โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : SketchUp2
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 23
ห้องเรียน : resouce1
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูมนตรี กุลหนองแดง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60996 เด็กชาย กฤษณุชา วงษ์จันทร์ 3 13 2
2 62353 เด็กชาย การุณ พงษ์พุทธา 1 2 2
3 61016 เด็กหญิง กุลกิติกร รสหอม 3 13 22
4 60999 เด็กชาย จักรี ตุ้ยด้วง 3 13 5
5 61018 เด็กหญิง ชนาภา นามศร 3 13 24
6 61006 เด็กชาย ณิชคุณ กองอังกาบ 3 13 12
7 62529 เด็กหญิง ณิชาภา บริหาร 1 6 25
8 61871 เด็กชาย ธนชิต ลือสะท้าน 2 13 8
9 62633 เด็กชาย ธนภัทธ เลพล 1 9 7
10 62671 เด็กชาย ธนัท โตสุพันธ์ 1 9 19
11 61392 เด็กหญิง บุญญิสา มหิทธิโชติ 2 1 21
12 61393 เด็กหญิง บุณณดา นามวงษ์ 2 1 22
13 61626 เด็กชาย ปพนธนัย ศิริคุณ 2 7 14
14 60083 เด็กชาย พรหมมินทร์ อินทร์หอม 3 4 13
15 61521 เด็กหญิง พิชา สาระกิจจานนท์ 2 4 34
16 61033 เด็กหญิง รพิศมัย พิมพ์พัฒณา 3 13 39
17 61819 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ราชาวงษ์ไทย 2 11 41
18 61634 เด็กชาย อภิชา ปิยะพินทุ 2 7 22
19 62207 เด็กชาย อัครราช ตาลดง 2 7 23
20 61017 เด็กหญิง แก่นเพชร กงเดิน 3 13 23