โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : โฟล์คซอง
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 20
ห้องเรียน : 216
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูรัฐศักดิ์ แก้วหานาม        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61551 เด็กหญิง กฤตพร สิทธิขวา 2 5 22
2 61971 เด็กหญิง ขวัญชนก โคจำนงค์ 2 15 25
3 61972 เด็กหญิง คันธารัตน์ จันทเขตต์ 2 15 26
4 61553 เด็กหญิง ชยลิตา ศรีจูม 2 5 24
5 61975 เด็กหญิง ฌาณิฐพัณ ธนัณท์ตระการกูล 2 15 29
6 61976 เด็กหญิง ฐิติมา ยี่วาศรี 2 15 30
7 60276 เด็กหญิง ณิชารีย์ โพธิ์ศรี 3 8 30
8 61977 เด็กหญิง ธนพร ชมภูวิเศษ 2 15 31
9 61978 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ภูผิวโคก 2 15 32
10 61558 เด็กหญิง ธันยานุช ปินอะ 2 5 29
11 61048 เด็กชาย บุณยกร ชุมแวงวาปี 3 14 10
12 63000 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรกอง 3 13 46
13 60676 เด็กหญิง ปวันรัตน์ ศิริพรอดุลศิลป์ 3 10 34
14 61794 เด็กชาย พริษฐ์ แก่นสุวรรณ 2 11 15
15 60280 เด็กหญิง พิชัยญา เกษนาค 3 8 34
16 61922 เด็กชาย ภัทรภูมิ ปัญจนะ 2 3 22
17 60282 เด็กหญิง ภัทรวดี เอ่นลุน 3 8 36
18 60287 เด็กหญิง วิภาวี โคตรภักดี 3 8 41
19 62778 เด็กหญิง หัสนิตย์ อรรคนิตย์ 1 12 34
20 60223 เด็กชาย อัศศิวะเศรณี ศักดาอัศวิน 3 7 20