โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ดนตรีพาเพลิน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : 626 , ห้อง Tattoo clour
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูเพชรรัตน์ จารุตัน        2. คุณครูศุภฤกษ์ วงษาไฮ        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60094 เด็กหญิง กมลนันท์ วรหาญ 3 4 24
2 59947 เด็กชาย กฤตภูรี กัมปนานุรักษ์ 3 2 1
3 62744 เด็กชาย กวิศร์ นรากรสิริพัชร 1 11 2
4 61015 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พลโยธี 3 13 21
5 62836 เด็กหญิง กัญญาพัชร ผิวนวล 1 14 18
6 60074 เด็กชาย กิตติพิชญ์ นาขาม 3 4 4
7 59948 นาย ก้องพิภพ จันทร์ 3 2 2
8 62204 เด็กหญิง จริญญา ประภาการ 3 11 45
9 60075 เด็กชาย จักกาย ชูพันธ์ 3 4 5
10 62469 เด็กชาย จิตติพัฒน์ สระทองสอน 1 5 3
11 62726 เด็กหญิง ชลณิชา ใจสว่าง 1 11 25
12 61020 เด็กหญิง ชลธิชา คุณรักษ์ 3 13 26
13 61023 เด็กหญิง ณธิดา รัชโพธิ์ 3 13 29
14 61869 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ โพธิ์งาม 2 13 6
15 60648 เด็กชาย ณิชภณกฤษฎิ์ ทองสุข 3 10 6
16 60140 เด็กหญิง ดาราวดี ภูมาลัย 3 5 26
17 61893 เด็กหญิง ธัญพิชชา ตอพรม 2 13 29
18 62203 เด็กชาย ธันวา สุดอาราม 2 13 21
19 59956 เด็กชาย ธีร์วรา เบ็ญจพรภาวนา 3 2 10
20 61455 เด็กชาย นวพล โล่วณิชเกียรติกุล 2 3 12
21 59958 เด็กชาย นิธิโรจน์ คนรู้ชินพงศ์ 3 2 12
22 61046 เด็กชาย นิปุณ ผิวขาว 3 14 8
23 60938 เด็กหญิง ปณิตา อุทัยรัตน์ 3 11 32
24 62653 เด็กหญิง ปุณยาพร กุลดิลก 1 9 29
25 62717 เด็กชาย พงศภัค นันแก้ว 1 10 12
26 61074 เด็กหญิง พรนัชชา วัฒน์วรกาญจน์ 3 14 37
27 59960 เด็กชาย พิชญะ เทียนสุคนธ์ 3 2 14
28 62847 เด็กหญิง พิชญา สุริยันต์ 1 14 32
29 62574 เด็กหญิง พินรดา ราศรี 1 7 31
30 59996 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมมาหล้า 3 3 14
31 61076 เด็กหญิง ฟ้าประทานพร ปิยะพงศ์พิสุทธิ์ 3 14 39
32 61901 เด็กหญิง ภัคดีภรณ์ ทรัพย์สาบุ 2 13 37
33 60656 เด็กชาย ภาคภูมิ ภูมั่ง 3 10 14
34 61051 เด็กชาย ภูดิส ห่มสิงห์ 3 14 13
35 62463 เด็กหญิง มนธิรา ดวงวันทอง 1 4 36
36 62994 เด็กหญิง รวิปาณ จันโทริ 1 16 30
37 62739 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แก้วอุทัศน์ 1 11 35
38 62695 เด็กหญิง วดีกานดา สร้อยหิน 1 9 32
39 61902 เด็กหญิง วิชญาพร คำรังษี 2 13 38
40 61526 เด็กหญิง สรวีย์ สุจริตธนนิตย์ 2 4 39
41 60661 นาย สหรัฐ ปัญญาปะสุโต 3 10 19
42 61904 เด็กหญิง สิริณิชา ผลวัฒนา สุวรรณโค 2 13 40
43 61079 เด็กหญิง สิริยา สีหนาท 3 14 42
44 62659 เด็กหญิง สุทัตตา สุธรรมคูณ 1 9 38
45 60109 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา คงประเสริฐผล 3 4 39
46 61886 นางสาว แคทลียา เพียร์ซ 2 13 23