โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Learning spanish with Tiktok
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 722
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวษิรฏา ภูวรกิจ        2. คุณครูนันทภัค แซ่โค้ว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62388 เด็กชาย กมลภพ อุพลเถียร 1 3 1
2 63008 เด็กชาย กษิดิ์คณิน สุภาพ 2 15 21
3 61885 เด็กหญิง กัญญาภัทร มาป้อม 2 13 22
4 60175 เด็กหญิง กัญญ์วรา อุ่นโคตร์ 3 6 17
5 61806 เด็กหญิง จิดาภา เยาวะไสย 2 11 28
6 61594 เด็กหญิง ชนม์นิภา ดังก้อง 2 6 24
7 61445 เด็กชาย ชนาธิป รัตนประกรณ์ 2 3 2
8 61809 เด็กหญิง ญาณินท์สุพกา สินครบุรี 2 11 31
9 61953 เด็กชาย ณัฐ ทองหอม 2 15 6
10 60253 เด็กชาย ดลธรรม โฮมคำจันทร์ 3 8 7
11 61523 เด็กหญิง ดีน่า โลซิน ภัณฑะประทีป 2 4 36
12 60209 เด็กชาย ธนรรฐธิพัฒน์ ชามะรัตน์ 3 7 7
13 60210 เด็กชาย ธนา ธนัญชยะ 3 7 8
14 61955 เด็กชาย ธราเทพ ยาสิงห์ทอง 2 15 8
15 61893 เด็กหญิง ธัญพิชชา ตอพรม 2 13 29
16 61454 เด็กชาย ธีรวัจน์ บรรจงพิพัฒน์ 2 3 11
17 60163 เด็กชาย ธีรโชติ ชัยยะ 3 6 5
18 61518 เด็กหญิง นิชาภา นาไสยา 2 4 31
19 62569 เด็กหญิง บุญยวีร์ ระวินู 1 7 24
20 61895 เด็กหญิง บุณยานุช เอื้อเฟื้อ 2 13 31
21 61478 เด็กหญิง ปรียาพร บุญกล้า 2 3 35
22 61899 เด็กหญิง พลอยประภัส จันทร์หอม 2 13 35
23 61959 เด็กชาย พัชรณัฏฐ์ สำนักวงศ์ 2 15 12
24 61900 เด็กหญิง พิชญานุช อุ่นกูล 2 13 36
25 61030 เด็กหญิง พิมพ์พจี บุษบา 3 13 36
26 61032 เด็กหญิง ภัทรวดี พุดห้อย 3 13 38
27 61461 เด็กชาย วชิรวิทย์ สุนทรพินิจ 2 3 17
28 60238 เด็กหญิง วณัชพร วังอินทร์ 3 7 36
29 61732 เด็กหญิง ศรีสุดา อาจวาที 2 9 38
30 61609 เด็กหญิง ศุจินธรา ถิ่นวิมล 2 6 38
31 60240 เด็กหญิง สิริกร โพธิรุกข์ 3 7 38
32 62202 เด็กชาย อดิศักดิ์ เหล่าด้วง 2 9 22
33 61967 เด็กชาย อัครพัฒน์ เลิศวิเศษแก้ว 2 15 20
34 61465 เด็กชาย อาทิตย์ พิผ่วนนอก 2 3 21
35 62661 เด็กหญิง อารยา อารมณ์ดี 1 9 34
36 61779 เด็กหญิง อารยา ดอเฮอร์ตี้ 2 10 42
37 60145 เด็กหญิง เบญญาภา โสภาราษฎร์ 3 5 31
38 61841 เด็กชาย เมธานนท์ เช้าวงศ์พาณิชย์ 2 12 20
39 61663 เด็กชาย แทนคุณ วงศ์เกย 2 8 9
40 61513 เด็กหญิง โชติกา สร้อยหิน 2 4 26