โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : 1111
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนราภรณ์ หนองหลวง        2. คุณครูนฤพล สีน้อยขาว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61780 เด็กชาย กวีลักษณ์ นนทการ 2 11 1
2 61489 เด็กชาย กิตติพงศ์ บุญแก้ว 2 4 3
3 61490 เด็กชาย กิตติวัฒน์ อายุวงษ์ 2 4 4
4 61781 เด็กชาย กิตติเดช โพธิ์ตาดทอง 2 11 2
5 62487 เด็กหญิง จิรชต บุญศรี 1 5 21
6 62335 เด็กหญิง จิรัชญา แวมประชา 1 1 20
7 62470 เด็กชาย จิราพัชร์ เฉลิมวิทยานนท์ 1 5 4
8 62354 เด็กชาย ชรรณภัทร บุญบัง 1 2 3
9 62472 เด็กชาย ชวกร ขันธะโฮม 1 5 6
10 61446 เด็กชาย ชัชนันท์ บุตรศรี 2 3 3
11 61784 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ สุรกาญจน์ 2 11 5
12 61495 เด็กชาย ชิษณุพงษ์ เศรษฐนิโรจน์ 2 4 8
13 62630 เด็กชาย ณฐกร ราชวงษ์ 1 8 8
14 62767 เด็กหญิง ณฐอร แนวหล้า 1 12 24
15 62548 เด็กชาย ณภัทร พันธุ์ทอง 1 7 4
16 62667 เด็กชาย ณัฏฐ์เดช ป่าดู่ 1 10 5
17 61786 เด็กชาย ธนภัทร ประะเสริฐสังข์ 2 11 7
18 62355 เด็กชาย ธนเดช พรหมโคตร 1 2 4
19 62712 เด็กชาย ธนเทพ ศรีประเสริฐสุข 1 10 7
20 62357 เด็กชาย ธภัทรสันต์ เอกถิรพงศ์ 1 2 6
21 60211 เด็กชาย ธราดล ภูเดช 3 7 9
22 61583 เด็กชาย ธาราเขต เสาร์วงค์ 2 6 12
23 61454 เด็กชาย ธีรวัจน์ บรรจงพิพัฒน์ 2 3 11
24 61517 เด็กหญิง นันท์นภัส ต้นสีนนท์ 2 4 30
25 61831 เด็กชาย ปรเมศวร์ อันภักดี 2 12 10
26 62324 เด็กชาย ปัณณทัศน์ เกตดี 1 1 9
27 62400 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ บุญกลิ่นขจร 1 3 13
28 59975 เด็กหญิง ปุญ เอื้ออังคณากุล 3 2 29
29 62511 เด็กชาย ปุญญภัทร น้อยสมบัติ 1 6 8
30 61793 เด็กชาย พชรดนย์ อนุสุเรนทร์ 2 11 14
31 60083 เด็กชาย พรหมมินทร์ อินทร์หอม 3 4 13
32 62861 เด็กชาย พีระพงษ์ จิตรประสงค์ 1 15 8
33 62817 เด็กหญิง ภัทรธิดา ปัญจนะ 1 13 36
34 62675 เด็กชาย ภากร มูลทิพย์ 1 10 13
35 59998 เด็กชาย ภูดิศ สุนประสพ 3 3 16
36 61461 เด็กชาย วชิรวิทย์ สุนทรพินิจ 2 3 17
37 62654 เด็กหญิง วชิราภรณ์ ชะชิกุล 1 8 38
38 62424 เด็กหญิง สุชญา ชัยนา 1 3 37
39 62445 เด็กชาย สุวิจักขณ์ อุดมวรรธน์ 1 4 19
40 61528 เด็กหญิง อรณิชา สุเพ็ญพร 2 4 41
41 61800 เด็กชาย อาชวินย์ สายขุน 2 11 21
42 61465 เด็กชาย อาทิตย์ พิผ่วนนอก 2 3 21
43 62316 เด็กชาย เกื้อหนุน ถีอาสนา 1 1 1
44 59950 เด็กชาย เขมณัฏฐ์ โชติมโนธรรม 3 2 4
45 62321 เด็กชาย เตชิต อุทธา 1 1 6
46 60001 เด็กชาย เมธาวิน บุญเพลิง 3 3 19