โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Crossword Game ม.ต้น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 733
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปฏิพัฒน์ สุดงาม        2. คุณครูหทัยชนก ธรรมศรี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62522 เด็กหญิง กมลชนก วงศ์หาริมาตย์ 1 6 19
2 62784 เด็กชาย กันตินันท์ แซ่จึง 1 13 3
3 62523 เด็กหญิง ข้าวขวัญ เจียมสาธิต 1 6 20
4 60119 เด็กชาย คีตกวี โยทองยศ 3 5 5
5 62412 เด็กหญิง ชนัญญ์รตา นิธิพัชรวงศ์ 1 3 25
6 62453 เด็กหญิง ชัญญานุช ปรีณาภรณ์ 1 4 25
7 59968 เด็กหญิง ชิษณุชา ครูโคกกรวด 3 2 22
8 62319 เด็กชาย ณฉัตร นัคเรศ 1 1 4
9 62548 เด็กชาย ณภัทร พันธุ์ทอง 1 7 3
10 61107 เด็กหญิง ณัจยา ด่านทองหลาง 3 15 26
11 62456 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไหวคำ 1 4 28
12 62414 เด็กหญิง ณิชาภา บัวหอม 1 3 27
13 62530 เด็กหญิง ทิชาพร สีกุดหล้า 1 6 26
14 62669 เด็กชาย ธนกฤต อิทธิชัยโย 1 9 18
15 61109 เด็กหญิง ธนัญชนก บุญพิทักษ์ 3 15 28
16 62635 เด็กชาย ธราเทพ โคตรบรรเทา 1 9 9
17 61640 เด็กหญิง ธัญชนก สุภธีระ 2 7 29
18 62415 เด็กหญิง ธัญพิชชา โชติมโนธรรม 1 3 28
19 61025 เด็กหญิง ธันญ์ขวัญ หาชื่น 3 13 31
20 61026 เด็กหญิง ปาริฉัตร ฉิมเพ็ง 3 13 32
21 62418 เด็กหญิง พรนัชชา ธนวิบูลย์ชัย 1 3 31
22 62686 เด็กหญิง พรไพลิน ปทุมชาติ 1 10 23
23 59995 เด็กชาย พัชระพล ชัยบุตร 3 3 13
24 62533 เด็กหญิง พัชรีวรรณ ตั้งวัฒนสุวรรณ 1 6 29
25 62534 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา แสงกล้า 1 6 30
26 62535 เด็กหญิง พิชญาภา พิพิธพัฒน์ไพสิฐ 1 6 31
27 61114 เด็กหญิง พิมพ์พัชชา ประดากรณ์ 3 15 33
28 62498 เด็กหญิง ภัทรวดี พิชวงค์ 1 4 38
29 62636 เด็กชาย ภูมิรพี สง่าวงษ์ 1 9 10
30 61814 เด็กหญิง ภูริชญา แสงโสภาพรรณ 2 11 36
31 59994 เด็กชาย รัชกฤษ ปัญญาบัณฑิต 3 3 12
32 60198 เด็กหญิง วรัชยา นาคทัด 3 6 39
33 62539 เด็กหญิง วัชพร สว่างชื่น 1 6 34
34 62540 เด็กหญิง วาสิตา สันทา 1 6 35
35 62578 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ หมื่นพหล 1 7 32
36 62426 เด็กหญิง สุพิชญนันทน์ มนูญวงศ์ 1 3 39
37 62543 เด็กหญิง อธิลดา ปัทมาคม 1 6 37
38 62642 เด็กชาย อัครดนัย พรเลิศนภาลัย 1 9 15
39 62427 เด็กหญิง อิงค์อริสสา จารุตระกูลชัย 1 3 40
40 62518 เด็กหญิง ไรวินท์ หร่อยดา 1 6 16