โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : วาดฟ้อนออนซอนศิลป์ 1
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 68 / 69
ห้องเรียน : 623 , ลานใต้อาคาร 11
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูณัฏฐิญา คุ้มตะบุตร        2. คุณครูดวงรัตน์ ดียา        3. คุณครูไกรสร รัตนวงศ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61676 เด็กหญิง กัญจนพร หลานวงษ์ 2 8 22
2 61885 เด็กหญิง กัญญาภัทร มาป้อม 2 13 22
3 61103 เด็กหญิง กันติชา เข็มขาว 3 15 22
4 59949 เด็กชาย กันติชา สุเพ็ญพร 3 2 3
5 61972 เด็กหญิง คันธารัตน์ จันทเขตต์ 2 15 25
6 60270 เด็กหญิง จัสมิน ไวโอเลต คาลเวอร์เรย์ 3 8 24
7 62982 เด็กหญิง จารุวรรณ กังวลงาน 1 13 23
8 61973 เด็กหญิง จินดาภา ทองจินดา 2 15 26
9 61823 เด็กชาย จิรัฏฐ์ ภัคจารุกิตติ์ 2 12 2
10 60953 เด็กชาย จิราภัสร์ บุระคำ 3 12 3
11 62973 เด็กหญิง ฉมามาศ สันเต 1 14 20
12 61680 เด็กหญิง ชนมน คงนาค 2 8 26
13 61933 เด็กหญิง ญาณภัทร เพชรตะกั่ว 2 14 28
14 61887 เด็กหญิง ฐาปณี อินทร์พรหม 2 13 24
15 62063 เด็กหญิง ณภัทร ปรีชาวิทย์ 2 8 43
16 61107 เด็กหญิง ณัจยา ด่านทองหลาง 3 15 26
17 61888 เด็กหญิง ณัชญ์ชนกนันท์ ตันกิจเจริญ 2 13 25
18 60273 เด็กหญิง ณัฐชยา ผาบสิมมา 3 8 27
19 62903 เด็กหญิง ณัฐณิชา โพธิ์หล้า 1 16 18
20 62806 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ศรีไตรเฮือง 1 13 24
21 62807 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีวิวัฒน์ 1 13 25
22 62857 เด็กชาย ณัฐพงศ์ วาทโยธา 1 15 3
23 61890 เด็กหญิง ณัฐพร ล้านคำทูล 2 13 27
24 61067 เด็กหญิง ณัฐพร มาลาหอม 3 14 30
25 61639 เด็กหญิง ดารัณ นันทะวงษ์ 2 7 27
26 60913 เด็กชาย ติณณภพ ชัวจิตร 3 11 7
27 62875 เด็กหญิง ทักษพร เหมะ 1 15 24
28 62905 เด็กหญิง ธัญพิชชา ต๊ะแก้ว 1 16 20
29 61110 เด็กหญิง ธิดา ชมพุทธกนก 3 15 29
30 62809 เด็กหญิง ธิตยา ภู่ทอง 1 13 28
31 61894 เด็กหญิง นภัสวรรณ รัตนปรารมย์ 2 13 30
32 62878 เด็กหญิง นริสรา แพงไทย 1 15 27
33 62896 เด็กชาย นวัฒน์ เหล่าบุรี 1 16 9
34 62810 เด็กหญิง บัวชมพู บุระตะ 1 12 28
35 62811 เด็กหญิง บุญนิสา ดวงเนตร 1 13 30
36 61895 เด็กหญิง บุณยานุช เอื้อเฟื้อ 2 13 31
37 61830 เด็กชาย ปณตกร ศรีทองดี 2 12 9
38 62812 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ภูมิวงษ์ 1 13 31
39 61896 เด็กหญิง ปภาวี ปิตาระเต 2 13 32
40 62572 เด็กหญิง ปริม มะระครอง 1 7 27
41 62897 เด็กชาย ปัณณทัต ทัพซ้าย 1 16 10
42 61113 เด็กหญิง พรธิดา เสชู 3 15 32
43 61899 เด็กหญิง พลอยประภัส จันทร์หอม 2 13 35
44 59995 เด็กชาย พัชระพล ชัยบุตร 3 3 13
45 61858 เด็กหญิง พิชชานันท์ อ่อนดี 2 12 37
46 60987 เด็กหญิง พิมชนก แสนสีแก้ว 3 12 37
47 61669 เด็กชาย พิสุทธิศักดิ์ สุพรรณ์ 2 8 15
48 62911 เด็กหญิง ภัทรพร พิสิทธิ์ภัทรพงศ์ 1 16 27
49 60946 เด็กหญิง ภิรัญญา สุวรรณโสภา 3 11 39
50 59963 เด็กชาย มารุต มัคคะน้อย 3 2 17
51 60196 เด็กหญิง ลภัสรดา พละสาร 3 6 37
52 62914 เด็กหญิง วชรกมล โหน่งจันดี 1 16 32
53 60153 เด็กหญิง วนา แก้วเจริญวงษ์ 3 5 39
54 62917 เด็กหญิง วิชชุฎา จันทร์มี 1 16 35
55 60201 เด็กหญิง วิยะดา เชยชะนันท์ 3 6 42
56 61054 เด็กชาย ศักรินทร์ แก้วโคตร 3 14 16
57 61903 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ เกตุพัด 2 13 39
58 61120 เด็กหญิง ศุภาวดี ศรีแสนยง 3 15 39
59 60660 เด็กชาย สรกฤช จอมคำศรี 3 10 18
60 61650 เด็กหญิง สิรภัทร สัมพันธ์เวชกุล 2 7 38
61 62918 เด็กหญิง สิรินทรา ศรีทัน 1 16 36
62 62821 เด็กหญิง สุชาดา ชาติมนตรี 1 13 39
63 61122 เด็กหญิง สุนันทา ชัยรัตนวงศ์กุล 3 15 41
64 59964 เด็กชาย สุรพร จันทะแจ่ม 3 2 18
65 61055 เด็กชาย สุวิชาญ วชิรสุนทรพจน์ 3 14 17
66 62854 เด็กหญิง อรอนงค์ ศิริวิชา 1 14 40
67 61125 เด็กหญิง อัญชลี ชูศร 3 15 44
68 62711 เด็กชาย แทนไท พิทยาวุธวินิจ 1 10 6