โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คนรักเสียงเพลง
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 22 / 23
ห้องเรียน : 821
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูดุษฎี สุวรรณวงศ์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62803 เด็กหญิง กัญญาวีร์ บุญอนันต์ 1 13 21
2 62409 เด็กหญิง กานดาภา ปรียานุพันธ์ 1 3 22
3 62708 เด็กชาย ชวนนท์ ทอดทอง 1 11 6
4 62902 เด็กหญิง ชุติสรา พันธุลี 1 16 17
5 60935 เด็กหญิง ณัฎฐนิชา ประสมพล 3 11 29
6 62413 เด็กหญิง ณัฐนรี พระคุณ 1 3 26
7 60252 เด็กชาย ณุภาวี แก้วจันทร์ 3 8 6
8 60936 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ สร้อยอั้ว 3 11 30
9 62571 เด็กหญิง ปณัฐดา ศรีจันทา 1 7 26
10 61792 เด็กชาย พชร วิริยะอาชา 2 11 13
11 62686 เด็กหญิง พรไพลิน ปทุมชาติ 1 10 27
12 60941 เด็กหญิง พัณณ์งาม โทบาง 3 11 34
13 62771 เด็กหญิง พิชชญาภา นัติพันธ์ 1 12 30
14 62772 เด็กหญิง พิชญากร นิลเขต 1 12 31
15 61483 เด็กหญิง พิชามญชุ์ จวงโส 2 3 40
16 60282 เด็กหญิง ภัทรวดี เอ่นลุน 3 8 36
17 62364 เด็กชาย ภัทรศักดิ์ เวียงเพิ่ม 1 2 13
18 62422 เด็กหญิง มนัสวิภา ทุมนัส 1 3 35
19 60287 เด็กหญิง วิภาวี โคตรภักดี 3 8 41
20 61987 เด็กหญิง สิริกาญจน์ คำพิทูล 2 15 40
21 62777 เด็กหญิง สุวพิชชา ชารี 1 12 36
22 62448 เด็กหญิง เกษศิรินทร์ ชัยรัตนวงศ์กุล 1 14 16