โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ภาษาจีน ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 32 / 32
ห้องเรียน : 336
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูนัทธ์ชนัน ศรีโพนทัน        2. คุณครูสถาพร แซ่จ๋าว        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 56713 นางสาว กฤตพร ขันทะวงษ์ 6 5 13
2 56970 นางสาว กาญจนา จันทร์นวล 6 9 30
3 57171 นางสาว กาญจนาภรณ์ ไวทำ 6 17 30
4 58568 นางสาว จิรชุติกาญจน์ เสาร์ทน 5 9 37
5 57043 นางสาว จิรัชญา คุณเมืองปักษ์ 6 4 29
6 58184 นางสาว ชฎาพร ธีรวงศ์ 5 8 41
7 62150 นางสาว ชิตาภา บำรุง 5 15 40
8 56762 นางสาว ณัฏฐณิชา เขียวหวาน 6 9 16
9 56974 นางสาว ณัฐฑีรา อุยยาหาร 6 9 31
10 57045 นางสาว ณัฐณิชา เฉ่งปี่ 6 4 30
11 56672 นางสาว ณิชา จูประพัทธศรี 6 8 14
12 62093 นางสาว นภัทร สิริรัตน์ 5 2 26
13 56768 นางสาว ปวันรัตน์ เพ็ชรสีเขียว 6 15 19
14 56769 นางสาว ผาณิตา อินทรพาณิช 6 9 18
15 57614 นางสาว พิชญ์ปิยา บุษราคัม 5 2 18
16 57856 นาย ภัคพล สมศรีโย 5 15 3
17 58814 นางสาว มนัสศิกานต์ ปานแย้ม 4 9 13
18 58862 นางสาว รุจิสา เกียรติชัยพัฒน 4 16 23
19 56857 นางสาว วรรณภา สายดำ 6 9 25
20 58019 นางสาว วรัญชลี แคว้นเขาเม็ง 5 8 35
21 58863 นางสาว วราสินี ชัวจิตร 4 9 16
22 61134 นางสาว วริศรา มิทราวงศ์ 5 2 24
23 56776 นางสาว วิมลา วุฒิเชาว์ 6 9 19
24 56778 นางสาว วิลาสินี ศิริมโนพิเชษฐ์ 6 9 20
25 58107 นางสาว ศริตา สมศรี 5 15 31
26 59002 นางสาว ศุภนิชา วัฒนภูมิ 4 9 20
27 58158 นางสาว สาหร่าย รัตนมงคล 5 4 34
28 58865 นางสาว สุพัตรา โสดาลี 4 7 27
29 56692 นางสาว สุภาวดี ร่มโพธิ์ 6 13 19
30 58023 นางสาว อรณิชา ดีชื่น 5 7 29
31 57755 นางสาว อัจจิมา เชาว์ชื่น 5 4 28
32 57047 นางสาว แทนขวัญ พึ่มชัย 6 4 31