โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตในชีวิตประจำวัน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 21 / 23
ห้องเรียน : 1136
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูกุลภัสสร​ ศิริ​พรรณ​        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 59912 เด็กชาย ฉัตรธีรภัทร ขัวเปาะ 3 1 2
2 59932 เด็กหญิง ชญาดา สุวรรณทอง 3 1 22
3 59933 เด็กหญิง ณัฏฐวดี ศรีชัยปัญญา 3 1 23
4 59934 เด็กหญิง ทักษพร จันทร์สุวรรณ 3 1 24
5 59917 เด็กชาย ธนวินท์ วงศ์เพชรอนันต์ 3 1 7
6 59918 เด็กชาย นาคินทร์ พัฒนพนิชธำรงค์ 3 1 8
7 59938 เด็กหญิง ปฐมาวดี สุดแสง 3 1 28
8 59922 เด็กชาย พชร พลเยี่ยม 3 1 12
9 59924 เด็กชาย พิริยกร ป้องเศษ 3 1 14
10 59923 เด็กชาย พิริยกร กล้าหาญ 3 1 13
11 62678 เด็กชาย มีตะวัน สิงห์ลอ 1 10 10
12 59944 เด็กหญิง รักษ์ญดา บัวระภา 3 1 34
13 59925 เด็กชาย รัชชานนท์ พลมุข 3 1 15
14 60087 เด็กชาย วุฒิภัทร เกตุชมภู 3 4 17
15 59927 เด็กชาย ศิระ คำสิงห์ 3 1 17
16 59929 เด็กชาย ศุภฤกษ์ โสระพาน 3 1 19
17 59946 เด็กหญิง สุภิญญา เดชวีระพานิชย์ 3 1 36
18 61101 เด็กชาย สุรวัศ นะวะมวัฒน์ 3 15 19
19 59911 เด็กชาย เจตน์ ขิปวัติ 3 1 1
20 59913 เด็กชาย เทพทัต อนันต์สุวรรณชัย 3 1 3
21 59943 เด็กหญิง เมธาพร วงศ์ภูธร 3 1 33