โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : มารยาทไทย ม.ต้น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 60 / 60
ห้องเรียน : Easy social
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพวงผกา ศรีโบราณ        2. คุณครูวิรยา คำหนูไทย        3. คุณครูฐานพัฒน์ พรมทา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61738 เด็กชาย กฤษกร รัตนจักรแก้ว 2 10 1
2 61739 เด็กชาย กฤษณะ อนุตรี 2 10 2
3 60133 เด็กหญิง กวินธิดา ไชยันโต 3 5 19
4 61926 เด็กหญิง กวินธิดา ปิ่นปั้น 2 14 21
5 61759 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ลีพรหมมา 2 10 23
6 61760 เด็กหญิง กัญญาพัชร โนนเค้า 2 10 24
7 61573 เด็กชาย กันต์ระพี นางาม 2 6 2
8 61741 เด็กชาย จารุพัฒน์ มะยุโรวาส 2 10 4
9 62890 เด็กชาย จิรภัทร แสนบุญยัง 1 16 2
10 62973 เด็กหญิง ฉมามาศ สันเต 1 14 36
11 61764 เด็กหญิง ชนาภา ถมหนวด 2 10 28
12 61742 เด็กชาย ฌานัฏฐ์ สืบสิงห์ 2 10 5
13 61765 เด็กหญิง ณฐพร เกษจันทร์ 2 10 29
14 62826 เด็กชาย ณธีวิชญ์ เฉิดจำเริญ 1 14 4
15 62892 เด็กชาย ณัชนนท์ ศรีวิชา 1 16 4
16 62903 เด็กหญิง ณัฐณิชา โพธิ์หล้า 1 16 18
17 62893 เด็กชาย ณัฐดนัย ธรรมชาติ 1 16 5
18 61555 เด็กหญิง ณัฐนิชา ศรีจุ้ยซ้าย 2 5 26
19 62895 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ สุริยันต์ 1 16 7
20 61577 เด็กชาย ณัฐพล จูมพิลา 2 6 6
21 61766 เด็กหญิง ดวงธิดา ขีดแต้ม 2 10 30
22 61767 เด็กหญิง ติณณา ขานทะราชา 2 10 31
23 61768 เด็กหญิง ทัชชล ดวงจิตร 2 10 32
24 62972 เด็กชาย ธนกร ศิริรุ่งเรืองเดช 1 16 13
25 62905 เด็กหญิง ธัญพิชชา ต๊ะแก้ว 1 16 20
26 62992 เด็กชาย ธินโรจน์ ปัถพี 1 15 14
27 61535 เด็กชาย ธีรดนย์ ป้านภูมิ 2 5 6
28 61584 เด็กชาย ธีรศักดิ์ เหล็กกล้า 2 6 13
29 61769 เด็กหญิง นพวรรณ คำขาว 2 10 33
30 61770 เด็กหญิง นภัสสร ใจสมคม 2 10 34
31 61537 เด็กชาย นราวิชญ์ เสียงสนั่น 2 5 8
32 61747 เด็กชาย นราวิชญ์ สิมเสน 2 10 10
33 61748 เด็กชาย ปรัชญากร สีหาราช 2 10 11
34 59973 เด็กหญิง ปัณณรัตน์ อระดี 3 2 27
35 62827 เด็กชาย ปัณณวิชย์ ศรีกงพาน 1 14 5
36 61559 เด็กหญิง ปุณณมาส ดวงสาพล 2 5 30
37 61771 เด็กหญิง พรธิชา คำมี 2 10 35
38 61561 เด็กหญิง พรรณปพร ปาระมี 2 5 32
39 60967 เด็กชาย พิสิษฐ์ ขันทอง 3 12 17
40 59979 เด็กหญิง ภคมน เกษมศรีวิวัฒน์ 3 2 33
41 60110 เด็กหญิง ภัคจิรา ไชยธงรัตน์ 3 4 40
42 62911 เด็กหญิง ภัทรพร พิสิทธิ์ภัทรพงศ์ 1 16 26
43 61755 เด็กชาย ภูริวัชร์ ทองเจริญ 2 10 18
44 62830 เด็กชาย ภูวณัฏฐ์ สุดสน 1 14 8
45 61753 เด็กชาย ภูเมธ เอมสวัสดิ์ 2 10 16
46 62832 เด็กชาย มงคลชัย จันทสุข 1 14 10
47 61943 เด็กหญิง รวินท์นิภา ศรีชู 2 14 38
48 62994 เด็กหญิง รวิปาณ จันโทริ 1 16 39
49 61880 เด็กชาย รุ่งคุณ สงวนต้นกัลยา 2 5 21
50 61546 เด็กชาย ลายฉลุทอง พึ่งทอง 2 5 16
51 62914 เด็กหญิง วชรกมล โหน่งจันดี 1 16 29
52 60200 เด็กหญิง วริศนันท์ ประเสริฐนู 3 6 41
53 62917 เด็กหญิง วิชชุฎา จันทร์มี 1 16 32
54 61758 เด็กชาย วิทวัส โถทอง 2 10 21
55 62834 เด็กชาย ศิวกร แสนบุญยัง 1 14 12
56 61567 เด็กหญิง สรัสวลี ใจอ่อน 2 5 37
57 62918 เด็กหญิง สิรินทรา ศรีทัน 1 16 33
58 61549 เด็กชาย สุวพิชญ์ นิ่มบริบูรณ์พร 2 5 19
59 61778 เด็กหญิง อรวรา จินารักษ์ 2 10 41
60 61571 เด็กหญิง อารีญา สมบัติธรรม 2 5 41