โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : DIY science project
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 111
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพงศธร ทิพรักษ์        2. คุณครูนัฎฐพร ทิพรักษ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60093 เด็กหญิง กนกพร ใสบาล 3 4 23
2 61060 เด็กหญิง กิตติญาลักษณ์ มีระหงษ์ 3 14 23
3 61699 เด็กชาย จักรินทร์ สมีพันธ์ 2 9 4
4 61510 เด็กหญิง จิรัจฌา แก้งคำ 2 4 23
5 61458 เด็กหญิง ฉัตราภรณ์ หนาซุย 2 14 20
6 60121 เด็กชาย ชญานนท์ แก้วเนตร 3 5 7
7 62524 เด็กหญิง ชนากานต์ พันโกฏิ 1 6 21
8 62872 เด็กหญิง ชาลิสา เลียวประโคน 1 15 19
9 60097 เด็กหญิง ฐิตารีย์ จันทร์ดาประดิษฐ์ 3 4 27
10 61660 เด็กชาย ณธรรศ บุญศิริ 2 8 6
11 62983 เด็กหญิง ณัฐจรีย์ พิมพ์ทอง 1 15 36
12 60274 เด็กหญิง ณัฐณิชา ต่อชีพ 3 8 28
13 62396 เด็กชาย ทนุธรรม ประทีปเมือง 1 3 9
14 62357 เด็กชาย ธภัทรสันต์ เอกถิรพงศ์ 1 2 6
15 61517 เด็กหญิง นันท์นภัส ต้นสีนนท์ 2 4 30
16 61709 เด็กชาย ปฏิญญา ศรีน้อย 2 9 14
17 61937 เด็กหญิง ปวริศา ดอนชารี 2 14 32
18 62879 เด็กหญิง ปวิชญา อรรคพงษ์ 1 15 26
19 63007 เด็กหญิง พรจิรา กันยาคำ 2 14 43
20 61113 เด็กหญิง พรธิดา เสชู 3 15 32
21 61939 เด็กหญิง พรอัมรินทร์ เทพสุคนธ์ 2 14 34
22 61940 เด็กหญิง พัชรีญา เรืองจุ้ย 2 14 35
23 60107 เด็กหญิง พัชรีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 3 4 37
24 62884 เด็กหญิง พิชชาภา นพรัตน์ 1 15 31
25 62861 เด็กชาย พีระพงษ์ จิตรประสงค์ 1 15 6
26 60021 เด็กหญิง ภฤศมน ศรีตระกูล 3 3 37
27 62364 เด็กชาย ภัทรศักดิ์ เวียงเพิ่ม 1 2 13
28 62829 เด็กชาย ภโวทัย ศรีหพงษ์ไพบูลย์ 1 14 7
29 62638 เด็กชาย ศรรวริศ ถาปาบุตร 1 9 12
30 60154 เด็กหญิง ศรัญญา สิทธิจันดา 3 5 40
31 61120 เด็กหญิง ศุภาวดี ศรีแสนยง 3 15 39
32 61945 เด็กหญิง สิริญาพร อนุรัตน์ 2 14 40
33 62886 เด็กหญิง อภิชญา เพชรประกายพร 1 15 33
34 61528 เด็กหญิง อรณิชา สุเพ็ญพร 2 4 41
35 61715 เด็กชาย อัครณัฏฐ์ สีตลพฤกษ์ 2 9 20
36 61125 เด็กหญิง อัญชลี ชูศร 3 15 44
37 62870 เด็กหญิง เจนจิรา เชื้อสาวะถี 1 15 17
38 62868 เด็กหญิง แพรวา ทนทาน 1 15 15
39 62616 เด็กหญิง แพรใจ ลิ่มทองน้อย 1 6 40
40 61529 เด็กหญิง ไอยวรินทร์ สุนทรสนิท 2 4 42