โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : ป้องกันตัวจากศาสตร์มืด
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 23
ห้องเรียน : 444
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูภาสกร แสงนิกุล        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61592 เด็กหญิง กวินตา พรรณธนะ 2 6 22
2 62643 เด็กหญิง กวินธิดา สิทธิศักดิ์ 1 9 21
3 60120 เด็กชาย จารุกิตติ์ เจริญจารุวงศ์ 3 5 6
4 61782 เด็กชาย จิรพล เรืองไชยวุฒิ 2 11 3
5 62564 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ ครุฑสุวรรณ 1 7 19
6 62645 เด็กหญิง ณธิดา บุญอุ้ม 1 9 23
7 61533 เด็กชาย ณัฐจักร์ หลักคำ 2 5 4
8 61069 เด็กหญิง ธนพรพรรณ เสนามนตรี 3 14 32
9 61745 เด็กชาย ธนัช โคตรตาแสง 2 10 8
10 63005 เด็กชาย ธฤต พร้อมจิตร 2 10 22
11 60146 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ชัยศิรินิรันดร์ 3 5 32
12 62615 เด็กหญิง ปิยะณี ศรีนา 1 8 30
13 60939 เด็กหญิง ปุญญิศา ปุณณะบุตร 3 11 33
14 61028 เด็กหญิง พรกนก สมมุติรัมย์ 3 13 34
15 61078 เด็กหญิง ศิรภัสสร ปริมา 3 14 41
16 62658 เด็กหญิง ศุภิสรา กลุ่มเหรียญทอง 1 9 32
17 59945 เด็กหญิง สุชาพิชญ์ พหลทัพ 3 1 35
18 60158 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ เบี้ยวโกฎฺิ 3 5 44
19 61082 เด็กหญิง อรจิรา พรเลิศนภาลัย 3 14 45
20 61037 เด็กหญิง อามีลีน ปาทาน 3 13 43