โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ผู้ค้า
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 922
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเพ็ญศิลป์ แสนใจวุฒิ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61088 เด็กชาย กฤติคุณ โยโพธิ์ 3 15 6
2 62783 เด็กชาย กฤติรัชย์ คิดบรรจง 1 13 1
3 60996 เด็กชาย กฤษณุชา วงษ์จันทร์ 3 13 2
4 62725 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ผาพันธุ์ 1 11 24
5 61718 เด็กหญิง ชิสา ราชโพธิ์ศรี 2 9 24
6 62645 เด็กหญิง ณธิดา บุญอุ้ม 1 9 23
7 61092 เด็กชาย ณัฎชนน คนว่อง 3 15 10
8 61935 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ถนัดค้า 2 14 30
9 60955 เด็กชาย ธนกฤต ใสดี 3 12 5
10 60959 เด็กชาย ธราเทพ สายสุด 3 12 9
11 60961 เด็กชาย ธีรเมธ สุวรรณสม 3 12 11
12 60653 เด็กชาย นพวินท์ ชินรัตน์ 3 10 11
13 61414 เด็กชาย นำชัย มูลมาตย์ 2 2 7
14 61916 เด็กชาย นิติ แสนเทพ 2 14 11
15 60963 เด็กชาย ประดิพัทธ์ เสริมศรีทอง 3 12 13
16 61008 เด็กชาย ปิยังกูร บุญหมั่น 3 13 14
17 60966 เด็กชาย พิทยา เย็นละออง 3 12 16
18 60968 เด็กชาย พีรวิชญ์ มะยุรลักษณ์ 3 12 18
19 60970 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ ทองทวี 3 12 20
20 61034 เด็กหญิง ลลิตพรรณ เอี่ยมศรี 3 13 40
21 61734 เด็กหญิง สุพัชชานันท์ สันเพราะ 2 9 40
22 61946 เด็กหญิง สุพิชญา สีตลพฤกษ์ 2 14 41
23 61102 เด็กชาย อะนีโฆ ตะนุรักษ์ 3 15 20