โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 40
ห้องเรียน : 731
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนิชดา บุญชิด        2. คุณครูนุสรา ตันติยาสวัสดิกุล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60268 เด็กหญิง กมลวรรณ หมู่บ้านม่วง 3 8 22
2 62623 เด็กชาย กฤติน แสนกิ่ว 1 9 1
3 62783 เด็กชาย กฤติรัชย์ คิดบรรจง 1 13 2
4 61614 เด็กชาย กวิน พันธ์แก้ว 2 7 2
5 60117 เด็กชาย กีรติพัชร หล้าโพนทัน 3 5 3
6 62724 เด็กหญิง จิระภิญญา ประเสริฐ 1 11 22
7 62626 เด็กชาย ชลธร ทองอินทร์ 1 9 3
8 60161 เด็กชาย ฐิติโชติ ศิริสวัสดิ์ 3 6 3
9 61023 เด็กหญิง ณธิดา รัชโพธิ์ 3 13 29
10 60911 เด็กชาย ณัฎฐพล ตั้งวัฒนสุวรรณ 3 11 5
11 62566 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา ถิ่นวิมล 1 7 21
12 62730 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุตสาหะ 1 11 26
13 61706 เด็กชาย ธนพัฒน์ เวียงอินทร์ 2 9 11
14 60915 เด็กชาย ธนากร สุภาวัฒนพันธ์ 3 11 9
15 61583 เด็กชาย ธาราเขต เสาร์วงค์ 2 6 12
16 61728 เด็กหญิง บุญนิสา เจริญศิริ 2 9 34
17 62571 เด็กหญิง ปณัฐดา ศรีจันทา 1 7 26
18 62532 เด็กหญิง ปลายฟ้า พุทธปิยบูชา 1 6 28
19 61810 เด็กหญิง ปัณฑิตา ยินดี 2 11 32
20 61811 เด็กหญิง ปาริฉัตร ทองเมืองน้อย 2 11 33
21 61688 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ไสวดี 2 8 34
22 60147 เด็กหญิง พรผกา ภูกาบเพ็ชร 3 5 33
23 61721 เด็กหญิง พัชรีวรรณ กองสุข 2 9 27
24 62689 เด็กหญิง พิชญ์สิณี วงศ์วรรณวัฒนา 1 10 26
25 62461 เด็กหญิง พิมพ์นารา คำพิชิต 1 4 33
26 62362 เด็กชาย พิรวิชญ์ สุขสงวน 1 2 11
27 62690 เด็กหญิง ภริดา พุทธา 1 9 36
28 62736 เด็กหญิง ภัตนภา วรรณมาโส 1 7 39
29 61839 เด็กชาย ภูริภัทร ขันธสะอาด 2 12 18
30 60285 เด็กหญิง รุ่งระวี วงศ์สว่าง 3 8 39
31 62441 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เชิดพานิช 1 4 13
32 60923 เด็กชาย วรปรัชญ์ สวัสดิ์สิงห์ 3 11 17
33 61815 เด็กหญิง วรรณวณัช สีดากูด 2 11 37
34 60948 เด็กหญิง วรัชนันท์ บดินทร์ชัยสิริ 3 11 41
35 60202 เด็กหญิง สิริกานต์ ศรีสวัสดิ์ 3 6 43
36 62444 เด็กชาย สุทธิรักษ์ คำทะมูล 1 4 16
37 61442 เด็กหญิง อภิสรา แก้วโพธิ์ทอง 2 2 35
38 60150 เด็กหญิง เพชรชมพู ซ้อยชด 3 5 36
39 61291 เด็กหญิง แคทลียา พวงศิลป์ 3 8 45
40 62559 เด็กหญิง แพรพัชร์ พักวัน 1 7 14