โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : บริดจ์ขอนแก่นวิทยายน ม.ต้น
ระดับชั้น : ม.ต้น
จำนวนที่เปิดรับ : 20 / 20
ห้องเรียน : 212
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูพีรรัตน์ พรสุรัตน์        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 62371 เด็กหญิง กฤติมา แคว้นคอนฉิม 1 2 20
2 61948 เด็กชาย กัญจน์ สืบนุการวัฒนา 2 15 1
3 61761 เด็กหญิง กันตพร วิธีดี 2 10 25
4 62373 เด็กหญิง กันติชา โชคธนพร 1 2 22
5 61949 เด็กชาย จิรภาส เลพล 2 15 2
6 61807 เด็กหญิง ชญาดา วิสูงเล 2 11 29
7 61950 เด็กชาย ชนะชัย หัสจรรย์ 2 15 3
8 62390 เด็กชาย ชนาธิป เย็นใจ 1 3 3
9 61951 เด็กชาย ชนาเมธ คำประสาร 2 15 4
10 62375 เด็กหญิง ฐิตาพร เค้าสิม 1 2 24
11 60228 เด็กหญิง ณัฐฐิญา หนูบุญ 3 7 26
12 62395 เด็กชาย ทนาธรณ์ เสียงไพรพันธ์ 1 3 8
13 62398 เด็กชาย ธนากร วรรณศรี 1 3 11
14 61395 เด็กหญิง ปภสร มณีรอด 2 1 24
15 61522 เด็กหญิง พิมพิศุทธิ์ ซื่อตรง 2 4 35
16 60235 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชาติจำเริญ 3 7 33
17 60152 เด็กหญิง ยอดเศรษฐี ศรีสะอาด 3 5 38
18 60241 เด็กหญิง สุจิตตรา โสศรีทา 3 7 39
19 61432 เด็กหญิง เปรมมนัชญา เปรมศรี 2 2 25
20 60236 เด็กหญิง เพียงขวัญ ชารินทร์ 3 7 34