โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : TEDET คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 40 / 46
ห้องเรียน : 222
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูปณิชา พัฒนานนท์        2. คุณครูจิราภรณ์ เตชะนอก        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62449 เด็กหญิง กชพร ไชยยงค์ 1 3 0
2 62663 เด็กชาย กรณ์ รัตนวิศิษฐ์ 1 10 1
3 62763 เด็กหญิง กฤตพร โรจนแสงชัย 1 12 21
4 62743 เด็กชาย กฤษกร เติมสุข 1 12 1
5 59985 เด็กชาย กฤษฎา วิชัยคำมาตย์ 3 3 3
6 62585 เด็กชาย กวีกร คูสกุลรัตน์ 1 6 13
7 61467 เด็กหญิง กัญญาพัชร พิศิลป์ 2 3 24
8 61866 เด็กชาย กิตติกานต์ ชัยวิเชียร 2 13 3
9 61657 เด็กชาย กิตตินาวิน กงเพชร 2 8 3
10 61661 เด็กชาย คุณธรรม เทือกเถาว์ 2 8 7
11 60077 เด็กชาย จิระภัทร จริยมานะ 3 4 7
12 61470 เด็กหญิง จิรัชญา ลิขนานนทวงศ์ 2 3 27
13 61659 เด็กชาย ชญานิน ทองใบ 2 8 5
14 61473 เด็กหญิง ญาดา พัฒนานนท์ 2 3 30
15 61934 เด็กหญิง ณชาฎา จ่าตา 2 14 29
16 62747 เด็กชาย ณรงค์กร รักษาภักดี 1 12 4
17 62336 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ จันทะวงศ์ศรี 1 1 21
18 62397 เด็กชาย ธนวิชช์ เพ็ชรกอง 1 3 10
19 61664 เด็กชาย ธนวิชญ์ แก้วจันทร์ 2 8 10
20 61710 เด็กชาย ปฏิภาณ แซ่เอีย 2 9 15
21 61394 เด็กหญิง ปนิดา ป้องขันธ์ 2 1 23
22 61667 เด็กชาย ปพนพัชร์ แสนสุริวงค์ 2 8 13
23 61832 เด็กชาย ปรัตถกร เพ็งอุดม 2 12 11
24 61668 เด็กชาย ปวเรศ ศิริวงศ์ไพศาล 2 8 14
25 60081 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ไชยยงค์ 3 4 11
26 60105 เด็กหญิง ปิยาพัชร แสนพิมพ์พา 3 4 35
27 62381 เด็กหญิง พิชญธิดา แสงสุริยากาศ 1 2 30
28 61457 เด็กชาย ภนนเรศ คำพิทุย 2 3 14
29 61901 เด็กหญิง ภัคดีภรณ์ ทรัพย์สาบุ 2 13 37
30 61506 เด็กชาย ภูริวัจน์ เชื้อลิ้นฟ้าธนัต 2 4 19
31 61566 เด็กหญิง ภูษณิศา สมานุหัตถ์ 2 5 36
32 62820 เด็กหญิง ศิริขวัญ นันทบุญมา 1 12 39
33 60112 เด็กหญิง ศิศิราพัชร ทองสาย 3 4 42
34 62349 เด็กหญิง สมิตานันท์ เวียงยศ 1 1 34
35 62407 เด็กชาย สิทธิกวิน บุตรพุทธา 1 3 20
36 62368 เด็กชาย สิรวิชญ์ คำหาญสุนทร 1 2 17
37 61407 เด็กหญิง อภิชญา ภูวศิษฎ์เบญจภา 2 1 36
38 61884 เด็กชาย อริญชย์ ปราสาทหินพิมาย 2 13 20
39 62317 เด็กชาย เจเดน จิรายุ ริคเตอร์ 1 1 2
40 60114 เด็กหญิง ไอริสา ยศธิพานา 3 4 44