โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บ้านนักคิด
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 246
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูจิรภัทร ทองชุม        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58667 นางสาว กชพร ชัยพัฒน์ 4 3 19
2 57214 นางสาว ฉัตญาดา สุแพง 6 5 25
3 56668 นางสาว ญาดา เชาวนปรีชาพร 6 5 8
4 62159 นาย ณัฐนนท์ ด่านแก้ว 5 17 13
5 59146 นาย ทานุทัต สุภาพันธ์ 4 6 8
6 59216 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ศรีดาธรรม 4 4 32
7 61218 นาย ธนเดชบดี สุระมณี 6 13 15
8 58744 นาย ปัณณวิชญ์ บุญมาตย์ 4 4 10
9 61168 นางสาว พุ่มไพลิน โพธิ์ศรี 6 5 38
10 58270 นาย รกฤต ศรีวัฒนาปิติกุล 4 4 0
11 57082 นาย วณิชชา ตั้งใจ 6 5 6
12 56967 นาย สัญจกร นามวงษา 6 13 8
13 58686 นางสาว อธิชา พรพิรุณโรจน์ 4 3 38
14 56684 นางสาว เยาวเรศ มั่นยืน 6 5 12
15 58090 นาย เอกมงคล เหล่าโพธิ์ศรี 5 17 9