โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 12 / 15
ห้องเรียน : 221
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูศิริลักษณ์ แสงกระจาย        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58794 นางสาว กิติญาดา สอนกอง 4 6 27
2 58072 นาย จารุภัทร นนทะมาตย์ 5 6 19
3 56643 นางสาว ชยาภา แสงกระจาย 6 1 17
4 56783 นาย ชิติพัทธ์ สิงห์นาง 6 11 7
5 62927 นาย ฐิติรัตน์ ราชดา 4 2 3
6 57627 นาย ณัฏฐกานต์ ชาเคน 5 11 2
7 57226 นางสาว ภัทรริดา อินจันทร์ 6 15 33
8 61275 นางสาว สิรินญา นาใจดี 6 15 42
9 58606 นางสาว สุธีรา สำราญพัฒน์ 4 5 37
10 61249 นางสาว อัญมณี เกื้อกูล 6 15 41
11 56634 นาย เลออน เซ็ค 6 1 5
12 56800 นาย โสภณ รัชโพธิ์ 6 16 1