โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บาสเกตบอล
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 46
ห้องเรียน : สนามบาสเกตบอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนิรันดร์ กาทอง        2. คุณครูนรินทร์ มหามิ่งมงคล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61801 เด็กหญิง กรภัทร์ พรถาวรพ์ 2 11 22
2 61907 เด็กชาย กฤติชนม์ จรุงจิตตานุสนธิ์ 2 14 2
3 60204 เด็กชาย กันตวิชญ์ ศรีแก้ว 3 7 2
4 60073 เด็กชาย กันทรากร หานะพันธ์ 3 4 3
5 60908 เด็กชาย กัษณ ศรีฐานสุขะกุล 3 11 2
6 61908 เด็กชาย จตุรภัทร บุตตะโคตร 2 14 3
7 59952 เด็กชาย จิระศักดิ์ ดาดวง 3 2 6
8 59953 เด็กชาย ชนพล ทองพั้ว 3 2 7
9 62471 เด็กชาย ชนันธร ปั้นพินิจ 1 5 5
10 61445 เด็กชาย ชนาธิป รัตนประกรณ์ 2 3 2
11 62393 เด็กชาย ชัชช์ เวโรจนสรรค์ 1 3 6
12 60097 เด็กหญิง ฐิตารีย์ จันทร์ดาประดิษฐ์ 3 4 27
13 61912 เด็กชาย ณฐพงศ์ ญาติเฉลิมรัตน์ 2 14 7
14 60098 เด็กหญิง ณัชชา พาลี 3 4 28
15 59969 เด็กหญิง ทิพย์วัชร์ พิมพ์กมลวัต 3 2 23
16 60956 เด็กชาย ธนกฤติ หรรษา 3 12 6
17 62748 เด็กชาย ธนกานต์ อรรคฮาต 1 12 5
18 61534 เด็กชาย ธนธรณ์ เหล่าสินชัย 2 5 5
19 61093 เด็กชาย ธนเสฎฐ์ จันโท 3 15 11
20 60078 เด็กชาย ธราเทพ แสงรูจีย์ 3 4 8
21 61536 เด็กชาย นนฑาวัฒน์ ฝ่ายหมื่นไวย์ 2 5 7
22 61538 เด็กชาย นันทวุฒิ มูลเทพพิชัย 2 5 9
23 60100 เด็กหญิง บุรฑริกา สุขแสงประยูร 3 4 30
24 61375 เด็กชาย ปราชญกฤษณ์ คลังเกตุ 2 1 4
25 60107 เด็กหญิง พัชรีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 3 4 37
26 62848 เด็กหญิง พิมพ์มาดา พัวพันธ์ศรี 1 14 33
27 61541 เด็กชาย พิสิษฐ์ อ่วงอารีย์ 2 5 12
28 61795 เด็กชาย พุฒิพงศ์ พรมเลิศ 2 11 16
29 60612 เด็กชาย ภควัฒน์ วชิรเดชวงศ์ 3 9 14
30 61457 เด็กชาย ภนนเรศ คำพิทุย 2 3 14
31 61543 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ โพธิมาศ 2 5 14
32 61380 เด็กชาย ภูดินันท์ พันธ์ภักดี 2 1 9
33 61544 เด็กชาย ภูริวัฒน์ มีหอม 2 5 15
34 60129 เด็กชาย รชต เข็มขาว 3 5 15
35 61383 เด็กชาย ศตพิชญากันต์ ดอนสกุล 2 1 12
36 60088 เด็กชาย ศุภกฤต หาญห้าว 3 4 18
37 60089 เด็กชาย สันฐิติ สมนาแซง 3 4 19
38 61548 เด็กชาย สิรวิชญ์ ขานทะราชา 2 5 19
39 61568 เด็กหญิง สุพิชญา เศษท้าว 2 5 40
40 60005 นาย สุวิจักขณ์ เทศศรีเมือง 3 3 22
41 60265 เด็กชาย สุวิจักขณ์ เขียวเพชร 3 8 18
42 59965 เด็กชาย อติกันต์ อยู่ยงวัฒนา 3 2 19
43 61634 เด็กชาย อภิชา ปิยะพินทุ 2 7 21
44 60092 เด็กชาย อัฑฒ์ เวโรจนสรรค์ 3 4 22
45 62485 เด็กชาย อาชว์ เถาว์ชาลี 1 5 19
46 59911 เด็กชาย เจตน์ ขิปวัติ 3 1 1