โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : English Network
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 724
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูรัฐพล ศิริภูมิ        2. คุณครูเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60664 เด็กหญิง กวิสรา โพธิพรม 3 10 22
2 62683 เด็กหญิง กัณฑิวา บุตรทา 1 10 20
3 62470 เด็กชาย จิราพัชร์ เฉลิมวิทยานนท์ 1 5 4
4 60624 เด็กหญิง ชนากานต์ อุทรักษ์ 3 9 26
5 61041 เด็กชาย ชวิน เอมอมร 3 14 3
6 62684 เด็กหญิง ญาริศา ศิริธร 1 10 21
7 60954 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ โพธิ์หล้าชวพร 3 12 4
8 60672 เด็กหญิง ณัฐณิชา สิมมี 3 10 30
9 62549 เด็กชาย ณัฐพงศ์ ภูดวงจิตร 1 7 4
10 62875 เด็กหญิง ทักษพร เหมะ 1 15 22
11 60650 เด็กชาย ทีปกร สิมยางคำ 3 10 8
12 61620 เด็กชาย ธนทัต รัตนศรี 2 7 8
13 60914 เด็กชาย ธนธรณ์ บัณฑิตวงษ์ 3 11 8
14 60255 นาย ธรณ์ณพล ธนธัญญ์กนก 3 8 9
15 60673 เด็กหญิง ธัญยพร พรนิคม 3 10 31
16 61582 เด็กชาย ธัญวิสิฏฐ์ พิลา 2 6 11
17 61624 เด็กชาย ธีรณัฏฐ์ ศิลปดอนบม 2 7 12
18 60674 เด็กหญิง นริศรา กองไตร 3 10 32
19 60654 เด็กชาย ปภังกร สุระนาถ 3 10 12
20 60917 เด็กชาย ปรวัฒน์ วิชาดี 3 11 11
21 61276 เด็กหญิง ประภาลักษณ์ เดชาธนาวิโรจน์ 3 7 45
22 62180 เด็กหญิง ปิยธิดา ปัญเศษ 3 10 45
23 62687 เด็กหญิง พัชญ์พิดา โพธิขำ 1 10 24
24 60919 นาย พัชรสรณ์ กลัดทอง 3 11 13
25 59959 เด็กชาย พาวสันต์ จินาพรธรรม 3 2 13
26 62677 เด็กชาย ภูวินท์ วิจิตรเฉลิมพงษ์ 1 10 9
27 60638 เด็กหญิง รัตนนารี ซ้ายขวา 3 9 40
28 60639 เด็กหญิง วรัญญา ทิพย์ภูมิ 3 9 41
29 60617 เด็กชาย วรโชติ ทองเฟื่อง 3 9 19
30 60239 เด็กหญิง วัชราพร แนวขี้เหล็ก 3 7 37
31 61590 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ยุพงษ์ฉาย 2 6 19
32 62720 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ประจันตะเสน 1 11 13
33 60640 เด็กหญิง สุกัญญา ประสมทรัพย์ 3 9 42
34 62740 เด็กหญิง สุตาภัทร มนตรี 1 10 38
35 60266 เด็กชาย อธิชาติ ตุ้มวารี 3 8 19
36 62701 เด็กหญิง อนัญญา ดีเจริญวัฒนกูล 1 10 33
37 61591 เด็กชาย อนุภัทร จำรูญ 2 6 20
38 62742 เด็กหญิง อัยรัศมิ์ บุตรตั้ว 1 10 39
39 60675 นางสาว เนยา จัตวัฒนกุล 3 10 33
40 60230 เด็กหญิง เบญญาภา หัตถวนิชกรกุล 3 7 28