โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : หมากรุกไทย
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 44 / 45
ห้องเรียน : 226 , 216 , 236
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูวิไลวรรณ สิมโฮง        2. คุณครูปิยนารถ สุริยหาร        3. คุณครูชัชวาล นามปรีดา        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 61183 นางสาว กชกร ธงศรี 6 8 40
2 62191 นางสาว กรกมล งามวิวัฒน์อนันต์ 6 6 45
3 57194 นาย กฤษดา ราชม 6 6 20
4 61255 นางสาว กวิสรา ไชยอำนาจ 6 16 40
5 56780 นาย กันต์ธีภพ ชาปู่ 6 17 4
6 56782 นาย กิตติภูมิ สุขโข 6 11 6
7 58162 นาย คณิตศาสตร์ ทองพฤกษ์ 5 7 14
8 57172 นางสาว จิตลดา ปัญญาแก้ว 6 13 33
9 57030 นาย ชยนันท์ งั่นบุญศรี 6 7 12
10 58848 เด็กหญิง ชลฉัตร มีเชาว์ 4 14 26
11 57538 นางสาว ณัฏฐณิชา ศิริแก้วเลิศ 6 16 39
12 61132 นาย ณัฐนนท์ ศิริแสงตระกูล 6 2 14
13 61188 นาย ธนกร สุวรรณไกรษร 6 16 14
14 57718 นาย ธนรุจ ศิริปัญญา 5 8 2
15 57719 นาย ธนวัฒน์ ศรีลครเลิศ 5 8 3
16 58078 นาย ธนา ภูผิวเงิน 5 17 6
17 58080 นาย ธฤต มกรานุรักษ์ 5 6 21
18 56722 นางสาว ธัญวรัตน์ บุญเชิด 6 16 21
19 59058 เด็กชาย ธีรภัทร ตอพรม 4 6 11
20 58580 นาย ธีระ มากทิพย์ 4 4 8
21 58128 นาย นพวุฒิ พรหมดวงศรี 5 8 12
22 58469 เด็กชาย นาสโรล์ โมฮัมหมัด ฮาชิมิ 4 17 8
23 58675 นางสาว ปวาริตา อภิแสงปัญญา 4 3 28
24 57722 นาย ป้องเกล้า ปาสาวัน 5 7 6
25 56921 นาย พงศ์ธร เสนาสิงห์ 6 9 7
26 57182 นางสาว พรหมพร พรมรักษา 6 17 32
27 57857 นาย ภาคิน นนทะมาตร 5 10 4
28 57167 นาย ภาณุวัฒน์ พานสมบูรณ์ 6 17 12
29 58890 นาย ภูมิสิทธิ ภูโอบ 4 6 22
30 62997 นาย ภูริภัทร อายุยืน 5 5 40
31 56795 นาย ภูริภาคิน พรมแพง 6 11 12
32 61265 นาย ยศพล ภัทรสิริโรจน์ 6 17 18
33 59018 นาย รชต แสงลี 4 9 3
34 56839 นาย ฤทธิกร พรรณขาม 6 16 6
35 58747 เด็กชาย วีรภัทร สุนนท์ 4 8 10
36 56753 นาย สิรวิชญ์ เกตุดาว 6 13 5
37 58135 นาย อนรรฆพงศ์ จันทรเสนา 5 16 12
38 57866 นาย อนุสรณ์ เพ็งพา 5 10 7
39 56659 นาย เพชรภิญโญ ธนศิรินรากร 6 11 1
40 57165 นาย เพลงพิณ ลีทองดี 6 13 11
41 58475 เด็กชาย เวชพิสิฐ โกศลสุรภูมิ 4 9 4
42 56968 นาย เสฏฐวุฒิ หิรัญพัฒนภาคิน 6 13 9
43 58089 นาย เอกภูมินท์ เชี่ยวชัชวาลชัย 5 9 19
44 57031 นาย ไชยญานนท์ นาคะสอน 6 6 11