โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยว
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 22 / 23
ห้องเรียน : 422
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสมถวิล ภูแก้ว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62586 เด็กชาย กันตพงศ์ สร้อยพิมาย 1 8 3
2 62428 เด็กชาย ก้องภพ คนใหญ่ 1 4 1
3 62977 เด็กชาย จิตติพัฒน์ นิ่งใจเย็น 1 15 1
4 62524 เด็กหญิง ชนากานต์ พันโกฎิ 1 6 20
5 62709 เด็กชาย ชวิศ ครองชนม์ 1 11 7
6 62590 เด็กชาย ฐิติพงศ์ วงศ์วิพัฒน์ 1 8 7
7 61000 เด็กชาย ฒกฤษ ลันศรี 3 13 6
8 62893 เด็กชาย ณัฐดนัย ธรรมชาติ 1 16 5
9 62895 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ สุริยันต์ 1 16 7
10 61684 เด็กหญิง ธนาพัชร์ นามบัณฑิต 2 8 30
11 61584 เด็กชาย ธีรศักดิ์ เหล็กกล้า 2 6 13
12 62991 เด็กหญิง บุญญิสาเกษม แสนขันธ์ 1 14 28
13 62570 เด็กหญิง บุษบา มาตย์สมบัติ 1 7 25
14 62615 เด็กหญิง ปิยะณี ศรีนา 1 8 32
15 62716 เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ โคตรโสภา 1 11 13
16 62828 เด็กชาย พสิษฐ์ สันติพงศ์ศุภกร 1 14 8
17 62756 เด็กชาย พุฒิพงศ์ อินทร์คำ 1 11 16
18 62578 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ หมื่นพหล 1 7 35
19 62443 เด็กชาย สิปปกร อ่อนเหลา 1 4 17
20 62920 เด็กหญิง อรกัญญา สตานิคม 1 16 38
21 62581 เด็กหญิง อรปรียา จินารักษ์ 1 7 39
22 62555 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ทีฆะพันธ์ 1 7 11