โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ท่องโลกกว้าง
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : 432
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอรติยา เทียบพระ        2. คุณครูนิลาวัลย์ น้อยชมภู        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61656 เด็กชาย กวิน นามแดง 2 8 2
2 61105 เด็กหญิง กิตติกาญจน์ กิตติบริสุทธิ์ 3 15 24
3 61866 เด็กชาย กิตติกานต์ ชัยวิเชียร 2 13 3
4 59930 เด็กหญิง ขวัญนรินทร์ ชมสุข 3 1 20
5 62200 เด็กหญิง จุฑามาศ ไฝขาว 2 7 43
6 59931 นางสาว จุติภา กินุชา 3 1 21
7 61679 เด็กหญิง ฉัตรติญาพัชร์ พระสุรัตน์ 2 8 25
8 61616 เด็กชาย ชชช์ภูมิ แก้วชัยภูมิ 2 7 3
9 61681 เด็กหญิง ชนานันท์ สาตร์นอก 2 8 27
10 61018 เด็กหญิง ชนาภา นามศร 3 13 24
11 60206 เด็กชาย ณตะวัน ขวาลา 3 7 4
12 61637 เด็กหญิง ณลิตญดา มาเจริญ 2 7 25
13 61704 เด็กชาย ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์ 2 9 9
14 61683 เด็กหญิง ณัฐริกา หาวอง 2 8 29
15 61725 เด็กหญิง ทิพปภา ผิวมะลิ 2 9 31
16 59916 เด็กชาย ธนยศ แสงสุวรรณ 3 1 6
17 62397 เด็กชาย ธนวิชช์ เพ็ชรกอง 1 3 10
18 61622 เด็กชาย ธนากร ใจแน่น 2 7 9
19 61623 เด็กชาย ธาดาพงษ์ บุญช่วย 2 7 10
20 61537 เด็กชาย นราวิชญ์ เสียงสนั่น 2 5 8
21 61625 เด็กชาย นฤสรณ์ เดอ เมนโดซ่า 2 7 12
22 61667 เด็กชาย ปพนพัชร์ แสนสุริวงค์ 2 8 13
23 61642 เด็กหญิง ปวริศา สมทอง 2 7 30
24 61730 เด็กหญิง พรนภา บูชาจันทรกูล 2 9 36
25 60214 เด็กชาย พีรภัทร์ ใยแก้ว 3 7 12
26 60215 เด็กชาย พีรวัชร์ โชคดี 3 7 13
27 60635 เด็กหญิง ภคพร คุณสันติพงษ์ 3 9 37
28 60217 เด็กชาย ภัทรกร เลาหวณิช 3 7 15
29 59997 เด็กชาย ภัทรดล ทองเดช 3 3 15
30 62621 เด็กหญิง ภูริชญา ศรีสว่าง 1 8 37
31 61646 เด็กหญิง รวิกันต์ ยินดีสุขสิริ 2 7 34
32 61013 เด็กชาย รัชพล ถานอาดนา 3 13 18
33 61880 เด็กชาย รุ่งคุณ สงวนต้นกัลยา 2 5 22
34 61546 เด็กชาย ลายฉลุทอง พึ่งทอง 2 5 17
35 61627 เด็กชาย วงศธร แซ่เอี้ย 2 7 14
36 61628 เด็กชาย วรเมธ เสมอพิทักษ์ 2 7 15
37 61693 เด็กหญิง วิธิตา มาโคตร 2 8 39
38 59928 เด็กชาย ศุภกร ดวงพิมพ์ 3 1 18
39 61631 เด็กชาย ศุภณัฎฐ์ มาเมือง 2 7 18
40 60220 เด็กชาย ศุภศิษฏ์ สุดสน 3 7 18
41 61694 เด็กหญิง หนึ่งกัญลยา สละ 2 8 40
42 61653 เด็กหญิง อภิสรา ยอดไธสง 2 7 41
43 62870 เด็กหญิง เจนจิรา เชื้อสาวะถี 1 15 17
44 61645 เด็กหญิง เปมิกา สามงามยา 2 7 33
45 61619 เด็กชาย แทนคุณ สุทธิสา 2 7 6
46 59920 เด็กชาย แผ่นดิน จินดาปลูก 3 1 10