โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : มารยาทไทย
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 30 / 69
ห้องเรียน : 421
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพวงผกา ศรีโบราณ        2. คุณครูวริยา คำหนุไทย        3. คุณครูฐานพัฒน์ พรมทา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61739 เด็กชาย กฤษณะ อนุตรี 2 10 2
2 61926 เด็กหญิง กวินธิดา ปิ่นปั้น 2 14 21
3 61759 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ลีพรหมมา 2 10 22
4 61760 เด็กหญิง กัญญาพัชร โนนเค้า 2 10 23
5 61741 เด็กชาย จารุพัฒน์ มะยุโรวาส 2 10 4
6 62890 เด็กชาย จิรภัทร แสนบุญยัง 1 16 2
7 60008 เด็กหญิง ชญานิศ ถวิลวงษ์ 3 3 24
8 62825 เด็กชาย ชนวัฒน์ ทีติเนตร 1 14 3
9 62856 เด็กชาย ชนสรณ์ ล้ำเลิศหล้า 1 15 2
10 62891 เด็กชาย ชวโรจน์ นิลโสม 1 16 3
11 60647 เด็กชาย ชินโชติ สุรไพฑูรย์ 3 10 5
12 61742 เด็กชาย ฌานัฏฐ์ สืบสิงห์ 2 10 5
13 61765 เด็กหญิง ณฐพร เกษจันทร์ 2 10 28
14 61767 เด็กหญิง ติณณา ขานทะราชา 2 10 30
15 62858 เด็กชาย ทาวิน ธนูทอง 1 15 4
16 62972 เด็กชาย ธนกร ศิริรุ่งเรืองเดช 1 16 8
17 61582 เด็กชาย ธัญวิสิฏฐ์ พิลา 2 6 11
18 62992 เด็กชาย ธินโรจน์ ปัถพี 1 15 5
19 60017 เด็กหญิง ปรมินทร์ตรา จันทร์ขาว 3 3 33
20 62986 เด็กชาย พีรดนย์ อามาตย์พล 1 16 11
21 60613 นาย ภิรมย์ภักดี อภิรมยานนท์ 3 9 15
22 61755 เด็กชาย ภูริวัชร์ ทองเจริญ 2 10 18
23 62863 เด็กชาย ยอดกานต์ นาคหมื่นไวย์ 1 15 10
24 61758 เด็กชาย วิทวัส โถทอง 2 10 21
25 62978 เด็กชาย ศรัณยพงค์ อาวรรณดี 1 16 13
26 61590 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ ยุพงษ์ฉาย 2 6 19
27 62834 เด็กชาย ศิวกร แสนบุญยัง 1 14 15
28 61632 เด็กชาย อดิเทพ วรวัฒนตระกูล 2 7 19
29 61591 เด็กชาย อนุภัทร จำรูญ 2 6 20
30 61778 เด็กหญิง อรวรา จินารักษ์ 2 10 41