โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ชุมนุมกีฬาบริดจ์ขอนแก่นวิทยายน
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 23 / 23
ห้องเรียน : 223
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพีรรัตน์ พรสุรัตน์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61845 เด็กหญิง กัญญารัตน์ วงศ์อามาตย์ 2 12 24
2 62745 เด็กชาย กันต์กวี กองวาจา 1 12 2
3 61661 เด็กชาย คุณธรรม เทือกเถาว์ 2 8 7
4 60248 เด็กชาย จงรัก เพ็ชรสีเขียว 3 8 2
5 61949 เด็กชาย จิรภาส เลพล 2 15 2
6 61659 เด็กชาย ชญานิน ทองใบ 2 8 5
7 61950 เด็กชาย ชนะชัย หัสจรรย์ 2 15 3
8 62710 เด็กชาย ณัฐฏ์นนท์ ภูมิไพศาล 1 11 8
9 60228 เด็กหญิง ณัฐฐิญา หนูบุญ 3 7 27
10 61850 เด็กหญิง ณัฐรดา สุวรรณปา 2 12 29
11 61428 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ สาบุตร 2 2 21
12 60258 เด็กชาย นัทธพงศ์ ป้อมน้อย 3 8 12
13 61395 เด็กหญิง ปภสร มณีรอด 2 1 24
14 61668 เด็กชาย ปวเรศ ศิริวงศ์ไพศาล 2 8 14
15 61856 เด็กหญิง ปิยธิดา สิงห์เพียง 2 12 35
16 61522 เด็กหญิง พิมพิศุทธิ์ ซื่อตรง 2 4 35
17 61859 เด็กหญิง พีรดา คำภาหล้า 2 12 38
18 61506 เด็กชาย ภูริวัจน์ เชื้อลิ้นฟ้าธนัต 2 4 19
19 62387 เด็กหญิง ศุภกานต์ ทวีวัฒน์ 1 2 36
20 61035 เด็กหญิง ศุภิศรา คำญา 3 13 41
21 62853 เด็กหญิง อภิชยา คำญา 1 14 39
22 61432 เด็กหญิง เปรมมนัชญา เปรมศรี 2 2 25
23 61665 เด็กชาย ํธีธัช เถียรทอง 2 8 11