โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ฟุตบอล
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 46 / 69
ห้องเรียน : สนามฟุตบอล
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกนกพล แก้ววิเศษ        2. คุณครูศุภชัย กองเกิด        3. คุณครูธีรวัฒน์ ทานศรี        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62352 เด็กชาย กรวิชญ์ ขันธ์วิจิตร 1 2 1
2 61084 เด็กชาย กฤตธนกรณ์ เสาร์ทน 3 15 2
3 61738 เด็กชาย กฤษกร รัตนจักรแก้ว 2 10 1
4 59986 เด็กชาย กิตตน์จากร สมัปปิโต 3 3 4
5 61822 เด็กชาย ก่อกุศล บรรลือ 2 12 1
6 61740 เด็กชาย ก้องภพ ยี่สารพัฒน์ 2 10 3
7 61574 เด็กชาย คุณากร ไกยวินิจ 2 6 3
8 60120 เด็กชาย จารุกิตติ์ เจริญจารุวงศ์ 3 5 6
9 62473 เด็กชาย ชวนากร ศรีหงอก 1 5 7
10 62628 เด็กชาย ชัยศรีราม เวียงวิเศษ 1 5 9
11 60123 เด็กชาย ฐาปกรณ์ โคตรชัย 3 5 9
12 60251 เด็กชาย ณัฏฐชัย คำอู 3 8 5
13 61743 เด็กชาย ณัฐ สาลีวัน 2 10 6
14 61618 เด็กชาย ณัฐกฤต เทพแพง 2 7 5
15 62184 เด็กชาย ดรัณภพ เลิศไพจิตร 3 14 21
16 61579 เด็กชาย ธนกฤต ผาเหลา 2 6 8
17 61452 เด็กชาย ธนกฤต เทพา 2 3 9
18 61580 เด็กชาย ธนวัฒน์ ยศปัญญา 2 6 9
19 61453 เด็กชาย ธนันณัฏฐ วัฒนชัยยงค์ 2 3 10
20 59993 เด็กชาย ธนันดร สมบัติธรรม 3 3 11
21 62752 เด็กชาย ธัญเทพ แก้วใส 1 12 8
22 60960 เด็กชาย ธีรดนย์ ฉิมหลวง 3 12 10
23 62510 เด็กชาย ปรมัส วิสัชนาม 1 6 7
24 61415 เด็กชาย ปรรณพันธ์ จันทะวงศ์ศรี 2 2 8
25 61748 เด็กชาย ปรัชญากร สีหาราช 2 10 11
26 61416 เด็กชาย พงศพัศ เหลืองรัตนา 2 2 9
27 61750 เด็กชาย พงศพัศ เรืองนิธิเศรษฐ 2 10 13
28 61836 เด็กชาย พลปวีร์ ชอบเที่ยงธรรม 2 12 15
29 61456 เด็กชาย พสธร วงคำซาว 2 3 13
30 62860 เด็กชาย พสุ ตันสมรส 1 15 7
31 60127 เด็กชาย พัชร ชินจอหอ 3 5 13
32 62797 เด็กชาย พัชรพล ศิริไกรวรรณ 1 13 17
33 59924 เด็กชาย พิริยกร ป้องเศษ 3 1 14
34 61751 เด็กชาย ภัทรพล ศรีวิวัฒน์ 2 10 14
35 62327 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เลไธสง 1 1 12
36 59999 เด็กชาย ภูริวัฒน์ พงษ์พันธ์ 3 3 17
37 62830 เด็กชาย ภูวณัฎฐ์ สุดสน 1 14 11
38 62679 เด็กชาย รชานนท์ พันธุ์ศิริ 1 10 16
39 61545 เด็กชาย รัชชานนท์ อุปฮาต 2 5 16
40 62481 เด็กชาย วรธันย์ แดงบุดดา 1 5 14
41 61629 เด็กชาย วสินธิ์ รุ่งเกรียงสิทธิ์ 2 7 16
42 62367 เด็กชาย ศุภกร มหาจตุรงค์ยุทธ 1 2 16
43 61463 เด็กชาย ศุภณัฐ ศรีแก้ว 2 3 19
44 62331 เด็กชาย อภิวันท์ ดาวเชิญ 1 1 16
45 61058 เด็กชาย เอกภวิษย์ บางทรัพย์ 3 14 20
46 62681 เด็กชาย โสภณพิชญ์ จิรัญมาตย์ 1 10 19