โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 923
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูอุมาพร สุขสอาด        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61761 เด็กหญิง กันตพร วิธีดี 2 10 24
2 62452 เด็กหญิง กานต์ธีรา ไชยะอินทร์ 1 4 24
3 62353 เด็กชาย การุณ พงษ์พุทธา 1 2 2
4 61804 เด็กหญิง จริยาภรณ์ ขันทะมูล 2 11 25
5 61807 เด็กหญิง ชญาดา วิสูงเล 2 11 28
6 61764 เด็กหญิง ชนาภา ถมหนวด 2 10 27
7 61472 เด็กหญิง ชัชญาภา ฐากุลธเนศ 2 3 29
8 61555 เด็กหญิง ณัฐนิชา ศรีจุ้ยซ้าย 2 5 27
9 61744 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กันหา 2 10 7
10 60978 เด็กหญิง ธัญมน อรัญเสน 3 12 28
11 62494 เด็กหญิง นันท์ธีมา กิตติตรัยพัฒน์ 1 5 29
12 62496 เด็กหญิง ปราชญาพร ชูสกุลหมื่นสวัส 1 5 31
13 60983 เด็กหญิง ปุณยวีร์ โชติพันธุ์ 3 12 33
14 61941 เด็กหญิง พิชชาภา แสนจันทร์วิจิตร 2 14 36
15 61563 เด็กหญิง พิชญธิดา สำนึกศักดิ์ศรี 2 5 35
16 61484 เด็กหญิง ภรติพร ขันทะวงษ์ 2 3 41
17 62328 เด็กชาย ภูดิส ถานะ 1 1 13
18 61692 เด็กหญิง ลัลล์ลลิล เขียวหวาน 2 8 38
19 62504 เด็กหญิง สุพรรณษา ฉิมวัย 1 5 38
20 62601 เด็กชาย อธิธัช ขาวไชยมหา 1 6 15
21 61695 เด็กหญิง อภิษฎา สมบัติหอม 2 8 41
22 59913 เด็กชาย เทพทัต อนันต์สุวรรณชัย 3 1 3
23 60026 เด็กหญิง เอกธิดา สุขเสน 3 3 42