โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : Math For Fun
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 13 / 15
ห้องเรียน : 1148
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส         
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 58644 นาย กรรณชรณกร พาเบ้า 4 3 2
2 56715 นางสาว กัญญาณัฐ สิงห์เพียง 6 3 23
3 58668 เด็กหญิง กัลป์ณิศา พันธุ์ทอง 4 3 20
4 56698 นาย คณิศร เลิศร่วมพัฒนา 6 4 1
5 56672 นางสาว ณิชา จูประพัทธศรี 6 8 14
6 56699 นาย ธนพงษ์ ไทธานี 6 3 2
7 58638 นางสาว ปิยพร สิงห์ขรณ์ 4 1 27
8 56726 นางสาว พัฒนาภรณ์ ลาดเหลา 6 4 21
9 58683 เด็กหญิง ภัสสร ภัทรวดีลักษณ์ 4 3 32
10 58684 นางสาว รุ่งนิชารัตน์ พลงาม 4 3 33
11 56707 นาย วรากร ลดาวัลย์ 6 2 6
12 56732 นางสาว ศิรินิพา แพนไธสง 6 4 23
13 56688 นางสาว ศุภากร ทับวิธร 6 15 18