โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชื่อชุมนุม : คลินิกคณิต
ระดับชั้น : ม.ปลาย
จำนวนที่เปิดรับ : 15 / 15
ห้องเรียน : 223
ครูที่ปรึกษารายวิชาชุมนุม : 1. คุณครูสุทธิพจน์ พิมพ์นารากร        
ลำดับ รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้อง เลขที่
1 57772 นางสาว กมณฑิฌา ทาโบราณ 5 17 16
2 57809 นาย ธนากานต์ จักรแก้ว 5 6 9
3 57988 นาย ธันยพัฒน์ คำแดง 5 10 9
4 58053 นางสาว ธันย์ชนก แก้วสีบุตร 5 17 24
5 57990 นาย ปุญญพัฒน์ พุทโธ 5 9 12
6 58060 นางสาว ปุณยวีร์ แสวงการ 5 17 26
7 57723 นาย พงศ์ภูดิศ อุ่นท้าว 5 11 10
8 62163 นางสาว พรรณภา กิติเคนา 5 17 38
9 58062 นางสาว พิมลพัตร์ ตราชู 5 17 27
10 57994 นาย วาดเขียน แสนอุบล 5 13 9
11 57995 นาย วิชญ์ภาส ภวภูตานนท์ 5 6 15
12 57548 นาย ศักดิภัทธ์ หารวงษา 6 9 14
13 57998 นาย ศุภวิทย์ ราชบัวน้อย 5 6 16
14 56859 นางสาว สุพิชญา สุวศรี 6 9 26
15 58000 นาย อัจฉริยะ นาใจดี 5 11 26