โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ท่องโลกประวัติศาสตร์
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 22 / 23
ห้องเรียน : 433
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพิชญากานต์ วาทโยธา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61386 เด็กหญิง กมลพร ศรีทนษา 2 1 15
2 62631 เด็กชาย ทินกฤต ภูลายดอก 1 8 11
3 62358 เด็กชาย ธราเทพ ศรีนนท์ 1 2 7
4 60979 เด็กหญิง บุณยานุช ปากเมย 3 12 29
5 62459 เด็กหญิง ปวริศา ชารีรัตน์ 1 4 31
6 60655 เด็กชาย ปวีณ์กร ปิตรัมย์ 3 10 13
7 61377 เด็กชาย พัทธนันท์ ธนสารวิวัฒน์ 2 1 6
8 59941 เด็กหญิง พัทธนันท์ ชัยบุตร 3 1 31
9 61378 เด็กชาย พาทิศ บุตรมา 2 1 7
10 62462 เด็กหญิง พีรดา พิริยศิลป์ 1 4 34
11 62512 เด็กชาย พีรวิชญ์ หนูปลอด 1 6 9
12 61923 เด็กชาย ภาษิต ฤทธิยงค์ 2 14 17
13 61670 เด็กชาย ภูผา จันทะบุดศรี 2 8 16
14 61962 เด็กชาย ภูมิ อนุพันธ์ 2 15 15
15 61381 เด็กชาย ภูมิณภัทร หาญปรี 2 1 10
16 61924 เด็กชาย ภูมิธนภัทร ภูมี 2 14 18
17 61384 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร อัมภรัตน์ 2 1 13
18 62640 เด็กชาย สิรภพ สิงห์หลง 1 8 19
19 60090 เด็กชาย สุรวัฒน์ ดีพลงาม 3 4 20
20 61385 เด็กชาย อชิตพนธ์ แทบมะลัย 2 1 14
21 62782 เด็กหญิง อุษณียาภรณ์ ขนันไทย 1 12 39
22 62597 เด็กชาย เวชพิสิฐ เหนือกาฬสินธุ์ 1 8 16