โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บอร์ดเกมสังคมศึกษา
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 20
ห้องเรียน : 423
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพัชราภรณ์ ณ หนองคาย        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 60644 เด็กชาย กานต์ชนก แสงมณี 3 10 2
2 61489 เด็กชาย กิตติพงศ์ บุญแก้ว 2 4 3
3 61490 เด็กชาย กิตติวัฒน์ อายุวงษ์ 2 4 4
4 59930 เด็กหญิง ขวัญนรินทร์ ชมสุข 3 1 20
5 59931 นางสาว จุติภา กินุชา 3 1 21
6 61910 เด็กชาย ชัยพัฒตร์ ศิริคุรุรัตน์ 2 14 5
7 61494 เด็กชาย ชินกฤต หนองนงค์ 2 4 7
8 61391 เด็กหญิง ณิชชา ประไพพงษ์ 2 1 20
9 59935 เด็กหญิง ทักษวร ใหญ่เย็น 3 1 25
10 59915 เด็กชาย ธนนันต์ อภิชัยกิจดำรง 3 1 5
11 59916 เด็กชาย ธนยศ แสงสุวรรณ 3 1 6
12 62750 เด็กชาย ธนวิน จันทร์แก้ว 1 11 17
13 62551 เด็กชาย ธีรภัทร มะปะเต 1 7 6
14 60653 เด็กชาย นพวินท์ ชินรัตน์ 3 10 11
15 60168 เด็กชาย พิเชษฐพงษ์ สีดาโคตร 3 6 10
16 62512 เด็กชาย พีรวิชญ์ หนูปลอด 1 6 7
17 62775 เด็กหญิง ภิรัญญา ดอนอาจทัน 1 12 32
18 61589 เด็กชาย ศรัณย์ปกรณ์ ศิริโชติ 2 6 18
19 60172 เด็กชาย ศรา ปัญญา 3 6 14
20 62782 เด็กหญิง อุษณียาภรณ์ ขนันไทย 1 12 36