โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : แต้มสีเติมสรรค์
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 92 / 92
ห้องเรียน : 622 , 624
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูขนิษฐา หอมสิน        2. คุณครูไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์        3. คุณครูกัลยรัตน์ หนันทุม        4. คุณครูธนาผล ลากุล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62519 เด็กหญิง กชพร สริมา 1 6 16
2 62869 เด็กหญิง กฤษฎิ์มณี หอมสุดใจ 1 15 16
3 62835 เด็กหญิง กษมวรรณ ศรีจันดารี 1 14 17
4 61467 เด็กหญิง กัญญาพัชร พิศิลป์ 2 3 24
5 61059 เด็กหญิง กัญญาภัค ฟักนาค 3 14 22
6 61104 เด็กหญิง กัลยกร สามารถเจริญ 3 15 23
7 62605 เด็กหญิง กัสสมณฑ์ สิงห์ทองธีรกุล 1 8 23
8 60135 เด็กหญิง กาญจ์กัญฐณา เบ้าเงิน 3 5 21
9 62587 เด็กชาย ก้าวหน้า สุดเพาะ 1 8 5
10 62334 เด็กหญิง คณพัชญ์ ซาสร้อย 1 1 19
11 61805 เด็กหญิง จิดาภร ฉันท์มิตร 2 11 26
12 61470 เด็กหญิง จิรัชญา ลิขนานนทวงศ์ 2 3 27
13 60224 เด็กหญิง จิรัชญา จังพล 3 7 23
14 61808 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นามบ้านค้อ 2 11 29
15 60183 เด็กหญิง ชุติกานต์ จันทวี 3 6 24
16 61809 เด็กหญิง ญาณินท์สุพกา สินครบุรี 2 11 30
17 62320 เด็กชาย ณรัชต์พล พงศ์ธนารักษ์ 1 1 5
18 62873 เด็กหญิง ณัชชา มหัจฉริยะธีระ 1 15 20
19 61425 เด็กหญิง ณัชชา คำภูวงศ์ 2 2 18
20 61638 เด็กหญิง ณัชชา นาชัยเพิ่ม 2 7 26
21 62892 เด็กชาย ณัชนนท์ ศรีวิชา 1 16 4
22 59933 เด็กหญิง ณัฏฐวดี ศรีชัยปัญญา 3 1 23
23 62456 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไหวคำ 1 4 28
24 62841 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุราราช 1 14 24
25 62685 เด็กหญิง ดาราภา ทองโสภา 1 10 25
26 62749 เด็กชาย ธนดล ฝ่ายแก้ว 1 12 6
27 60957 เด็กชาย ธนพล ฝ่ายแก้ว 3 12 7
28 62750 เด็กชาย ธนวิน จันทร์แก้ว 1 11 9
29 62808 เด็กหญิง ธนัญภรณ์ สุวรรณไตร 1 13 27
30 62340 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สวัสดิ์ไชย 1 1 25
31 61641 เด็กหญิง ธันยนันท์ สุวรรณหงษ์ธาดา 2 7 29
32 59970 เด็กหญิง ธันยรัตน์ หล้าฤทธิ์ 3 2 24
33 62844 เด็กหญิง ธาราทิพย์ รัชตเมธิน 1 14 27
34 62877 เด็กหญิง นภัสชล ภูผาลัย 1 15 26
35 59936 เด็กหญิง บุณยานุช ลุนบง 3 1 26
36 62770 เด็กหญิง ปทิตตา อมตสุวรรณ 1 12 29
37 60189 เด็กหญิง ปวริศา ทิพโพธิ์เมือง 3 6 30
38 62379 เด็กหญิง ปวีย์สุดา ประทุมมา 1 2 28
39 62614 เด็กหญิง ปัญญภัสร์ อภิขันติกุล 1 8 31
40 61810 เด็กหญิง ปัณฑิตา ยินดี 2 11 31
41 62881 เด็กหญิง ปานกมล เอื้อกิจ 1 15 30
