โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Comic strip and 2D Animation for kids
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 69 / 69
ห้องเรียน : 715
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพิมกมล บัวละคร        2. คุณครูทักษอร อาษาพันธ์        3. คุณครูนงคราญ บุญอนันต์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61843 เด็กหญิง กฤตธิดา กล้ารอด 2 12 22
2 59984 เด็กชาย กฤตพล สุนทะโรจน์ 3 3 2
3 62332 เด็กหญิง กวิสรา นามวงษา 1 1 17
4 60006 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ ธรรมกุล 3 3 23
5 60116 เด็กชาย กันตินันท์ ทะวาผักแว่น 3 5 2
6 60119 เด็กชาย คีตกวี โยทองยศ 3 5 5
7 62765 เด็กหญิง คีตาภัทร อุทรักษ์ 1 11 21
8 61697 เด็กชาย คุณัชญ์ ลิ้มประเสริฐ 2 9 2
9 62723 เด็กหญิง จรรยากร ภักดีไทย 1 11 22
10 62410 เด็กหญิง จิรัชญา แก้วอ้วน 1 3 23
11 61530 เด็กชาย ชณภงม์ ผาคำ 2 5 1
12 61531 เด็กชาย ชนาธิป กุญแจ 2 5 2
13 61493 เด็กชาย ชยางกูร รำพึง 2 4 6
14 61700 เด็กชาย ชัยโรจน์ ดีเลิศ 2 9 5
15 61390 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แท่นมณเฑียร 2 1 19
16 62824 เด็กชาย ชโนดม จิรยาภากร 1 14 2
17 61617 เด็กชาย ณรงค์ธรรม สอนถม 2 7 4
18 61703 เด็กชาย ณัฐชัย ร่มโพธิ์ 2 9 8
19 62729 เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญอุ้ม 1 10 24
20 62730 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุตสาหะ 1 11 27
21 61849 เด็กหญิง ณัฐภัชศร อาจหาญ 2 12 28
22 61068 เด็กหญิง ณัฐวศา โควสุภัทร 3 14 31
23 60124 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ฮาดแสนเมือง 3 5 10
24 62668 เด็กชาย ณิชกุล สายเมฆ 1 9 7
25 60099 เด็กหญิง ณิชาพัฒน์ พงศ์ธนารักษ์ 3 4 29
26 62629 เด็กชาย ณเดชน์ ภู่ทับทิม 1 9 5
27 62550 เด็กชาย ดนุสรณ์ บัวกนก 1 7 6
28 60628 เด็กหญิง ทิภารัตน์ มรรครมย์ 3 9 30
29 60254 เด็กชาย ธนิน ช่างเกวียน 3 8 8
30 62792 เด็กชาย ธันวา ฤทธิ์มนตรี 1 13 12
31 60630 เด็กหญิง นพรัตน์ ใจเกษม 3 9 32
32 62714 เด็กชาย นราวิชญ์ ต้นสีนนท์ 1 11 11
33 61746 เด็กชาย นราวิชญ์ คำพิลัง 2 10 9
34 62715 เด็กชาย นวปฎล เผ่าภูรี 1 11 12
35 62378 เด็กหญิง นวพร แสงแก้ว 1 2 27
36 60631 เด็กหญิง บรรณฑรวรรณ ตรีพงษ์รัตนกุล 3 9 33
37 62434 เด็กชาย บารมี มีทองหลาง 1 4 9
38 61392 เด็กหญิง บุญญิสา มหิทธิโชติ 2 1 21
39 61393 เด็กหญิง บุณณดา นามวงษ์ 2 1 22
40 62651 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ยืนนาน 1 9 27
41 61501 เด็กชาย ปรวิชญ์ สฤษชสมบัติ 2 4 14
42 61478 เด็กหญิง ปรียาพร บุญกล้า 2 3 35
43 62323 เด็กชาย ปัญจเสกข์ มีกง 1 1 8
44 62813 เด็กหญิง ปัณณ์ชนุตม์ โน๊ตศิริ 1 13 32
45 61749 เด็กชาย ปิติภัทร อึ้งวณิชยพันธ์ 2 10 12
46 62343 เด็กหญิง ปิยา ไกรนอก 1 1 28
47 60964 เด็กชาย ปุญญภัครภาคิร ตั้งปฐมปราโมทย์ 3 12 14
48 60125 เด็กชาย พชรพล พรหมอินทร์ 3 5 11
49 61940 เด็กหญิง พัชรีญา เรืองจุ้ย 2 14 35
50 61401 เด็กหญิง พิชามญชุ์ พิมพ์มหา 2 1 30
51 62619 เด็กหญิง พุทธธิดา ใบลาศ 1 8 35
52 60216 เด็กชาย พุทธพิทักษ์ ดาศรี 3 7 14
53 60260 เด็กชาย พุทธโชค ทองรุ่ง 3 8 14
54 62909 เด็กหญิง ภรธิดา สีกอกมาตย์ 1 16 25
55 62799 เด็กชาย ภัทรพล ช่วยศรี 1 13 18
56 61542 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พิมพ์ตา 2 5 13
57 62346 เด็กหญิง ภีรนันทน์ วัฒนชีวโกศล 1 1 31
58 62403 เด็กชาย ภูฏวรรณ ขันขวา 1 3 16
59 61754 เด็กชาย ภูเมศ พันธ์ศรี 2 10 17
60 60086 เด็กชาย ยศพัทธ์ อาแพงพันธ์ 3 4 16
61 61077 เด็กหญิง รสา วิชัยวงศ์ 3 14 40
62 61797 เด็กชาย วรปรัชญ์ อภิชาตบรรลือ 2 11 18
63 60087 เด็กชาย วุฒิภัทร เกตุชมภู 3 4 17
64 62577 เด็กหญิง ศศิกานต์ ละพิมาย 1 7 34
65 61462 เด็กชาย ศุภกิจ เทืองน้อย 2 3 18
66 62851 เด็กหญิง สมัชญา แซะจอหอ 1 14 36
67 61654 เด็กหญิง อินทิรา ภูพานเพชร 2 7 42
68 61277 เด็กชาย เสรีภาพ พัวพันธ์สกุล 3 8 21
69 62650 เด็กหญิง ไปรยาพร พยุงทั้ง 1 9 26