37
39 60220 เด็กชาย ศุภศิษฏ์ สุดสน 3 7 17
40 61653 เด็กหญิง อภิสรา ยอดไธสง 2 7 42