โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : PRO SUDOKU
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 40
ห้องเรียน : 233
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกฤติมา กึกก้อง        2. คุณครูปาริญ์ญา กุลหนองแดง        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61422 เด็กหญิง กนกนุช เจริญคุณ 2 2 15
2 62705 เด็กชาย กันตชาติ บวรพิกานน 1 11 2
3 62804 เด็กหญิง กัลยานุช เสนามนตรี 1 13 21
4 61822 เด็กชาย ก่อกุศล บรรลือ 2 12 1
5 62334 เด็กหญิง คณพัชญ์ ชาสร้อย 1 1 19
6 60009 เด็กหญิง ชนันท์ภัสส์ กองจันทร์ดี 3 3 25
7 61020 เด็กหญิง ชลธิชา คุณรักษ์ 3 13 26
8 59988 เด็กชาย ญาณศรณ์ เจียมสถิตย์ 3 3 6
9 60011 เด็กหญิง ญาดาพรรดิ์ รัตนทิพย์ 3 3 27
10 62376 เด็กหญิง ณฐมน บัวเมืองปัก 1 2 25
11 59989 เด็กชาย ณัชพล ฤาชัย 3 3 7
12 60013 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ วรกิจ 3 3 29
13 61410 เด็กชาย ตันติกร อธิโชคธนพันธื 2 2 3
14 61474 เด็กหญิง ทัศนนันท์ พิสันเทียะ 2 3 31
15 62339 เด็กหญิง ธัญชนก วงศ์เพชรอนันต์ 1 1 24
16 62479 เด็กชาย ธีระเวธน์ วาทกิจ 1 4 21
17 60015 เด็กหญิง นริศรา เพชรรักษา 3 3 31
18 62434 เด็กชาย บารมี มีทองหลาง 1 4 7
19 59936 เด็กหญิง บุณยานุช ลุนบง 3 1 26
20 60017 เด็กหญิง ปรมินทร์ตรา จันทร์ขาว 3 3 33
21 61415 เด็กชาย ปรรณพันธ์ จันทะวงศ์ศรี 2 2 8
22 61477 เด็กหญิง ปริยากร ตะโคตร 2 3 34
23 60940 เด็กหญิง ปรีญาวัสส์ ขนิษฐวงศ์ 3 3 43
24 62460 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ กำหมู 1 4 32
25 62401 เด็กชาย พงศพัศ คิดชัย 1 3 14
26 60082 เด็กชาย พงศ์วิทย์ อุทธา 3 4 12
27 59939 เด็กหญิง พรปวีณ์ กัณหา 3 1 29
28 60019 เด็กหญิง พิมพ์ปารมี ชนิตรวงศ์ 3 3 35
29 61031 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา วิญญูชนเจริญ 3 13 37
30 62420 เด็กหญิง ภคมน ณ ระนอง 1 3 33
31 60085 เด็กชาย ภาคิน พันธุระ 3 4 15
32 60086 เด็กชาย ยศพัทธ์ อาแพงพันธ์ 3 4 16
33 61438 เด็กหญิง สกุลไท สิมมาโคตร 2 2 31
34 61421 เด็กชาย สรวิชญ์ หลาวมา 2 2 14
35 62425 เด็กหญิง สุนิสา เยี่ยนทรง 1 3 38
36 60091 เด็กชาย สุวีรวิช รัตนสินทวีสุข 3 4 21
37 61468 เด็กหญิง เกตุมณี ชื่นคำ 2 3 25
38 62321 เด็กชาย เตชิต อุทธา 1 1 6
39 61476 เด็กหญิง เธียรกัลยา โชติพันธ์ 2 3 33
40 61486 เด็กหญิง ไอยวริญท์ อัคสินธวังกูร 2 3 43