โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เที่ยวทั่วไทยไปกับแผนที่
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 21 / 23
ห้องเรียน : 423
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวิไลลักษณ์ แก้วจุมพล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60600 เด็กชาย กิตติพงศ์ นิมิตรนเรศกิตติ์ 3 9 2
2 60601 เด็กชาย คูณคณิน แพนดี 3 9 3
3 60624 เด็กหญิง ชนากานต์ อุทรักษ์ 3 9 26
4 60625 เด็กหญิง ชนิกานต์ พิมพิสัย 3 9 27
5 62751 เด็กชาย ธนายุทธ โชติศิลากุล 1 12 7
6 60629 เด็กหญิง ธัญพิมล ทุงจันทร์ 3 9 31
7 60609 เด็กชาย บรรณาราม โสภณ 3 9 11
8 62573 เด็กหญิง ปานชีวา ปวีณาภรณ์ 1 7 28
9 62417 เด็กหญิง ผักหวาน เจริญบุญ 1 3 30
10 60634 เด็กหญิง พงษ์ธิดา สาระบูรณ์ 3 9 36
11 60637 เด็กหญิง ภัทร์ฐิตา พัฒนะพูลศิริ 3 9 39
12 61943 เด็กหญิง รวินท์นิภา ศรีชู 2 14 38
13 60614 เด็กชาย รัชต์พล ศรีทัน 3 9 16
14 60615 เด็กชาย รัชทสินทร์ ศรีนิธิไชยเดช 3 9 17
15 62819 เด็กหญิง รัญชนาภา ตรีสินสกุลชัย 1 13 38
16 60618 เด็กชาย วัชรภัทร์ อรรคจันทร์ 3 9 20
17 62680 เด็กชาย ศตราชัย ชูพันธุ์วิเศษวงศ์ 1 10 18
18 62698 เด็กหญิง ศิริขวัญ ศรีขวาพา 1 10 35
19 60619 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทะไหล 3 9 21
20 62899 เด็กชาย สรวิชญ์ เกษมพร 1 16 14
21 62900 เด็กชาย อกฤษณ์ สาคร 1 16 15