โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Social Creator
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 723
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอาทิตยา มวลเมืองสอง        2. คุณครูสุบรรณ์ ชัยคำดี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62520 เด็กหญิง กนกพิชญ์ มนกิจ 1 6 18
2 59947 เด็กชาย กฤตภูรี กัมปนานุรักษ์ 3 2 1
3 61927 เด็กหญิง กวิสรา ทองดีเจริญ 2 14 22
4 59949 เด็กชาย กันติชา สุเพ็ญพร 3 2 3
5 59948 นาย ก้องพิภพ จันทร์ 3 2 2
6 61846 เด็กหญิง ขวัญข้าว ไขแสง 2 12 25
7 61658 เด็กชาย จักรภัทร ฐิฏิภัทรสกุล 2 8 4
8 59951 เด็กชาย จิรสิน วงศ์พันธุ์ 3 2 5
9 62563 เด็กหญิง ชลมัย คำเรือน 1 7 18
10 60272 เด็กหญิง ชิตาภา ทมถา 3 8 26
11 59954 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ดีไพร 3 2 8
12 61935 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ถนัดค้า 2 14 30
13 59955 เด็กชาย ณัฏฐพล โคตรพจน์ 3 2 9
14 61913 เด็กชาย ณัฐนนท์ สุทธิประภา 2 14 8
15 61850 เด็กหญิง ณัฐรดา สุวรรณปา 2 12 29
16 60277 เด็กหญิง ธัญชนก เวชแพทย์ 3 8 31
17 61666 เด็กชาย ธีร์ธวัชร เนื่องภักดี 2 8 12
18 59956 เด็กชาย ธีร์วรา เบ็ญจพรภาวนา 3 2 10
19 59957 เด็กชาย นราวิชญ์ ทับน้อย 3 2 11
20 60278 เด็กหญิง นิชชาภัทร นัดทะยาย 3 8 32
21 59958 เด็กชาย นิธิโรจน์ คนรู้ชินพงศ์ 3 2 12
22 62907 เด็กหญิง ประภาพร ศรวิเศษ 1 16 22
23 60166 เด็กชาย ปิติ ยุระศรี 3 6 8
24 62859 เด็กชาย ปิยะพรรษพ์ มะระทา 1 15 4
25 61917 เด็กชาย พงศกร เดิมพันธ์ 2 14 12
26 61941 เด็กหญิง พิชชาภา แสนจันทร์วิจิตร 2 14 36
27 60234 เด็กหญิง พิชญธิดา พันธุ์ศิริ 3 7 32
28 59960 เด็กชาย พิชญะ เทียนสุคนธ์ 3 2 14
29 61670 เด็กชาย ภูผา จันทะบุดศรี 2 8 16
30 59962 เด็กชาย ภูวิศ วิจิตรเฉลิมพงษ์ 3 2 16
31 59963 เด็กชาย มารุต มัคคะน้อย 3 2 17
32 61674 เด็กชาย วรวรรธน์ ปัญญาวัน 2 8 20
33 61861 เด็กหญิง วรินรำไพ พรหมนอก 2 12 40
34 60659 เด็กชาย วสุธร แก้วมีสกุล 3 10 17
35 61862 เด็กหญิง ศศิชา ปิ่นละออ 2 12 41
36 62864 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีวิชา 1 15 9
37 60242 เด็กหญิง สุธัญญา ถิ่นวงษ์เกอร์ 3 7 40
38 61946 เด็กหญิง สุพิชญา สีตลพฤกษ์ 2 14 41
39 59964 เด็กชาย สุรพร จันทะแจ่ม 3 2 18
40 60101 เด็กหญิง เบญญาภา แก้วทาสี 3 4 31