42 62436 เด็กชาย ปารมี ทินทา 1 4 11
43 60191 เด็กหญิง ปุณยวีร์ อาภาพงค์ภิรมย์ 3 6 32
44 61958 เด็กชาย พงศ์พณิช ทองบริบูรณ์ 2 15 11
45 62796 เด็กชาย พงศ์วิสุทธิ์ ชื่นบุญเพิ่ม 1 13 15
46 61919 เด็กชาย พชร พรมมี 2 14 14
47 61689 เด็กหญิง พรพิชญ์นรี พลบุตร 2 8 35
48 61075 เด็กหญิง พรรณพรรษ ติยวรนันท์ 3 14 38
49 61562 เด็กหญิง พลอยพรรณ เหล่าธรรมธร 2 5 34
50 61959 เด็กชาย พัชรณัฏฐ์ สำนักวงศ์ 2 15 12
51 60233 เด็กหญิง พัทธนันท์ ภาคถ้อย 3 7 32
52 62883 เด็กหญิง พัทธรศยา พยัคฆพงษ์ 1 15 33
53 62718 เด็กชาย พิชาภพ วิทยาภรณ์ 1 11 15
54 60235 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชาติจำเริญ 3 7 34
55 62461 เด็กหญิง พิมพ์นารา คำพิชิต 1 4 33
56 62439 เด็กชาย พุฒิพัชร ศรีโคตร 1 4 13
57 60969 เด็กชาย ภักดี เพ็ชรสีเขียว 3 12 19
58 62816 เด็กหญิง ภัชชรดา น้อยสุวรรณ 1 13 35
59 62736 เด็กหญิง ภัตนภา วรรณมาโส 1 11 32
60 62575 เด็กหญิง ภัทรภา วงศ์กันทรากร 1 7 32
61 61960 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ยอดประทุม 2 15 13
62 62995 เด็กชาย ภูริช วสุนธราโศภิต 1 11 17
63 62384 เด็กหญิง ภูริชญา เมฆเวียน 1 2 33
64 62536 เด็กหญิง มนัสนันท์ ปุเรนเต 1 4 37
65 60151 เด็กหญิง มินตรา เกียรติกำจร 3 5 37
66 60197 เด็กหญิง วงศ์วรัณรัศมิ์ บุตรวงศ์ 3 6 38
67 61673 เด็กชาย วชิรศรณ์ ภูกัน 2 8 19
68 61815 เด็กหญิง วรรณวณัช สีดากูด 2 11 36
69 61647 เด็กหญิง วรัทยา สีสมบัติ 2 7 35
70 61648 เด็กหญิง วรินทร คำใบ 2 7 36
71 59981 เด็กหญิง วรินทร์ธรา กำบุญมา 3 2 35
72 62898 เด็กชาย ศรัณย์ธรรศ อังคพินิจ 1 16 12
73 62849 เด็กหญิง ศรัณย์พร พรพิชิตโยธิน 1 14 34
74 60172 เด็กชาย ศรา ปัญญา 3 6 14
75 61817 เด็กหญิง ศศิประภา พินิจ 2 11 38
76 61818 เด็กหญิง ศิริรัตน์ สงจันทร์ 2 11 39
77 62800 เด็กชาย ศิวัช เพิ่มพูล 1 12 18
78 61649 เด็กหญิง ศุภิสรา โชติสุวรรณ์ 2 7 37
79 62426 เด็กหญิง สุพิชญนันทน์ มนูญวงศ์ 1 3 39
80 61652 เด็กหญิง สุภัสรา อินทร์หอม 2 7 40
81 61569 เด็กหญิง สุวพิชญ์ แสนกอง 2 5 41
82 61439 เด็กหญิง สโรชา ดงลุน 2 2 32
83 61570 เด็กหญิง อริสรา บุตรกสก 2 5 42
84 62887 เด็กหญิง อริสรา กตัญญสูตร 1 15 39
85 61970 เด็กหญิง ุกุลพัชร แก่นบุดดี 2 15 23
86 61468 เด็กหญิง เกตุมณี ชื่นคำ 2 3 25
87 60137 เด็กหญิง เจสสิกา ไวโอเล็ต กิ๊บสัน 3 5 23
88 60230 เด็กหญิง เบญญาภา หัตถวนิชกรกุล 3 7 29
89 60236 เด็กหญิง เพียงขวัญ ชารินทร์ 3 7 35
90 62559 เด็กหญิง แพรพัชร์ พักวัน 1 7 29
91 62871 เด็กหญิง โชติรส กฤชกระพัน 1 15 18
92 61486 เด็กหญิง ไอยวริญท์ อัคสินธวังกูร 2 3 43