โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : 913
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวิทยา จอมทอง        2. คุณครูทีนดา หอมเนตร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61086 เด็กชาย กฤตานนท์ วัลวาล 3 15 4
2 60643 เด็กชาย กฤตเมธา อินสาคร 3 10 1
3 62743 เด็กชาย กฤษกร เติมสุข 1 12 1
4 61592 เด็กหญิง กวินตา พรรณธนะ 2 6 22
5 60663 เด็กหญิง กวินธิดา อุทายาท 3 10 21
6 62901 เด็กหญิง กัญจน์ชญาน์ บูชาอินทร์ 1 16 16
7 61508 เด็กหญิง กันติชา หลาบหนองแสง 2 4 21
8 61509 เด็กหญิง กานต์พิชชา บุษบา 2 4 22
9 60645 เด็กชาย กิตติภพ อุดหนองเลา 3 10 3
10 60669 เด็กหญิง จรรยพร ไชยคิรินทร์ 3 10 27
11 61677 เด็กหญิง จิรภิญญา สีสงคราม 2 8 23
12 62788 เด็กชาย ณชดล เข็มเวียง 1 13 7
13 61597 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุดมมิตรรัก 2 6 27
14 62592 เด็กชาย ณัฐธัญ สุวรรณสุข 1 8 10
15 61705 เด็กชาย ณัฐศาสตร์ พลวิฑูรย์ 2 9 10
16 62874 เด็กหญิง ณิชา ชาติวงษ์ 1 15 22
17 60649 เด็กชาย ติณณ์ ชินอ่อน 3 10 7
18 61598 เด็กหญิง ทัฬห์พิชชา บัวระภา 2 6 28
19 60650 เด็กชาย ทีปกร สิมยางคำ 3 10 8
20 61685 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ธนาวรวิสิทธิ์ 2 8 31
21 61599 เด็กหญิง นชภัทร หมายมั่น 2 6 29
22 62793 เด็กชาย นพทศ มูลประดิษฐ์ 1 13 13
23 62733 เด็กหญิง นันทิตา ใจสาหัส 1 11 29
24 61686 เด็กหญิง ปวริศา สุพรรณ์ 2 8 32
25 61811 เด็กหญิง ปาริฉัตร ทองเมืองน้อย 2 11 32
26 62908 เด็กหญิง ปาลิตา ศรีชมภู 1 16 24
27 60678 เด็กหญิง ปุญญิศา ลัมประเสริฐ 3 10 36
28 61835 เด็กชาย พชรพล นามไธสง 2 12 14
29 61813 เด็กหญิง พิชญาดา รามศรีดา 2 11 34
30 62798 เด็กชาย ภณธฤต เข็มเวียง 1 12 14
31 61600 เด็กชาย ภัทรพล เวียงพิทักษ์ 2 6 21
32 61961 เด็กชาย ภูผา วรรณราช 2 15 14
33 62636 เด็กชาย ภูมิรพี สง่าวงษ์ 1 9 14
34 61860 เด็กหญิง รมิดา ยวนแก้ว 2 12 39
35 60683 เด็กหญิง รวิสรา วภักดิ์เพชร 3 10 41
36 61671 เด็กชาย รัชชานนท์ โยทคบุรี 2 8 17
37 61586 เด็กชาย รัฐพงษ์ คำมูล 2 6 15
38 61691 เด็กหญิง รัตนพร สิงหาปัด 2 8 37
39 62201 เด็กหญิง วรพิมพ์ อ่อนภูเขียว 2 8 42
40 60685 เด็กหญิง วริษฐา กิจเลิศพรไพโรจน์ 3 10 43
41 61527 เด็กหญิง สุธาสินี อินทร 2 4 40
42 61610 เด็กหญิง สุพรรษา ดอกไม้ 2 6 39
43 62780 เด็กหญิง อลิซ่า บูเตต์ 1 11 40
44 62602 เด็กชาย อาชวิน บุญพร้อม 1 8 20
45 62790 เด็กชาย เตชภณ ลีเจ้ยวะระ 1 13 9
46 61662 เด็กชาย เตชินท์ ราชธานี 2 8 8