โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : เที่ยวไทยกันเถอะ
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 424
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเชาวนาท กราพันธ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62764 เด็กหญิง คณพร นิลแพทย์ 1 12 22
2 60668 เด็กหญิง คณิภา พลทะอินทร์ 3 10 26
3 61063 เด็กหญิง จิดาภา สารยศ 3 14 26
4 61042 เด็กชาย ฑยาธร ศิริสถิตย์ 3 14 4
5 61069 เด็กหญิง ธนพรพรรณ เสนามนตรี 3 14 32
6 61789 เด็กชาย บุญดี พรโกศลสิทธิ์ 2 11 10
7 60677 เด็กหญิง ปิ่นประภา สุวอ 3 10 35
8 62497 เด็กหญิง พิมพ์วิมล พาฉิมพลี 1 5 32
9 60681 เด็กหญิง ภควดี เสรีรุ่งเรืองกิจ 3 10 39
10 61050 เด็กชาย ภพธนภัต พัฒนิบูลย์ 3 14 12
11 60682 เด็กหญิง ภูริชญา มาสังข์ 3 10 40
12 60002 เด็กชาย ยิ่งยศ ศรีแสนยง 3 3 20
13 61052 เด็กชาย วิชชากร นวนคำ 3 14 14
14 62541 เด็กหญิง ศรัญญาพร ดีละอ่อน 1 5 35
15 61078 เด็กหญิง ศิรภัสสร ปริมา 3 14 41
16 62195 เด็กหญิง ศิรินทร์รัตน์ จันทร์แจ่มมงคล 3 10 46
17 59929 เด็กชาย ศุภฤกษ์ โสระพาน 3 1 19
18 61799 เด็กชาย สัทธาพล มาตรา 2 11 20
19 61080 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ แสนประเสริฐ 3 14 43
20 61633 เด็กชาย อดุลวิทย์ เธียรนิเวศน์ 2 7 20
21 61082 เด็กหญิง อรจิรา พรเลิศนภาลัย 3 14 45
22 61701 เด็กชาย เซซิล โคแลงน์ 2 9 6
23 60675 นางสาว เนยา จัตวัฒนกุล 3 10 33