โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน ม.ต้น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 336
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสถาพร แซ่จ๋าว        2. คุณครูกฤษณา กานต์รังสรรค์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62704 เด็กชาย กนกณัฐ นนท์พรมมา 1 10 15
2 60663 เด็กหญิง กวินธิดา อุทายาท 3 10 21
3 60669 เด็กหญิง จรรยพร ไชยคิรินทร์ 3 10 27
4 61636 เด็กหญิง จริญาภรณ์ ตูมพิทักษ์ 2 7 25
5 62726 เด็กหญิง ชลณิชา ใจสว่าง 1 11 24
6 62902 เด็กหญิง ชุติสรา พันธุลี 1 16 17
7 62527 เด็กหญิง ณกัญญา เฟื่องฟูสถิตย์ 1 6 23
8 59991 เด็กชาย ณัฐชนน จินตมุทธา 3 3 9
9 62841 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุราราช 1 14 21
10 62857 เด็กชาย ณัฐพงศ์ วาทโยธา 1 15 2
11 61068 เด็กหญิง ณัฐวศา โควสุภัทร 3 14 31
12 60099 เด็กหญิง ณิชาพัฒน์ พงศ์ธนารักษ์ 3 4 29
13 60913 เด็กชาย ติณณภพ ชัวจิตร 3 11 7
14 62876 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ จึงมีชัย 1 15 23
15 61641 เด็กหญิง ธันยนันท์ สุวรรณหงษ์ธาดา 2 7 30
16 62877 เด็กหญิง นภัสชล ภูผาลัย 1 15 24
17 62322 เด็กชาย นันทพงศ์ อุทรส 1 1 7
18 62897 เด็กชาย ปัณณทัต ทัพซ้าย 1 16 9
19 62881 เด็กหญิง ปานกมล เอื้อกิจ 1 15 28
20 62908 เด็กหญิง ปาลิตา ศรีชมภู 1 16 23
21 61519 เด็กหญิง ปาลิตา โพธิ์สุการ 2 4 32
22 61075 เด็กหญิง พรรณพรรษ ติยวรนันท์ 3 14 38
23 60126 เด็กชาย พสิษฐ์ พูลชะนะ 3 5 12
24 62718 เด็กชาย พิชาภพ วิทยาภรณ์ 1 11 12
25 62862 เด็กชาย ภูดิช ศรีอาจ 1 15 7
26 62912 เด็กหญิง มนฤทัย คำเสมอ 1 16 27
27 62422 เด็กหญิง มนัสวิภา ทุมนัส 1 3 35
28 62537 เด็กหญิง รดา ศิลาศรี 1 6 32
29 60683 เด็กหญิง รวิสรา วภักดิ์เพชร 3 10 41
30 62990 เด็กหญิง ลภัสรดา ดีหนัก 1 16 38
31 60196 เด็กหญิง ลภัสรดา พละสาร 3 6 37
32 60685 เด็กหญิง วริษฐา กิจเลิศพรไพโรจน์ 3 10 43
33 60201 เด็กหญิง วิยะดา เชยชะนันท์ 3 6 42
34 62696 เด็กหญิง วิลันดา มากมูล 1 10 30
35 62699 เด็กหญิง ศิรินญาภรณ์ เตชะสิทธิ์ 1 10 32
36 62865 เด็กชาย ศุภวิชญ์ มาตราช 1 15 10
37 62851 เด็กหญิง สมัชญา แซะจอหอ 1 14 31
38 61651 เด็กหญิง สิรินดา พิมพลชาย 2 7 40
39 61061 เด็กหญิง เขมนิจ บ้านศิลา 3 14 24
40 61635 เด็กหญิง โกลัญญา อุ่นศิลป์ 2 7 24